Seçmeli Kimya 2 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

20 g şeker ve 180 g su ile hazırlanan çözeltinin kütlece yüzde derişimi (%) kaçtır?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
SORU 2

Bir kolonya şişesinin üzerinde 80° yazmaktadır. Bu ifade kolonyanın hacimce %80 alkol içerdiğini belirtmektedir.
Buna göre 200 mL kolonya kaç mL alkol içermektedir?

 • 20
 • 40
 • 80
 • 160
SORU 3

120 g NaOH çözünerek hazırlanan 2 litrelik sulu çözelti kaç molardır?
(NaOH: 40 g/mol)

 • 1
 • 1,5
 • 2
 • 2,5
SORU 4

Suda çözünme denklemi;
CaCI2(k) → Ca2 (suda) + 2CI- (suda) şeklinde olan çözeltinin Ca2+ iyon derişimi 0,2 M olduğuna göre CI- iyon derişimi kaç molardır?

 • 0,2
 • 0,4
 • 0,6
 • 0,8
SORU 5

Aynı koşullarda 100 g saf suda aşağıdaki yemek tuzu miktarlarından hangisinin tamamen çözünmesi kaynama noktasını en fazla arttırır?

 • 3 g
 • 7 g
 • 10 g
 • 15 g
SORU 6

Belirli bir sıcaklıkta 100 g saf suya 70 g KBr eklenerek karıştırılıyor. Bir süre sonra 10 g KBr’nin çöktüğü görünüyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Aynı sıcaklıkta 100 g daha su eklenirse doymamış çözelti elde edilir.
 • Aynı sıcaklıkta çözünen miktar 60 g’dir.
 • Dış Basınç arttırılırsa çöken KBr miktarı artar.
 • Aynı sıcaklıkta su buharlaştırılırsa çöken madde miktarı artar.
SORU 7

Yukarıdaki grafikte KNO3 tuzunun çözünürlük-sıcaklık değişimi görülmektedir.
Buna göre 20°C’ta 200 g su ile hazırlanacak doygun çözeltide kaç gram KNO3 çözünür?

 • 32
 • 64
 • 120
 • 128
SORU 8

Evrenin üzerinde araştırma yapmak için sınırlayarak ele aldığımız parçasına _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • çevre
 • sistem
 • evren
 • termodinamik
SORU 9

Termodinamiğin birinci yasasına göre; enerji yok edilemez ancak _________ , örneğin; otomobil motorlarının silindirinde gerçekleşen yanma, hareketi sağlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

 • farklı formlara dönüştürülebilir
 • evrenin toplam entropisi artar
 • kristallerin mutlak entropileri sıfırdır
 • ısıl denge kurulana kadar ısı akışı olur
SORU 10

Standart koşullarda
C(k) + O2(g) → CO2(g) tepkimesinin entalpisi ΔH° =-393,5 kJ olduğuna göre;
CO2(g) → C(k) + O2(g) tepkimesinin entalpisi kaç kJ’dür?

 • -787
 • -393,5
 • 393,5
 • 787
SORU 11

Aşağıda verilen olayların hangisinde sisteminin entropisi artar?

 • İyodun süblimleşmesi
 • Suyun soğuması
 • Alkolün donması
 • Kırağı oluşumu
SORU 12

Yukarıdaki grafikte bir tepkimeye ait potansiyel enerji diyagramı verilmiştir.
Buna göre tepkime entalpisi hangi numara ile gösterilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 13

Tek basamakta gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerin hangisi ikinci dereceden tepkime değildir?

 • N2(g)+O2(g)→2NO(g)
 • H2(g)+CI2(g)→2HCI(g)
 • S(k)+O2(g)→SO2(g)
 • 2NO2(g) →N2O4(g)
SORU 14

Kimyasal tepkimelerin hızı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sıcaklık arttıkça tepkime hızı azalır.
 • Pozitif katalizör tepkimeyi hızlandırır.
 • Mekanizmalı tepkimelerde yavaş basamak hızı belirler.
 • Hız bağıntısında yer alan maddenin derişimi arttıkça hız artar.
SORU 15

Derişim cinsinden yazılan denge sabiti (KC) ve kısmi basınç cinsinden yazılan denge sabiti (KP) arasında; KP = KC(RT)Δn bağıntısı bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi için KP = KC’dir?

 • H2(g)+CI 2(g) ↔ 2HCI(g)
 • N2(g)+3H2(g) ↔ 2NH3(g)
 • CaO(k)+CO2(g) ↔ CaCO3(k)
 • 2NO2(g) ↔ N2O4(g)
SORU 16

Sabit sıcaklık ve kapalı bir kapta gerçekleşen aşağıdaki tepkime dengededir.
2N2(g)+O2(g) ↔ 2N2O(g)
Denge anında N2, O2 ve N2O’nun derişimleri sırasıyla 4, 2 ve 4 M olduğuna göre; denge sabiti KC’nin sayısal değeri hangisidir?

 • 3
 • 1,5
 • 1
 • 0,5
SORU 17

Tepkimesi sabit hacimli kapalı bir kapta dengede iken sabit sıcaklıkta aşağıdaki maddelerden hangisinin eklenmesi dengenin 2 yönünde ilerlemesini sağlar?

 • SO2
 • O2
 • SO3
 • Katalizör
SORU 18

Aşağıda verilen konjuge asit-baz çiftlerinden hangisi yanlıştır?

 • NH43+ - NH3
 • CH3COOH - CH3 COO-
 • HCN - CN-
 • CO32- - NO-3
SORU 19

25°C'taki sulu çözeltinin pH değeri 3 ise pOH değeri kaçtır?

 • 14
 • 11
 • 9
 • 7
SORU 20

PbI2(k) ↔ Pb2+(suda)+2I- (suda)
Yukarıdaki çözünme-çökelme dengesi verilen tepkime için denge sabiti ifadesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Kçç = [Pb2+][I-]2
 • Kçç = [Pb2+][I-]
 • Kçç = [Pb2+]2[I-]
 • Kçç = [Pb2+][2I-]
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBBDCBBACACCAADCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Kimya 2 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Kimya 2 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Kimya 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Kimya 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Kimya 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Kimya 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Kimya 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Kimya 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Kimya 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 29 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Kimya 2 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Kimya 2 soruları toplamda 3 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Kimya 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Kimya 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 3 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Kimya 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?