Seçmeli İşletme 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mallara örnek olur?

 • Konserve
 • Mobilya
 • Otomobil
 • Buzdolabı
Soru 2

Mülkiyeti başkalarına ait işletmelerde görev yapan işletme yöneticisi, aşağıdakilerden hangisinden sorumlu değildir?

 • Çalışanların görev dağılımı yapmak
 • İşletmenin hedeflerini belirlemek
 • Yapılacak işleri planlamak
 • Kâr veya zararı paylaşmak
Soru 3

“Mal ve hizmetlerin insan gereksinimlerini karşılama özelliğine denir.” ifadesi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

 • Fayda
 • Mal
 • Hizmet
 • İhtiyaç
Soru 4

Mal ve hizmetlerin üretilmesindeki en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • İş alanlarının açılması
 • İşletmelerin kâr elde etmesi
 • İnsan ihtiyaçlarının karşılanması
 • Doğal kaynakların değerlendirilmesi
Soru 5

I. Doğal kaynak
II. Gelir
III. Sermaye
IV. Emek
V. Rant
Mal veya hizmet üretmek için yukarıdakilerden hangileri işletmelerde bir araya getirilir?

 • I ve V
 • I, III ve IV
 • II, IV ve V
 • II, III, IV ve V
REKLAM
Soru 6

İnsan ihtiyaçlarının karşılanması için mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunan ekonomik kuruluşlara ne denir?

 • Büro
 • Mağaza
 • Dükkân
 • İşletme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarına uygun değildir?

 • Büyümeyi gerçekleştirme
 • Mal ve hizmet üretme
 • Tekel oluşturma
 • Kâr elde etme
Soru 8

İşletmelerin aşağıdaki amaçlarından hangisi işsizliğin azaltılmasında etkili olur?

 • Yeni iş alanları kurmak
 • Topluma hizmet etmek
 • Mal ve hizmet üretmek
 • Kâr elde etmek
Soru 9

Kamu kuruluşlarının öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâr elde etme
 • Mal üretme
 • Topluma hizmet etme
 • Çalışanlara iyi ücret ödeme
Soru 10

Ticari işletmelerin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşsizliği azaltmak
 • Kâr elde etmek
 • Hizmet etmek
 • Mal üretmek
Soru 11

Bankacılık hizmetleri, hangi hizmet işletme türleri arasında yer alır?

 • Kamu hizmetleri
 • Finans hizmetleri
 • Kişisel hizmetler
 • Danışmanlık hizmetleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş amaçları arasında yer almaz?

 • Ülkede istihdamın artırılması
 • Ekonomik etkinliğin sağlanması
 • Piyasa başarısızlıklarının önlenmesi
 • Tekellerin özel sektör eliyle işletilmesi
Soru 13

İşletmeyi değişen koşullara göre yeniden düzenlemek için, aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • Hiyerarşik örgütlenme
 • Yeniden örgütlenme
 • Eksik örgütlenme
 • Aşırı örgütlenme
REKLAM
Soru 14

Aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi, tek kişi işletmelerin sakıncalarından biri olarak değerlendirilemez?

 • Kredi temin olanaklarının sınırlı olması
 • İşletmenin büyüme olanaklarının sınırlı olması
 • İşletme örgütünün esnek bir yapıya sahip olması
 • İşletme sahibinin tüm mal varlığı ile risk alması
Soru 15

Türk Ticaret Kanununa göre düzenlenen ortaklıklarla ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Tüzel kişilikleri vardır.
 • Prosedürleri sözleşme ile belirlenir.
 • İflasa tabi olma özellikleri vardır.
 • Ticaret siciline kayıt olma zorunluluğu vardır.
Soru 16

Kollektif şirketin özelliklerine yönelik yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • Sözleşmedeki imzalar noterce onaylanmaz.
 • Ortakların üçüncü şahıslara karşı sorumlulukları yoktur.
 • Kollektif şirket bir ticaret unvanı kullanamaz.
 • Tüzel kişiler kollektif şirket kuramaz.
Soru 17

Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası oluşumlarla birlikte çalışarak üyelerine daha etkin bir şekilde hizmet etme ve kooperatifcilik hareketini güçlendirme, aşağıda verilen kooperatifcilik ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Özerklik ve bağımsızlık
 • Topluma karşı sorumlu olma
 • Kooperatifler arasında işbirliği
 • Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme
Soru 18

Tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir evrak değildir?

 • Fotoğraf
 • İlan gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Ana sözleşme
Soru 19

Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Sigortalı
 • Alt İşveren
 • İşveren Vekili
 • İşveren
Soru 20

İnşaat iş yerlerinde işe başlatılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi ne kadar süre içerisinde yapılmalıdır?

 • İşe başlatıldığı gün
 • 1 ay içinde
 • 10 gün içinde
 • İşe başlatılmadan önce
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABACBDCACBBDBCBDCADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?