Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Ortak bir amaç için bir araya gelmiş insanlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Hukuk
 • Millet
 • Yasa
 • Ülke
Soru 2

Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri haklar isteme hakkı olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi isteme hakları arasında yer alır?

 • Vatandaşlık
 • Seçme ve seçilme
 • Vatan hizmeti
 • Eğitim ve öğrenim
Soru 3

İnsan haklarına aykırı davranışlara maruz kalan kişilerin mağduriyetlerini yetkili makamlara yazılı olarak bildirmeleri aşağıdaki haklardan hangisini ifade eder?

 • Özel hayatın gizliliği
 • Sağlık
 • Dilekçe
 • Konut
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın gereklerinden değildir?

 • Tam istihdam ve işsizlikle mücadele
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma
 • Gelir adaleti ve eşitlik
 • Mahkemelerin bağımsızlığı
Soru 5

Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi aşağıdaki yasama denetim yollarından hangisiyle ifade edilir?

 • Meclis araştırması
 • Meclis soruşturması
 • Genel görüşme
 • Soru
REKLAM
Soru 6

İnsanların insan olmaktan dolayı doğuştan sahip oldukları dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Sorumluluk
 • İnsan hakları
 • Adalet
 • Ödev
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin işlevlerinden değildir?

 • Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmek
 • Toplumun sorunlarını görmezden gelmek
 • İktidar yoluyla ülkeyi yönetmek
 • Seçimler için aday göstermek
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki demokratik siyasal sistemin ilkeleri arasında yer almaz?

 • Devlet, toplumun mutluluğunu sağlar.
 • İnsan hakları yasalarla korunur.
 • Bireysel özgürlükler geliştirilir.
 • Devlet başlı başına amaçtır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardan biridir?

 • Devletin ekonomik olanaklarının yetersiz olması
 • İnsan hakları bilincinin yaygınlaşması
 • Toplumsal barışın yaygın olması
 • Eğitim düzeyinin yükselmesi
Soru 10

Hukuk kurallarının en üst basamağında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanun
 • Anayasa
 • Yönetmelik
 • Tüzük
Soru 11

Günümüz toplumlarında nüfus çok kalabalıklaştığı için halkın ülke yönetimine doğrudan katılması mümkün olmamakta, vatandaşlar kendilerini temsil edecek milletvekillerini seçerek yönetime katılmaktadırlar.
Sözü edilen durumu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuvvetler ayrımı
 • Hukukun üstünlüğü
 • Temsili demokrasi
 • Çoğulculuk
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini sınırlandıran ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Birinci Meşrutiyet
 • Nizam-ı Cedit
 • Islahat Fermanı
 • Sened-i İttifak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanları arasında yer almaz?

 • Çevre kirliliğinin artırılması
 • Savaşların ortadan kaldırılması
 • Az gelişmişlikle mücadele edilmesi
 • İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi
REKLAM
Soru 14

Her toplum zaman içinde değişir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha çabuk gerçekleşen değişme, bunların kullanımını düzenleyen ahlak anlayışlarının, hukuk kurallarının bu hızlı değişime anında cevap verememesi çeşitli insan hakları ihlallerine sebep olmaktadır.
Verilen ifade, insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?

 • Bölgeler arası kalkınmışlık farkları
 • Hızlı toplumsal değişme
 • Uluslararası terör
 • Savaşlar
Soru 15

I. Avrupa Birliği
II. İşkenceye Karşı Komite
III. Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
Yukarıdakilerden hangileri Birleşmiş Milletler Örgütünün bünyesinde yer alır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 16

• Uluslararası antlaşmalar onaylandıklarında taraf devletler için bağlayıcı niteliği olan bir uluslararası koruma türüdür.
• Taraf devletler sözleşme hükümlerini iç hukuklarına aktararak antlaşmanın gereğini yapmak zorundadır.
• Sözleşmenin gereğini yapmayan devletler için çeşitli yaptırım yolları öngörülmüştür.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası antlaşma niteliğinde değildir?

 • Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
 • Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 • Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde faaliyet gösteren koruma organları arasında yer alır?

 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 • Birleşmiş Milletler
 • Avrupa Konseyi
 • Avrupa Birliği
Soru 18

Batıda 15. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan ve “yeniden doğuş” anlamına gelen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rönesans
 • Orta Çağ
 • İlk Çağ
 • Antik Çağ
Soru 19

I. Düşünce ve vicdan hürriyetini önemseme
II. Egemenliğin halka ait olmasını benimseme
III. Baskıcı yönetim anlayışını model alma
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün demokrasi ve insan haklarıyla ilgili görüşleri arasında yer alır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 20

Atatürk ilkelerinden halkçılık aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • Ülkede yaşayan halkın eşit olmasını
 • Laik bir devlet sisteminin benimsenmesini
 • Ekonomik kalkınmanın devlet desteğiyle gerçekleşmesini
 • Çağdaş dünyaya uyum sağlayan bir toplum oluşturulmasını
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCDCBBDABCDABDCBACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?