Seçmeli İşletme 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İhtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmetleri satın alan ve kullanan kişilere ne denir?

 • Tüketici
 • Girişimci
 • Üretici
 • Yönetici
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yöneticide bulunması gerekli özelliklerden biridir?

 • Yeni düşüncelere kapalı olmalı
 • Sorumluluk almaktan kaçınmalı
 • Görüşlerini çalışanlardan saklamalı
 • Çalışanlar ile etkili iletişim kurabilmeli
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretmek için işletmelerde bir araya getirilen üretim faktörlerinden değildir?

 • Doğal kaynak
 • Sermaye
 • Mal
 • Emek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tüm işletmeler için genel olan faaliyet alanını ifade eder?

 • Topluma sosyal fayda sağlamak
 • Ekonomik mal veya hizmet üretmek
 • İnsanların ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamak
 • Başka işletmeler için gerekli olan malları üretmek
Soru 5

Kâr amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunan kişilere ne denir?

 • Pazarlamacı
 • Girişimci
 • Lider
 • Yönetici
REKLAM
Soru 6

Belirli bir maddi varlığı olmayan, ancak mal gibi insan ihtiyaçlarını karşılayan faaliyetlere hizmet denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi hizmetlere örnek olur?

 • Ekmek
 • Hastane
 • Okul
 • Eğitim
Soru 7

Kamu kuruluşları bünyesinde faaliyette bulunan kreşlerin kurulma amaçları, işletmelerin hangi amacına örnek olur?

 • Verimli olmak
 • Kâr elde etmek
 • Topluma hizmet etmek
 • Mal ve hizmet üretmek
Soru 8

Bir ticari işletme için aşağıdakilerden hangisi vazgeçilmez amaçtır?

 • Kâr elde etme
 • Topluma hizmet etme
 • Çalışanlara iyi ücret ödeme
 • Tüketicilerin ihtiyacı olan malları sunma
Soru 9

İşletmelerin çalışanlarını memnun etmek ve onların daha verimli olmalarını sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmaları etkili olur?

 • Topluma hizmet etmek
 • Çalışanlarına iyi ücret ödemek
 • Kaliteli mal ve hizmet üretmek
 • Tüketicileri doğru bilgilendirmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin özelliklerindendir?

 • Özel yasalarla kurulması
 • Sermayelerinin az olması
 • Ortak sayısının çok olması
 • Her alanda tekel oluşturması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerine örnek olmaz?

 • Hastane
 • Otel
 • Ulaşım işletmesi
 • Makarna fabrikası
Soru 12

Aşağıdaki işletme çeşitlerinden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler sınıflandırması içinde yer almaz?

 • Hizmet işletmeleri
 • Kamu işletmeleri
 • Özel işletmeler
 • Karma işletmeler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerinden birdir?

 • Karar almanın kolay olması
 • Yetkilerin bir kişide toplanması
 • Kuruluş işlemlerinin uzun zaman alması
 • Büyüme yeteneğinin sonsuz olması
REKLAM
Soru 14

İşletmelerde üretim işlevi ile aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?

 • Gerekli kredilerin sağlanması
 • Mal ve hizmetlerin elde edilmesi
 • Mal ve hizmet tanıtımının yapılması
 • İşletmede düzenli çalışmanın sağlanması
Soru 15

İşletmenin hangi işlevinde müşterilerin mal ve hizmet alımlarını sürdürmelerini sağlamak ve yeni müşteriler kazanmak amacı güdülür?

 • Finansman
 • Yönetim
 • Pazarlama
 • Üretim
Soru 16

Aşağıdaki işletme yöneticilerinden hangisi diğerlerinin en üstünde yer alır?

 • Genel müdür
 • Servis şefi
 • Şube müdürü
 • Ustabaşı
Soru 17

İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • Yapılacak işlerin belirlenmesi
 • Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • İşleri yapacak kişilerin göreve atanması
 • Çalışma yerleri, kullanılacak araç ve yöntemlerin seçilmesi
Soru 18

I. Sevk ve idare
II. Organizasyon
III. Planlama
IV. Denetim
İşletme yöneticisi, yukarıda verilen yönetim işlevlerini hangi sırayla yerine getirir?

 • III - IV - II - I
 • I - II - III - IV
 • III - II - I - IV
 • IV - II - III - I
Soru 19

İşletmelerin yeni yatırımlar yapması aşağıdaki ekonomik sorunlardan hangisine olumlu etki yapar?

 • Sermaye yetersizliğine
 • Çevre kirliliğine
 • Enflasyona
 • İşsizliğe
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına karşı olan sorumluluklarından biridir?

 • Kaliteli mal ve hizmet üretme
 • İş güvenliğini sağlama
 • Çevreyi kirletmeme
 • Vergi ödeme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBBDCABADADBCADCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?