Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllardan 1960’lı yılların ortalarına kadar geçen zamanda;
• Çok çocuklu aileleri vergilerden muaf tutmak
• Kısırlaştırma ve gebeliği önleyici bilgilerin yayılmasını engellemek
• Yeni doğumevleri açarak anne ve çocuk sağlığını korumak
gibi uygulamaların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarımsal üretim ve verimliliği arttırmak
 • Ülke nüfusunun hızla artmasını sağlamak
 • Sağlık sektöründe çalışan sayısını yükseltmek
 • Ülke topraklarına nüfusunun dengeli dağılımını sağlamak
Soru 2

Türkiye nüfusunun giderek yaşlanmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkiye’de eğitim seviyesinin yükselmesi
 • Türkiye sanayisinin gelişip güçlenmesi
 • Köylerden kentlere göç
 • Doğum ve ölüm oranlarının düşmesi
Soru 3

Türkiye’de her bölgenin farklı doğal ve beşeri özelliklere sahip olması ekonomik olarak da bölgelere farklı imkân ve avantajlar sunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu’nun bu avantajlarından biri olamaz?

 • Su potansiyelinin yüksek olması
 • Geniş çayır ve otlaklarının olması
 • Nüfus artış hızının yüksek olması
 • Turizm zenginliklerinin fazla olması
Soru 4

Taş kömürü yatakları ve demir çelik fabrikaları hangi bölgesel kalkınma projesinin ana ekonomik etkinlik kaynağını oluşturmaktadır?

 • Güneydoğu Anadolu Projesi
 • Doğu Anadolu Projesi
 • Doğu Karadeniz Projesi
 • Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi
Soru 5

Aşağıdaki illerimizin hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi’nin kapsamı dışındadır?

 • Kütahya
 • Mardin
 • Şanlıurfa
 • Diyarbakır
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin değişmeyen faktörlerinden biridir?

 • Nüfus
 • Ekonomi
 • Kültürel değerler
 • Coğrafi konum
Soru 7

Türkiye, Dünya üzerinde askeri, ekonomik, ticari ve siyasi yapıdaki örgütlere en fazla üyeliği olan ülkelerin başında gelmektedir.
Türkiye’nin hangi özelliği bu durumun temel sebebidir?

 • Güçlü orduya sahip olması
 • Coğrafi ve stratejik konumu
 • Tarımsal ürün çeşidinin fazlalığı
 • Genç nüfus miktarının yüksekliği
Soru 8

Türkiye aşağıda verilen kuruluşlardan hangisine üye değildir?

 • NATO
 • Avrupa Birliği
 • Birleşmiş Milletler
 • Karadeniz Ekonomik İş Birliği
Soru 9

I. Tarım sektöründe istihdam yüksektir.
II. Teknoloji kullanım oranı yüksektir.
III. Kişi başına düşen gelirler düşüktür.
IV. Ham madde alır, sanayi ürünü satarlar.
Yukarıda verilenlerden hangileri gelişmekte olan ülkelere ait özelliklerdendir?

 • I ve II
 • II ve IV.
 • I ve III
 • III ve IV.
Soru 10

Verilen tabloda ki ülkelerden hangisinin İnsani Gelişim Endeksinde daha üst sıralarda yer alması beklenir?

 • K
 • L
 • M
 • Z
Soru 11

Tablodaki bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerin hangisinin bu raporda yararlanılan ölçütlerden biri olması beklenemez?

 • Nüfus miktarı
 • Okullaşma oranı
 • Kişi başına düşen gelir
 • Doktor başına düşen hasta sayısı
Soru 12

Bir ülkede sanayinin gelişmesini aşağıdakilerden hangisi olumsuz yönde etkiler?

 • Beyin göçü vermesi
 • Doğal kaynaklarının bulunması
 • Yeni teknoloji geliştirip kullanması
 • Enerji kaynaklarınca zengin olması
Soru 13

Suudi Arabistan’ın ekonomisinde en büyük pay aşağıdakilerin hangisine aittir?

 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Sanayi
 • Petrol
REKLAM
Soru 14

• Dünyaca ünlü Amazon nehrinin büyük kısmı buradan geçip denize ulaşır.
• Kakao, şeker kamışı, soya fasulyesi, turunçgil ve büyükbaş hayvancılık yaygındır.
• Ekvatoral iklim etkilidir. Sao Paulo, Rio de Janeiro önemli kentleridir.
Yukarıda verilen bilgiler hangi ülkeye aittir?

 • Arjantin
 • Brezilya
 • Meksika
 • Hindistan
Soru 15

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi balık türlerinin ve sayısının korunması üzerinde etkili olur?

 • Tatlı su kaynaklarının sulama amaçlı tüketilmesi
 • Sanayi atıklarının deniz ve okyanuslara bırakılması
 • Balık üreme dönemlerinde av yasağının getirilmesi
 • Yüksek teknoloji kullanarak daha fazla balık tutulması
Soru 16

Kutup ayılarının yaşam alanını ve neslinin devamını tehdit eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küresel ısınma
 • Göllerin kuruması
 • Toprakların kirlenmesi
 • Madencilik faaliyetleri
Soru 17

Yol yapımı, maden çıkarımı ve taş ocakları aşağıda verilen afetlerden hangisinin gerçekleşmesini kolaylaştırmaktadır?

 • Deprem
 • Tsunami
 • Volkanizma
 • Heyelan
Soru 18

Çevre bilinci gelişmiş bir toplum ve ülkede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • Çöpler sınıflandırılarak toplanır.
 • Yenilenebilen kaynaklara önem verilir.
 • Ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilir.
 • Sulak alanlar kurutularak tarım alanına çevrilir.
Soru 19

Kaçkar Dağları ve Milli Parkı haritada numaralandırılarak verilen taralı alanların hangisinde yer almaktadır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 20

Sultan sazlığı hangi ilimizde yer almaktadır?

 • Kayseri
 • Ankara
 • Edirne
 • Mardin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCDADBBCCAADBCADDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?