GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 4 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllardan 1960’lı yılların ortalarına kadar geçen zamanda;
• Çok çocuklu aileleri vergilerden muaf tutmak
• Kısırlaştırma ve gebeliği önleyici bilgilerin yayılmasını engellemek
• Yeni doğumevleri açarak anne ve çocuk sağlığını korumak
gibi uygulamaların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tarımsal üretim ve verimliliği arttırmak
 • B) Ülke nüfusunun hızla artmasını sağlamak
 • C) Sağlık sektöründe çalışan sayısını yükseltmek
 • D) Ülke topraklarına nüfusunun dengeli dağılımını sağlamak
SORU 2

Türkiye nüfusunun giderek yaşlanmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Türkiye’de eğitim seviyesinin yükselmesi
 • B) Türkiye sanayisinin gelişip güçlenmesi
 • C) Köylerden kentlere göç
 • D) Doğum ve ölüm oranlarının düşmesi
SORU 3

Türkiye’de her bölgenin farklı doğal ve beşeri özelliklere sahip olması ekonomik olarak da bölgelere farklı imkân ve avantajlar sunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu’nun bu avantajlarından biri olamaz?

 • A) Su potansiyelinin yüksek olması
 • B) Geniş çayır ve otlaklarının olması
 • C) Nüfus artış hızının yüksek olması
 • D) Turizm zenginliklerinin fazla olması
SORU 4

Taş kömürü yatakları ve demir çelik fabrikaları hangi bölgesel kalkınma projesinin ana ekonomik etkinlik kaynağını oluşturmaktadır?

 • A) Güneydoğu Anadolu Projesi
 • B) Doğu Anadolu Projesi
 • C) Doğu Karadeniz Projesi
 • D) Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi
SORU 5

Aşağıdaki illerimizin hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi’nin kapsamı dışındadır?

 • A) Kütahya
 • B) Mardin
 • C) Şanlıurfa
 • D) Diyarbakır
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin değişmeyen faktörlerinden biridir?

 • A) Nüfus
 • B) Ekonomi
 • C) Kültürel değerler
 • D) Coğrafi konum
SORU 7

Türkiye, Dünya üzerinde askeri, ekonomik, ticari ve siyasi yapıdaki örgütlere en fazla üyeliği olan ülkelerin başında gelmektedir.
Türkiye’nin hangi özelliği bu durumun temel sebebidir?

 • A) Güçlü orduya sahip olması
 • B) Coğrafi ve stratejik konumu
 • C) Tarımsal ürün çeşidinin fazlalığı
 • D) Genç nüfus miktarının yüksekliği
SORU 8

Türkiye aşağıda verilen kuruluşlardan hangisine üye değildir?

 • A) NATO
 • B) Avrupa Birliği
 • C) Birleşmiş Milletler
 • D) Karadeniz Ekonomik İş Birliği
SORU 9

I. Tarım sektöründe istihdam yüksektir.
II. Teknoloji kullanım oranı yüksektir.
III. Kişi başına düşen gelirler düşüktür.
IV. Ham madde alır, sanayi ürünü satarlar.
Yukarıda verilenlerden hangileri gelişmekte olan ülkelere ait özelliklerdendir?

 • A) I ve II
 • B) II ve IV.
 • C) I ve III
 • D) III ve IV.
SORU 10

Verilen tabloda ki ülkelerden hangisinin İnsani Gelişim Endeksinde daha üst sıralarda yer alması beklenir?

 • A) K
 • B) L
 • C) M
 • D) Z
SORU 11

Tablodaki bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerin hangisinin bu raporda yararlanılan ölçütlerden biri olması beklenemez?

 • A) Nüfus miktarı
 • B) Okullaşma oranı
 • C) Kişi başına düşen gelir
 • D) Doktor başına düşen hasta sayısı
SORU 12

Bir ülkede sanayinin gelişmesini aşağıdakilerden hangisi olumsuz yönde etkiler?

 • A) Beyin göçü vermesi
 • B) Doğal kaynaklarının bulunması
 • C) Yeni teknoloji geliştirip kullanması
 • D) Enerji kaynaklarınca zengin olması
SORU 13

Suudi Arabistan’ın ekonomisinde en büyük pay aşağıdakilerin hangisine aittir?

 • A) Tarım
 • B) Hayvancılık
 • C) Sanayi
 • D) Petrol
SORU 14

• Dünyaca ünlü Amazon nehrinin büyük kısmı buradan geçip denize ulaşır.
• Kakao, şeker kamışı, soya fasulyesi, turunçgil ve büyükbaş hayvancılık yaygındır.
• Ekvatoral iklim etkilidir. Sao Paulo, Rio de Janeiro önemli kentleridir.
Yukarıda verilen bilgiler hangi ülkeye aittir?

 • A) Arjantin
 • B) Brezilya
 • C) Meksika
 • D) Hindistan
SORU 15

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi balık türlerinin ve sayısının korunması üzerinde etkili olur?

 • A) Tatlı su kaynaklarının sulama amaçlı tüketilmesi
 • B) Sanayi atıklarının deniz ve okyanuslara bırakılması
 • C) Balık üreme dönemlerinde av yasağının getirilmesi
 • D) Yüksek teknoloji kullanarak daha fazla balık tutulması
SORU 16

Kutup ayılarının yaşam alanını ve neslinin devamını tehdit eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Küresel ısınma
 • B) Göllerin kuruması
 • C) Toprakların kirlenmesi
 • D) Madencilik faaliyetleri
SORU 17

Yol yapımı, maden çıkarımı ve taş ocakları aşağıda verilen afetlerden hangisinin gerçekleşmesini kolaylaştırmaktadır?

 • A) Deprem
 • B) Tsunami
 • C) Volkanizma
 • D) Heyelan
SORU 18

Çevre bilinci gelişmiş bir toplum ve ülkede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • A) Çöpler sınıflandırılarak toplanır.
 • B) Yenilenebilen kaynaklara önem verilir.
 • C) Ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilir.
 • D) Sulak alanlar kurutularak tarım alanına çevrilir.
SORU 19

Kaçkar Dağları ve Milli Parkı haritada numaralandırılarak verilen taralı alanların hangisinde yer almaktadır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 20

Sultan sazlığı hangi ilimizde yer almaktadır?

 • A) Kayseri
 • B) Ankara
 • C) Edirne
 • D) Mardin
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCDADBBCCAADBCADDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?