Seçmeli Biyoloji 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Ökaryot hücrelerde DNA molekülü;
I. çekirdek
II. mitokondri
III. endoplazmik retikulum
organellerinden hangilerinde bulunur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

2000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde timin organik bazı taşıyan nükleotit sayısı 400 ise bu DNA molekülündeki guanin nükleotit sayısı kaçtır?

 • 200
 • 400
 • 600
 • 800
Soru 3

RNA çeşitleri ile ilgili;
I. Ribozomun yapısına katılan çeşidi rRNA’dır.
II. İlgili protein yeterli miktarda sentezlendiğinde yıkılarak sonra tekrar sentezlenen çeşidi mRNA’dır.
III. Sitoplazmadaki aminoasit çeşitlerinden uygun olanları kendisine bağlayarak ribozomlara taşıyan çeşidi tRNA’dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Melez DNAya (14N15N) sahip bir bakteri iki nesil ağır azot (15N) bulunan bir ortamda iki kez çoğaltılırsa oluşan bakterilerin yüzde kaçı melez DNA’ya sahiptir?

 • 25
 • 50
 • 75
 • 100
Soru 5

Anlamlı zincirinin nükleotid dizilişi “ATC GAC GCT AAT” şeklinde olan DNA molekülünden sentezlenecek mRNA molekülünün nükleotid dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ATC GAC GCT AAT
 • AUC GAC GCU AAU
 • TAG CTG CGA TTA
 • UAG CUG CGA UUA
REKLAM
Soru 6

“Farklı genotiplere sahip aynı ya da farklı türdeki bireylerin çaprazlanmasıyla yeni özelliklere sahip yavruların elde edilmesidir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Melezleme
 • Poliploidi
 • Gen aktarımı
 • Klonlama
Soru 7

Yukarıdaki öncül bir molekülden canlı organizmanın yaşaması için gerekli olan arjinin amino asitinin sentezi verilmiştir.
Şemada bir mutasyon sonucunda B geni işlevini yitirmiş bir bakteride arjinin amino asitinin sentezi için ortama hangi maddenin konulması yeterlidir?

 • Öncül molekül
 • Ornitin
 • Sitrülin
 • Öncül molekül ve ornitin
Soru 8

I. Aktarılan genin alerjen etki gösteren proteinleri yaygınlaştırması
II. Genetiği değiştirilen organizmalara aktarılan genlerin “kaçarak” aynı türün başka üyelerine ya da başka türlerden bireylere geçmesi
III. Genetiği değiştirilen bitkilerin, tarım zararlılarının istilasına karşı daha dayanıklı hâle gelmesiyle ürün kayıpları azaltılması
Yukarıdakilerden hangileri GDO’nun olası zararlı sonuçlarındandır?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Meristem doku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Tüm bitkilerde bulunan uç meristemler; bitkinin kök, gövde, dal ucu gibi kısımlarında yer alır.
 • Kök ucu meristemi, kökün ucunda kaliptra (kök şapkası) adı verilen kısım ile korunur.
 • Bazı çok yıllık bitkilerin yapraklarında, sekonder (ikincil) büyüme olarak adlandırılan enine kalınlaşmayı sağlayan meristem bulunur.
 • Enine kalınlaşma, yıllarca devam ettiğinden sekonder ksilem tabakaları üst üste birikerek odun adı verdiğimiz dokuyu oluşturur.
Soru 10

Aşağıda verilen dokular gruplandırıldığında hangisi temel dokular içerisine dahil edilemez?

 • Parankima
 • Kollenkima
 • Sklerankima
 • Peridem
Soru 11

Epidermisin farklılaşması ile oluşan;
I. stoma
II. hidatot
III. tüy
yapılardan hangileri dış ortamla gaz alışverişini sağlar?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Tek bir yaprak ayasından oluşan yapraklara basit yaprak, çok sayıda küçük yaprakçıktan oluşan yapraklara bileşik denir.
Buna göre aşağıda verilen yaprak şekillerinden hangisi basit yaprak örneğidir?

Soru 13

Aşağıda verilen bitkisel hareketlerden hangisi tropizma (yönelim hareketi) örneğidir?

 • Akşamsefası bitkisinin çiçeklerinin ışık şiddetinin azalmasına bağlı olarak açılması
 • Lale bitkisinin çiçeklerinin yüksek sıcaklıkta açılması
 • Böcekkapan bitkisinin yapraklarının dokunulduğunda kapanması
 • Sarmaşığın tutunduğu yere sarılarak büyümesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen hormonlardan hangisi çimlenmemiş tohumlarda daha etkili bir hormondur?

 • Oksin
 • Absisik asit
 • Sitokinin
 • Etilen
Soru 15

Yukarıda kısa ve uzun gün bitkileri ile ilgili bir şekil verilmiştir.
Buna göre;
I. K, uzun gün bitkisidir.
II. L bitkisinin çiçeklenmesi için kritik karanlık sürenin karanlık lehine aşılması gerekir.
III. Verilen bitkiler aynı türdendir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 16

Bitkilerde organik moleküllerin soymuk borularında taşınması basınç akış teorisi ile açıklanır.
Bu teoriye göre;
I. havuz hücre
II. kaynak hücre
III. kalburlu borular fotosentez sonucu yapraklarda üretilen besinin köke taşınması sırasında verilen yapılardan geçiş sırası hangi seçenekte verilmiştir?

 • I - II - III
 • I - III - II
 • II - I - III
 • II - III - I
Soru 17

Çiçekli bitkiler için verilen aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır?

 • Yumurtalık → Çiçeğe
 • Triploit çekirdek → Endosperme
 • Zigot → Embriyoya
 • Tohum taslağı → Tohuma
Soru 18

Yukarıda çiçekli bir bitkide erkek üreme hücresinin oluşumu şematize edilmiştir.
Buna göre;
I. Mikrospor ana hücresinin mayoz bölünme sonucu oluşturduğu yapılar polen olarak adlandırılır.
II. Bir polenin yapısındaki vejatatif ve generatif hücrelerin kalıtsal yapıları aynıdır.
III. Mikrosporlar ve polenlerdeki hücreler haploit (n) kromozomludur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Tohumun çimlenmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 • Kuru ağırlığının azalması
 • Klorofilin ışığı soğurması (tutması)
 • Giberellin salgısının artması
 • Mitoz bölünmelerin hızlanması
Soru 20

Kapalı tohumlu çiçekli bir bitkinin üreme periyodu sırasında;
I. tozlaşma
II. döllenm
III. tohum oluşumu
olaylarının gerçekleşme sırası nasıldır?

 • I - II - III
 • I - III - II
 • II - I - III
 • II - III - I
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDADACBCDABDBCDACBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?