Seçmeli Girişimcilik 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • Denetleme gizli olmalıdır.
 • Denetleme esnek olmalıdır.
 • Denetleme şekli işletmeye uygun olmalıdır.
 • Denetlenme standartları önceden belirlenmelidir.
Soru 2

Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?

 • Kâr sağlamak
 • Topluma hizmet etmek
 • Mal ve hizmetlerin kalitesini sürekli arttırmak
 • İşletmenin yaşamını devam ettirmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez?

 • Uygun bir süreyi kapsamalıdır.
 • Kesin uygulanabilir olmalıdır.
 • Basit ve anlaşılır olmalıdır.
 • Dengeli olmalıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?

 • Satın alma gücü
 • Piyasanın olması
 • Satın alma isteğinin var olması
 • Geniş bir zaman dönemini kapsaması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olma şartlarına uygun değildir?

 • Ortak bir amaç olmalıdır.
 • Ortaklar arası bir anlaşma olmalıdır.
 • Şirket kuranların sayısı en az bir olmalıdır.
 • Ortak üretim elemanlarına sahip olmalıdır.
REKLAM
Soru 6

Limitet şirketler en az kaç ortak tarafından kurulabilir?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 10
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Teşekkülü değildir?

 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
 • Türkiye Kömür İşletmeleri
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
 • Devlet Malzeme Ofisi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün yaşam eğrisi dönemine ait değildir?

 • Doygunluk dönemi
 • Üretilme süreci
 • Tanınma süreci
 • Gerileme
Soru 9

Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Dikkat çekme
 • İlginin isteğe dönüşmesi
 • İsteğin arza dönüşmesi
 • Satışın gerçekleştirilmesi
Soru 10

Seçici talebi yaratmaya yönelik bir reklam, aşağıda verilen reklam çeşitlerinden hangisi açısından değerlendirilmelidir?

 • Reklam içeriği açısından
 • Hedef kitle açısından
 • Amaçlar açısından
 • Yapanlar açısından
Soru 11

Ekonomik durumu üst düzeyde olan insanların karşılanmasını istedikleri ihtiyaçlara ne ad verilir?

 • Emek
 • Sermaye
 • Lüks ihtiyaçlar
 • Zorunlu ihtiyaçlar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biridir?

 • Doğa
 • Talep
 • Hizmet
 • Kültür
Soru 13

Ekonomistler kıt malı nasıl tanımlamışlardır?

 • Kıymetli mallar
 • Piyasada olmayan mallar
 • Çok pahalı satılan mallar
 • Fiyatı olan ve bedelini ödemek suretiyle alınabilen mallar
REKLAM
Soru 14

Ekonomistler, bir mal veya hizmeti elde edebilme isteğini neden talep olarak kabul etmezler?

 • İstekler yeterli satın alma gücüyle desteklenmelidir.
 • Arz - talep dengesi korunmalıdır.
 • Alıcı ile satıcı birbirini tanımalıdır.
 • Satın alma sürekli ve güdüleyici olmalıdır.
Soru 15

Elektronik ticarete ne ad verilir?

 • İnternet
 • E-ticaret
 • E-devlet
 • E-posta
Soru 16

Bazı bilim adamlarınca girişimcilik kavramının yaratıcısı olarak görülen ünlü ekonomist, aşağıdakilerden hangisidir?

 • John Law
 • Eli Whitney
 • Richard Cantillon
 • Edward Harriman
Soru 17

“Girişimcilik; sürekli artan bir refah yaratan dinamik bir süreçtir.”
“Girişimcilik; bir işe girişme, bunun için gerekli kaynakları düzenleme, işten doğacak riskleri ve başarısızlıkları üstlenme sürecidir.”
“Girişimcilik; parasal ve kişisel tatmin ödülü karşılığında, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri üstlenerek gerekli zaman ve çabayı harcayıp farklı değerde mal ve hizmet yaratma sürecidir.”
Aşağıdakilerden hangisi, verilen “Girişimcilik” kavramıyla ilgili tanımların ortak noktalarından biri değildir?

 • Tekelleşmek
 • İnisiyatif sahibi olmak
 • Risk ve başarısızlığı kabul etmek
 • Piyasadaki kaynakları değerlendirmek
Soru 18

“Yasal teşviklerden yararlanarak arkadaşlarıyla pastane dükkanı açan Leyla hanım” örneğini, aşağıdaki girişimciliği teşvik eden faktörlerden hangisi için verebiliriz?

 • Mevzuat
 • Güven
 • Aile
 • Din
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, girişimcide bulunması gereken kişisel özelliklerinden biri değildir?

 • Hayalcilik
 • Karamsarlık
 • Kendine güven
 • Esneklik
Soru 20

Aşağıdaki kavramlardan hangisi ekonomi literatüründe “yenilenme”, “yenilik” anlamlarında kullanılır?

 • Deflasyon
 • İnovasyon
 • İthal ikamesi
 • Devalüasyon
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDCACBCCCADABCAABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?