Seçmeli Kimya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

20 g şeker ve 180 g su ile hazırlanan çözeltinin kütlece yüzde derişimi (%) kaçtır?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 2

Bir kolonya şişesinin üzerinde 80° yazmaktadır. Bu ifade kolonyanın hacimce %80 alkol içerdiğini belirtmektedir.
Buna göre 200 mL kolonya kaç mL alkol içermektedir?

 • 20
 • 40
 • 80
 • 160
Soru 3

120 g NaOH çözünerek hazırlanan 2 litrelik sulu çözelti kaç molardır?
(NaOH: 40 g/mol)

 • 1
 • 1,5
 • 2
 • 2,5
Soru 4

Suda çözünme denklemi;
CaCI2(k) → Ca2 (suda) + 2CI- (suda) şeklinde olan çözeltinin Ca2+ iyon derişimi 0,2 M olduğuna göre CI- iyon derişimi kaç molardır?

 • 0,2
 • 0,4
 • 0,6
 • 0,8
Soru 5

Aynı koşullarda 100 g saf suda aşağıdaki yemek tuzu miktarlarından hangisinin tamamen çözünmesi kaynama noktasını en fazla arttırır?

 • 3 g
 • 7 g
 • 10 g
 • 15 g
REKLAM
Soru 6

Belirli bir sıcaklıkta 100 g saf suya 70 g KBr eklenerek karıştırılıyor. Bir süre sonra 10 g KBr’nin çöktüğü görünüyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Aynı sıcaklıkta 100 g daha su eklenirse doymamış çözelti elde edilir.
 • Aynı sıcaklıkta çözünen miktar 60 g’dir.
 • Dış Basınç arttırılırsa çöken KBr miktarı artar.
 • Aynı sıcaklıkta su buharlaştırılırsa çöken madde miktarı artar.
Soru 7

Yukarıdaki grafikte KNO3 tuzunun çözünürlük-sıcaklık değişimi görülmektedir.
Buna göre 20°C’ta 200 g su ile hazırlanacak doygun çözeltide kaç gram KNO3 çözünür?

 • 32
 • 64
 • 120
 • 128
Soru 8

Evrenin üzerinde araştırma yapmak için sınırlayarak ele aldığımız parçasına _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • çevre
 • sistem
 • evren
 • termodinamik
Soru 9

Termodinamiğin birinci yasasına göre; enerji yok edilemez ancak _________ , örneğin; otomobil motorlarının silindirinde gerçekleşen yanma, hareketi sağlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

 • farklı formlara dönüştürülebilir
 • evrenin toplam entropisi artar
 • kristallerin mutlak entropileri sıfırdır
 • ısıl denge kurulana kadar ısı akışı olur
Soru 10

Standart koşullarda
C(k) + O2(g) → CO2(g) tepkimesinin entalpisi ΔH° =-393,5 kJ olduğuna göre;
CO2(g) → C(k) + O2(g) tepkimesinin entalpisi kaç kJ’dür?

 • -787
 • -393,5
 • 393,5
 • 787
Soru 11

Aşağıda verilen olayların hangisinde sisteminin entropisi artar?

 • İyodun süblimleşmesi
 • Suyun soğuması
 • Alkolün donması
 • Kırağı oluşumu
Soru 12

Yukarıdaki grafikte bir tepkimeye ait potansiyel enerji diyagramı verilmiştir.
Buna göre tepkime entalpisi hangi numara ile gösterilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Tek basamakta gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerin hangisi ikinci dereceden tepkime değildir?

 • N2(g)+O2(g)→2NO(g)
 • H2(g)+CI2(g)→2HCI(g)
 • S(k)+O2(g)→SO2(g)
 • 2NO2(g) →N2O4(g)
REKLAM
Soru 14

Kimyasal tepkimelerin hızı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sıcaklık arttıkça tepkime hızı azalır.
 • Pozitif katalizör tepkimeyi hızlandırır.
 • Mekanizmalı tepkimelerde yavaş basamak hızı belirler.
 • Hız bağıntısında yer alan maddenin derişimi arttıkça hız artar.
Soru 15

Derişim cinsinden yazılan denge sabiti (KC) ve kısmi basınç cinsinden yazılan denge sabiti (KP) arasında; KP = KC(RT)Δn bağıntısı bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi için KP = KC’dir?

 • H2(g)+CI 2(g) ↔ 2HCI(g)
 • N2(g)+3H2(g) ↔ 2NH3(g)
 • CaO(k)+CO2(g) ↔ CaCO3(k)
 • 2NO2(g) ↔ N2O4(g)
Soru 16

Sabit sıcaklık ve kapalı bir kapta gerçekleşen aşağıdaki tepkime dengededir.
2N2(g)+O2(g) ↔ 2N2O(g)
Denge anında N2, O2 ve N2O’nun derişimleri sırasıyla 4, 2 ve 4 M olduğuna göre; denge sabiti KC’nin sayısal değeri hangisidir?

 • 3
 • 1,5
 • 1
 • 0,5
Soru 17

Tepkimesi sabit hacimli kapalı bir kapta dengede iken sabit sıcaklıkta aşağıdaki maddelerden hangisinin eklenmesi dengenin 2 yönünde ilerlemesini sağlar?

 • SO2
 • O2
 • SO3
 • Katalizör
Soru 18

Aşağıda verilen konjuge asit-baz çiftlerinden hangisi yanlıştır?

 • NH43+ - NH3
 • CH3COOH - CH3 COO-
 • HCN - CN-
 • CO32- - NO-3
Soru 19

25°C'taki sulu çözeltinin pH değeri 3 ise pOH değeri kaçtır?

 • 14
 • 11
 • 9
 • 7
Soru 20

PbI2(k) ↔ Pb2+(suda)+2I- (suda)
Yukarıdaki çözünme-çökelme dengesi verilen tepkime için denge sabiti ifadesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Kçç = [Pb2+][I-]2
 • Kçç = [Pb2+][I-]
 • Kçç = [Pb2+]2[I-]
 • Kçç = [Pb2+][2I-]
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBBDCBBACACCAADCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?