Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek olan barış antlaşmalarının imzalanmasını sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919’da toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paris Barış Konferansı
 • Londra Konferansı
 • Roma Konferansı
 • Münih Konferansı
Soru 2

Tek gayesi, Türkistan’ı Ruslardan kurtararak istiklâline kavuşturmak olan hareket aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuvayımilliye Hareketi
 • Basmacı Hareketi
 • Millet Hareketi
 • Birlik Hareketi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri’nden biridir?

 • Osmanlı Devleti
 • Almanya
 • İngiltere
 • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Soru 4

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Suriye ve Lübnan aşağıdaki devletlerden hangisinin mandası altına girmiştir?

 • İngiltere
 • ABD
 • İtalya
 • Fransa
Soru 5

Bolşevik İhtilali aşağıdaki devletlerden hangisinde olmuştur?

 • Japonya
 • İtalya
 • Rusya
 • Almanya
REKLAM
Soru 6

Doğu Bloku ülkeleri arasında ekonomik alanda işbirliğini sağlamak amacıyla 1949’da kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

 • AET
 • COMECON
 • OPEC
 • NATO
Soru 7

Otuz iki bağımsız Afrika ülkesi arasında 25 Mayıs 1963’te kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
 • Afrika Birliği Örgütü
 • Merkezi Antlaşma Teşkilatı
 • Bağımsız Devletler Topluluğu
Soru 8

1923’ten sonra Türkiye dış politikada Lozan’da halledilemeyen Musul, dış borçlar, Suriye sınırı, nüfus mübadelesi ve Boğazlar sorunlarına öncelik verdi.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Lozan’dan sonra Türkiye’nin dış politikada çözmeye çalıştığı sorunlardan biri değildir?

 • Kapitülasyonlar
 • Nüfus mübadelesi
 • Suriye sınırı
 • Boğazlar sorunu
Soru 9

Balkan Paktı, 9 Şubat 1934’te Atina’da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Dışişleri Bakanları’nca imzalandı. Bununla birlikte, Pakt’a girmeyen Bulgaristan ve Arnavutluk’a katılım hakkı açık tutuldu. Buna rağmen Arnavutluk İtalya’nın etkisi altında kaldığından; Bulgaristan ise Balkanlarda yayılmak istediğinden pakta katılmadı.
Verilen bilgiye göre Bulgaristan’ın Balkan Paktı’na katılmama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkiye’nin karşı çıkması
 • İtalya’nın etkisi altında kalması
 • Balkanlarda yayılmak istemesi
 • Yugoslavya’nın veto etmesi
Soru 10

Türkiye 23 Şubat 1945’te savaş sonrası düzenin oluşturulacağı San Francisco Konferansı’na katılabilmek ve Yalta Konferansı kararları uyarınca Birleşmiş Milletler Teşkilatının asil üyeleri arasında yer alabilmek için Almanya’ya savaş açtı. Ancak savaş ilanı yalnızca simgesel bir hareket olarak kaldı.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Almanya’ya savaş açma nedenlerinden biridir?

 • Birleşmiş Milletler Teşkilatının asil üyeleri arasında yer almak istemesi
 • Türkiye’nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi
 • Türkiye’nin savaşa hazır olması
 • NATO’ya üye olmak istemesi
Soru 11

“Savunmaya dayanmayan savaşın, kanun dışı sayılması ve devletlerarası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması” esas alınarak 27 Ağustos 1928’de Paris’te imzalanan pakt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Manilla Paktı
 • Atlantik Paktı
 • Varşova Paktı
 • Briand-Kellogg Paktı
Soru 12

1950 seçimlerinden sonra kesintisiz on yıl iktidarda kalan parti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Demokrat Parti
 • Cumhuriyet Halk Partisi
 • Millet Partisi
 • Cumhuriyetçi Millet Partisi
Soru 13

Batı Bloku ülkeleri arasında askerî alanda iş birliği yapmak amacıyla 4 Nisan 1949’da kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varşova Paktı
 • NATO
 • Balkan Paktı
 • SEATO
REKLAM
Soru 14

I. Türkiye’nin NATO’ya üye olması
II. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi
III. Hatay’ın Anavatana katılması
IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • I-III-II-IV
 • II-I-IV-III
 • IV-III-II-I
 • II-IV-I-III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1945 1960 arası Türkiye’de görülen gelişmelerden biri değildir?

 • Köyden kente göçün artması
 • Tüketim kültürünün toplumda yer edinmesi
 • Bütçeden sağlık alanına ayrılan payın artması
 • İlk nükleer reaktörün kurulması
Soru 16

Yukarıdaki tabloya göre 1948 yılında en fazla savunma harcaması yapan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • SSCB
 • ABD
 • İngiltere
 • Fransa
Soru 17

Almanya topraklarının Alman ırkına yeterli gelmeyeceği düşüncesinin, Avrupa’da yayılma politikasının bir gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunda ortaya çıkan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Büyük Dünya
 • Hayat Sahası
 • Ortak Alan
 • Refah Bölgesi
Soru 18

Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip Afrika Kıtası’nın, gelişmiş ülkelerin ham madde ihtiyacına hitap etmesi ve bu nedenle de neo-sömürgecilik faaliyetlerinin devam edecek olması, Afrika ülkelerindeki iç savaş ya da çatışmaların yabancı devletlerin müdahalesine açık olacağının habercisidir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Afrika ülkelerinin dış müdahaleye açık olma nedenlerinden biri sayılmaz?

 • Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olması
 • Gelişmiş ülkelerin ham madde ihtiyacına hitap etmesi
 • Neo-sömürgecilik faaliyetlerinin devam edecek olması
 • Gelişmiş devletler için tehdit oluşturması
Soru 19

Türkiye aşağıda verilen teşkilatlardan hangisine üye değildir?

 • Varşova Paktı
 • NATO
 • İslam İşbirliği Teşkilatı
 • Birleşmiş Milletler Teşkilatı
Soru 20

Keşmir meselesi aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yaşanmaktadır?

 • İran - Irak
 • Pakistan - Hindistan
 • Afganistan - Mısır
 • Azerbaycan - Ermenistan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDCBBACADABCDABDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?