Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklar arasında yer almaz?

 • Özel hayatın gizliliği
 • Haberleşme özgürlüğü
 • Mülkiyet edinme
 • Vergi ödevi
Soru 2

“Hiçbir kişiye, aileye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?

 • Eşitlik
 • Özgürlük
 • Devlet
 • Eğitim
Soru 3

Vatandaşların oy kullanarak tercihlerini bildirebilecekleri ve aday olarak da ülkenin yönetimine talip olabilecekleri hak aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din ve vicdan özgürlüğü
 • Seçme ve seçilme
 • Dinlenme
 • Sağlık
Soru 4

“Herkes maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesi aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir?

 • Yaşama
 • Haberleşme
 • Dernek kurma
 • Yerleşme ve seyahat
Soru 5

I. Genel görüşme
II. Meclis araştırması
III. Meclis soruşturması
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin denetim yollarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden değildir?

 • Kanunların anayasaya uygunluğu
 • Kanun önünde eşitlik
 • Sosyal güvenlik
 • İdarenin hukuka bağlılığı
Soru 7

Vatandaşlarının refahıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşama düzeni sağlamayı kendine ödev edinen devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyal devlet
 • Üniter devlet
 • Hukuk devleti
 • Laik devlet
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?

 • Hukukun üstünlüğü
 • Çoğulculuk
 • Ayrımcılık
 • Seçimler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için gerekli unsurlar arasında yer almaz?

 • Egemenlik
 • Çatışma
 • Ülke
 • Halk
Soru 10

Üyelerinin düşünce ve menfaatlerini gerçekleştirmek için iktidarı kısmen ya da tamamen elde etmek amacıyla siyasi hayata katılan grup aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

 • Devlet
 • Seçim
 • Siyasi parti
 • Demokrasi
Soru 11

“Halkın egemenliği önündeki bütün engellerin kaldırılması demokrasinin en temel görevidir.” ifadesi demokratik bir siyasal sistemin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Demokrasi halkın egemenliğine dayalıdır.
 • Demokrasi çoğunluğun yönetimine dayanır.
 • Demokrasi bireysel özgürlüğü korur.
 • Demokrasilerde devlet amaç değil araçtır.
Soru 12

I. 1924 Anayasası
II. Sened-i İttifak
III. Nizam-ı Cedit
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet öncesi gelişmeler arasında yer alır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulan ulusal sivil toplum kuruluşlarından biridir?

 • Uluslararası PEN Kulübü
 • Uluslararası Af Örgütü
 • Türk Demokrasi Vakfı
 • Uluslararası Kızılhaç Komitesi
REKLAM
Soru 14

Uluslararası PEN Kulübü öncelikle aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlar?

 • Düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanmasını
 • Çevre kirlenmesinin önlenmesini
 • Dünya ülkelerinde hukukun üstünlüğünün sağlanmasını
 • Savaş esirlerine insanca muamele edilmesini
Soru 15

• 18 Aralık 1979’da kabul edilen sözleşmeye dayanarak kurulmuştur.
• Kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi için oluşturulmuştur.
• Türkiye, kuruluş sözleşmesini 1985’te onaylamıştır.
Verilen bilgiler Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde kurulan aşağıdaki komitelerden hangisine aittir?

 • Çocuk Hakları Komitesi
 • Ekonomik ve Sosyal Haklar Komitesi
 • Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
 • Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
Soru 16

İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi ve dünya barışının sağlanması amacıyla 1945 yılında kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa Birliği
 • Birleşmiş Milletler
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Soru 17

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na bağlı Hür Seçimler Bürosu öncelikle aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirir?

 • Taraf devletlerde seçimlerin sağlıklı yapılmasını sağlama
 • Konseyin çalışmalarına yardımcı olma
 • Ülkeler arası çatışmaları önleme
 • Hızlı nüfus artışını önleme
Soru 18

Atatürk “Ya istiklal ya ölüm!” ifadesiyle aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamaktadır?

 • Çağdaşlaşma
 • Özgürlük
 • İnkılap
 • Barış
Soru 19

I. Reform
II. Milliyetçilik
III. Devletçilik
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk inkılabının ilkeleri arasında yer alır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 20

Atatürk’ün “Millet; dil, kültür ve düşünce bağı ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi ve sosyal topluluktur.” tanımı aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 • İnkılapçılık
 • Laiklik
 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABADCACBCADCADBABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?