GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Kimya 2 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

20 g şeker ve 180 g su ile hazırlanan çözeltinin kütlece yüzde derişimi (%) kaçtır?

 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40
SORU 2

Bir kolonya şişesinin üzerinde 80° yazmaktadır. Bu ifade kolonyanın hacimce %80 alkol içerdiğini belirtmektedir.
Buna göre 200 mL kolonya kaç mL alkol içermektedir?

 • A) 20
 • B) 40
 • C) 80
 • D) 160
SORU 3

120 g NaOH çözünerek hazırlanan 2 litrelik sulu çözelti kaç molardır?
(NaOH: 40 g/mol)

 • A) 1
 • B) 1,5
 • C) 2
 • D) 2,5
SORU 4

Suda çözünme denklemi;
CaCI2(k) → Ca2 (suda) + 2CI- (suda) şeklinde olan çözeltinin Ca2+ iyon derişimi 0,2 M olduğuna göre CI- iyon derişimi kaç molardır?

 • A) 0,2
 • B) 0,4
 • C) 0,6
 • D) 0,8
SORU 5

Aynı koşullarda 100 g saf suda aşağıdaki yemek tuzu miktarlarından hangisinin tamamen çözünmesi kaynama noktasını en fazla arttırır?

 • A) 3 g
 • B) 7 g
 • C) 10 g
 • D) 15 g
SORU 6

Belirli bir sıcaklıkta 100 g saf suya 70 g KBr eklenerek karıştırılıyor. Bir süre sonra 10 g KBr’nin çöktüğü görünüyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Aynı sıcaklıkta 100 g daha su eklenirse doymamış çözelti elde edilir.
 • B) Aynı sıcaklıkta çözünen miktar 60 g’dir.
 • C) Dış Basınç arttırılırsa çöken KBr miktarı artar.
 • D) Aynı sıcaklıkta su buharlaştırılırsa çöken madde miktarı artar.
SORU 7

Yukarıdaki grafikte KNO3 tuzunun çözünürlük-sıcaklık değişimi görülmektedir.
Buna göre 20°C’ta 200 g su ile hazırlanacak doygun çözeltide kaç gram KNO3 çözünür?

 • A) 32
 • B) 64
 • C) 120
 • D) 128
SORU 8

Evrenin üzerinde araştırma yapmak için sınırlayarak ele aldığımız parçasına _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) çevre
 • B) sistem
 • C) evren
 • D) termodinamik
SORU 9

Termodinamiğin birinci yasasına göre; enerji yok edilemez ancak _________ , örneğin; otomobil motorlarının silindirinde gerçekleşen yanma, hareketi sağlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

 • A) farklı formlara dönüştürülebilir
 • B) evrenin toplam entropisi artar
 • C) kristallerin mutlak entropileri sıfırdır
 • D) ısıl denge kurulana kadar ısı akışı olur
SORU 10

Standart koşullarda
C(k) + O2(g) → CO2(g) tepkimesinin entalpisi ΔH° =-393,5 kJ olduğuna göre;
CO2(g) → C(k) + O2(g) tepkimesinin entalpisi kaç kJ’dür?

 • A) -787
 • B) -393,5
 • C) 393,5
 • D) 787
SORU 11

Aşağıda verilen olayların hangisinde sisteminin entropisi artar?

 • A) İyodun süblimleşmesi
 • B) Suyun soğuması
 • C) Alkolün donması
 • D) Kırağı oluşumu
SORU 12

Yukarıdaki grafikte bir tepkimeye ait potansiyel enerji diyagramı verilmiştir.
Buna göre tepkime entalpisi hangi numara ile gösterilmiştir?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 13

Tek basamakta gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerin hangisi ikinci dereceden tepkime değildir?

 • A) N2(g)+O2(g)→2NO(g)
 • B) H2(g)+CI2(g)→2HCI(g)
 • C) S(k)+O2(g)→SO2(g)
 • D) 2NO2(g) →N2O4(g)
SORU 14

Kimyasal tepkimelerin hızı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Sıcaklık arttıkça tepkime hızı azalır.
 • B) Pozitif katalizör tepkimeyi hızlandırır.
 • C) Mekanizmalı tepkimelerde yavaş basamak hızı belirler.
 • D) Hız bağıntısında yer alan maddenin derişimi arttıkça hız artar.
SORU 15

Derişim cinsinden yazılan denge sabiti (KC) ve kısmi basınç cinsinden yazılan denge sabiti (KP) arasında; KP = KC(RT)Δn bağıntısı bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi için KP = KC’dir?

 • A) H2(g)+CI 2(g) ↔ 2HCI(g)
 • B) N2(g)+3H2(g) ↔ 2NH3(g)
 • C) CaO(k)+CO2(g) ↔ CaCO3(k)
 • D) 2NO2(g) ↔ N2O4(g)
SORU 16

Sabit sıcaklık ve kapalı bir kapta gerçekleşen aşağıdaki tepkime dengededir.
2N2(g)+O2(g) ↔ 2N2O(g)
Denge anında N2, O2 ve N2O’nun derişimleri sırasıyla 4, 2 ve 4 M olduğuna göre; denge sabiti KC’nin sayısal değeri hangisidir?

 • A) 3
 • B) 1,5
 • C) 1
 • D) 0,5
SORU 17

Tepkimesi sabit hacimli kapalı bir kapta dengede iken sabit sıcaklıkta aşağıdaki maddelerden hangisinin eklenmesi dengenin 2 yönünde ilerlemesini sağlar?

 • A) SO2
 • B) O2
 • C) SO3
 • D) Katalizör
SORU 18

Aşağıda verilen konjuge asit-baz çiftlerinden hangisi yanlıştır?

 • A) NH43+ - NH3
 • B) CH3COOH - CH3 COO-
 • C) HCN - CN-
 • D) CO32- - NO-3
SORU 19

25°C'taki sulu çözeltinin pH değeri 3 ise pOH değeri kaçtır?

 • A) 14
 • B) 11
 • C) 9
 • D) 7
SORU 20

PbI2(k) ↔ Pb2+(suda)+2I- (suda)
Yukarıdaki çözünme-çökelme dengesi verilen tepkime için denge sabiti ifadesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) Kçç = [Pb2+][I-]2
 • B) Kçç = [Pb2+][I-]
 • C) Kçç = [Pb2+]2[I-]
 • D) Kçç = [Pb2+][2I-]
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBBDCBBACACCAADCDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler