Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Türk kültürünün ilk ortaya çıktığı ve şekillenmesinin sağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orta Asya
 • Kuzey Afrika
 • Batı Avrupa
 • Orta Doğu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün önemli bir simgesidir?

 • Sumo güreşi
 • Hamburger
 • Ebru sanatı
 • Keops piramidi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi küresel ticaretin ortaya çıkmasının temel sebebidir?

 • Enerji kaynaklarının yeryüzüne dengesiz dağılmış olması
 • Küresel ticaretin yüksek gelir sağlayan faaliyetler olması
 • Bazı ülkelerde iş gücü açığının veya bazılarında fazlalığının olması
 • Hiçbir ülkenin tüm ihtiyaçlarını kendi kaynaklarıyla karşılayamaması
Soru 4

Petrol ve doğal gaz tükenen enerji kaynakları oldukları için bunlara sahip olan bölge ve ülkelerin stratejik önemi de artmaktadır.
Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinin stratejik önemi daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 5

Dünya’nın en önemli pazar alanları ekonomik yönden kalkınmış ülkeler ile nüfus miktarı fazla olanlardır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin önemli bir pazar olduğu söylenemez?

 • ABD
 • Japonya
 • Çin
 • Bulgaristan
REKLAM
Soru 6

Turizm sektörü gelirlerinin bazı ülkelerin millî geliri içinde önemli bir yer tutmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turistlerin kaldığı ülkede para harcaması
 • Toplumlar arasında kültürel kaynaşmayı sağlaması
 • Ülkeler arasında barışın sağlanmasına katkı yapması
 • Turizm sayesinde tarihi ve doğal zenginliklerin korunması
Soru 7

Nadir görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel eserlerin korunması amacıyla kurulan ve yerleşime izin verilmeyen bölgelere ne ad verilir?

 • Millî park
 • Ekosistem
 • Turistik bölge
 • Ekolojik alan
Soru 8

Almanya’da yaşlı nüfus miktarının ve oranının arttığını ileri süren araştırmacı buna aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?

 • Nüfus yoğunluğunun dünya ortalamasının üstünde olmasını
 • Sağlık ve yaşam koşullarının yüksek olmasını
 • İthalat ve ihracatta Dünya’da başta gelen ülkelerden olmasını
 • Tarım sektöründe çalışan sayısının az olmasını
Soru 9

Tabloda verilen bilgiler İngiltere’ye aittir.
Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Tarım geleneksel yöntemlerle yapılır.
 • Millî gelire en büyük katkıyı hizmet sektörü yapar.
 • Sanayide çalışan oranı hizmetten yüksektir.
 • Sanayi sektöründe çalışanları eğitim seviyesi düşüktür.
Soru 10

Modern tarım yöntemlerini kullanarak yapılan üretim modeli için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Tarımsal verim yüksektir.
 • İlaç ve gübre kullanımı düşüktür.
 • Tarımda makine kullanımı yaygındır.
 • Sulama ve toprak bakımı düzenli yapılır.
Soru 11

1960’da Paris Antlaşması ile kurulmuştur. Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm üye ülkelerde gelişmeyi sağlayacak ekonomi politikaları uygulayarak, dünya ticaretinin gelişmesini ve işsizliğin ortadan kaldırılmasını temel amaç edinen uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace)
 • Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
 • Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
 • Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)
Soru 12

İnsanların tarihte ilk olarak yerleşik hayat düzenine geçmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Madencilik faaliyetlerinin başlaması
 • İnsan toplulukları arasında savaşların başlaması
 • Toprakların tarım amaçlı kullanılmaya başlaması
 • Taş ve kayaçların avcılıkta kullanılmaya başlaması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynak olan ormanlardan yararlanma yöntemlerinden biri değildir?

 • Yakacak temini
 • Mobilya üretimi
 • İlaç ve kozmetik üretimi
 • Nükleer enerji üretimi
REKLAM
Soru 14

Petrol, taş kömürü, doğal gaz ve linyit gibi enerji kaynaklarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aynı miktar enerji vermeleri
 • Tükenebilir kaynaklar olmaları
 • Doğayı aynı miktarda kirletmeleri
 • Sadece karayolu ulaşımıyla taşınabilmeleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi özellikle ulaşım sektörünün yararlandığı en önemli enerji kaynağıdır?

 • Petrol
 • Güneş
 • Doğal gaz
 • Taş kömürü
Soru 16

Norveç, Venezuela, Peru, Yeni Zelanda ve Avusturya ülkeleri ihtiyacı olan elektriğin çok büyük kısmını hidroelektrik santrallerinden temin etmektedir.
Bunun en önemli sebebi bu ülkelerin hangi özelliğidir?

 • Ilıman iklimlerin etkisinde olmaları
 • Ormanların yüz ölçümlerinde geniş yer tutması
 • Akarsular bakımından zengin olmaları
 • Fosil enerji tüketimine karşı olmaları
Soru 17

Çevre sorunlarının küresel boyut kazanmasının en önemli iki nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanayileşme ve kentleşme
 • Turizm ve tarım
 • Tarım ve ticaret
 • Göç ve turizm
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sera etkisinin artmasına doğrudan neden olmaz?

 • Binalar
 • Barajlar
 • Fabrikalar
 • Motorlu taşıtlar
Soru 19

Ormanların tahribi, tarım arazilerinin yanlış ve meraların aşırı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunlarının başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

 • Küresel ısınma
 • Asit yağmurları
 • Çarpık kentleşme
 • Erozyon
Soru 20

Aşağıdaki atıklardan hangisinin doğa tarafından ayrıştırılıp yok edilmesi daha uzun zaman alır?

 • Gazeteler
 • Cam şişeler
 • Naylon poşetler
 • Meyve kabukları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDCDAABBBDCDBACABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?