GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir?

 • A) Bir elbisenin kullanılması
 • B) Meyve ve sebzenin yenmesi
 • C) Bir otobüste seyahat edilmesi
 • D) Ekmek üretimi için unun kullanılması
SORU 2

Nüfusun cinsiyet, kalite, yaş ve meslekler bakımından oluşumunu belirten inceleme konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nüfus yapısı
 • B) Nüfus sayısı
 • C) Nüfus yoğunluğu
 • D) Nüfus hareketi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir?

 • A) Yatağan
 • B) Tunçbilek
 • C) Seyitömer
 • D) Keban
SORU 4

Amacı mal veya hizmet üretmek olmayan faaliyetler ekonomide emek kabul edilmezler.
Buna göre aşağıdaki örnek faaliyetlerden hangisi gerçek anlamda bir emek değildir?

 • A) Sporculuğu meslek olarak yapmak
 • B) Konaklama işletmesinde çalışmak
 • C) Zevk için dağ sporu yapmak
 • D) Taksi şoförlüğü yapmak
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar?

 • A) Binalar
 • B) Makineler
 • C) Ham maddeler
 • D) Ulaşım araçları
SORU 6

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Devletçilik
 • B) Halkçılık
 • C) Milliyetçilik
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 7

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunmak için üretim faktörlerinin organize edildiği ekonomik ünitelere ne ad verilir?

 • A) Büro
 • B) Girişim
 • C) Mağaza
 • D) Fabrika
SORU 8

Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgura daha fazla yönelmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • A) Fizyolojik ihtiyaçların kapsam bakımından sınırlı olmasına
 • B) İhtiyaçların kişiden kişiye değişken olmasına
 • C) İhtiyaçların birbirinin yerine geçmesine
 • D) İhtiyaçların sınırsız olmasına
SORU 9

Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz?

 • A) Özelleştirme
 • B) Vergi oranları
 • C) Asgari ücret
 • D) Çalışma süreleri
SORU 10

İnsanda yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında ise üzüntü veren biyolojik ve ekonomik isteklere ne denir?

 • A) Fayda
 • B) Kıymet
 • C) Tüketim
 • D) İhtiyaç
SORU 11

İyi işletilmeyen bir fabrikanın başkaları tarafından satın alınarak daha faydalı şekilde çalıştırılması, hangi üretim faaliyeti ile açıklanabilir?

 • A) Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • B) Mekan faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • C) Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • D) Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi hızlı nü fus artışının olumsuz sonuçlarından biridir?

 • A) İç ve dış göçler artar.
 • B) Ekonomik faaliyetler hızlanır.
 • C) Ülke kaynakları kolay işletilir.
 • D) Üretici güç olarak emek artışı olur.
SORU 13

Ülkemiz akarsularından faydalanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin olumsuz bir etki yaratmadığı kabul edilebilir?

 • A) Yüzey şekillerinin engebelik bir alan kaplaması
 • B) Akarsular üzerinde barajların yapılması
 • C) Akarsuların sel rejimine bağlı olması
 • D) İklimin dört mevsimde değişiklikler göstermesi
SORU 14

Aşağıda verilenlerden hangisi vasıfsız emeğe bir örnektir?

 • A) Terzilik
 • B) Kunduracılık
 • C) Temizlikçilik
 • D) Mobilyacılık
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketimdir?

 • A) Tatile gidilerek otelde konaklama yapılması
 • B) Kumaş üretiminde yünün kullanılması
 • C) Otobüste seyahat edilmesi
 • D) Elbisenin giyilerek eskitilmesi
SORU 16

Üretim faaliyeti süresince malın şeklinin değişmesi ve madde yerine başka bir maddenin geçmesi durumu, üretim ile ilgili aşağıda verilen ekonomik görüşlerden hangisini açıklamaktadır?

 • A) Üretim, madde meydana getirmektir.
 • B) Üretim, değer meydana getirmektir.
 • C) Üretim, ekonomik malların miktarını artırmaktır.
 • D) Üretim, ekonomik malların faydasını artırmaktır.
SORU 17

Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Tam İstihdam
 • B) Ekonomik Denge
 • C) Hakça Gelir Dağılımı
 • D) Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
SORU 18

İnsanların siyah-beyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder?

 • A) Tüm ihtiyaçlar fizyolojiktir.
 • B) İhtiyaçlar birbirine rakiptir.
 • C) Bazı ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır.
 • D) İhtiyaçların miktarı sınırsızdır.
SORU 19

Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi tümdengelimin yetersizliklerinden biri değildir?

 • A) Olaylarla olan ilgimiz kesilebilir.
 • B) Bizi gözlemden yoksun bırakabilir.
 • C) Somut şartlar üzerinden olayları inceler.
 • D) Gerçeğe uygunluk kontrolü yapmamıza engel olabilir.
SORU 20

Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır?

 • A) Emredici
 • B) Nicelik Belirleyen
 • C) Nitelik Belirleyen
 • D) Yönlendirici
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DADCCABCADAABCBBBDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
6 kişi oy kullandı
Online Testler