Seçmeli Kimya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenme yarı tepkimesidir?

 • Mg2+ (suda) + 2e- → Mg(k)
 • Cu(k) → Cu2+ (suda) + 2e-
 • Zn2+ (suda) + 2e- → Zn(k)
 • 2H+ (suda) + 2e- → H2 (g)
Soru 2

Flor (F) bütün bileşiklerinde sadece -1 yükseltgenme basamağında bulunur.
Verilen bilgiye göre, OF2 bileşiğindeki oksijenin yükseltgenme basamağı kaçtır?

 • -2
 • -1
 • +1
 • +2
Soru 3

Şematik olarak gösterilen elektrokimyasal pil çalışırken elektronların akış yönü numaralandırılmış hangi ok yönünde olur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 4

Mg2+ (suda) + 2e- → Mg(k) E°=-2,37V
Zn2+ (suda) + 2e- → Zn(k) E°=-0,76V
F2+ (suda) + 2e- → Fe(k) E°=-0,44V
Ag+ (suda) e- → Ag(k) E°=+0,79V
Standart indirgenme potansiyelleri verilen türlerden hangisinin metalik aktifliği en fazladır?

 • Mg
 • Zn
 • Fe
 • Ag
Soru 5

Cu2+ (suda) 2e- → Cu(k) E°=+0,34V
Zn2+ (suda) 2e- → Zn(k) E°=-0,76 V olduğuna göre;
Zn(k) + Cu2+ (suda) → Zn2+ + Cu(k)
tepkimesinin standart hücre potansiyeli E°hücre kaç volt olur?

 • -1,1
 • -0,42
 • +1,1
 • +0,42
REKLAM
Soru 6

Zn2+(suda)+2e- → Zn(k) E°=-0,76 V
Mg2+ (suda) + 2e- → Mg(k) E°=-2,37V
Yukarıda verilen yarı tepkimeler ve standart indirgenme potansiyellerine göre hücre diyagramı
Mg(k) | Mg2+ ||Zn2+(suda) | Zn(k)
şeklinde olan pilin standart potansiyeli kaç volttur?

 • –1,61
 • – 3,13
 • +1,61
 • +3,13
Soru 7

Pil düzeneği oluşturulurken kullanılan elektrotların standart elektrot potansiyelleri(E°), _________ sıcaklık ve __________ basınçta, elektrolit derişimlerinin 1 M olduğu durumda ölçülür.
Verilen cümlede boş bırakılan ( ________ ) yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • 20 °C, 1 atm
 • 25 °C, 1 atm
 • 10 °C, 2 atm
 • 0 °C, 2 atm
Soru 8

Bir miktar saf su elektroliz edildiğinde anotta ve katotta toplam 180 cm3 gaz toplamaktadır.
2H2O(s) ↔ 2H2(g)+O2(g)
Buna göre, elektroliz sonucunda katotta toplanan hidrojen gazı kaç cm3 olur?

 • 60
 • 80
 • 100
 • 120
Soru 9

I. NaCI(k)
II. NaCI(s)
III. NaCI(suda)
Yukarıdakilerden hangileri elektroliz edilebilir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 10

Korozyonu önlemek amacıyla metal yüzeylerin çinko ile düzgün ve çok ince olacak şekilde kaplanmasına _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan ( ________ ) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • galvanizleme
 • paslanma
 • katodik koruma
 • saflaştırma
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi karbon elementinin allotropu değildir?

 • Elmas
 • Grafit
 • Trityum
 • Fulleren
Soru 12

Aşağıda yapı formülü verilen bileşiklerden hangisinde bağlayıcı elektron çifti 4 tanedir?

 • H ▬ F
 • H ▬ CI
Soru 13

Lewis formülü yandaki gibi olan NH3 molekülünün VSEPR gösterimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • AX3
 • AX4
 • AX3E
 • AX2E2
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilenlerden hangisi organik bileşiktir?

 • NaCI
 • HNO3
 • NH3
 • C6H12O6
Soru 15

Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde ait oldukları organik bileşik sınıfı yanlış yazılmıştır?
Bileşik formülü <-----> Bileşik sınıfının adı

 • CH3 ▬ CH2 ▬ OH <----> Alkol
 • CH3 ▬ Br <-----> Alkil halojenür
Soru 16

Aşağıda verilen bileşik çiftlerinin hangisinde zincir-dallanma izomerisi yoktur?
I <-----> II

Soru 17

Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi diklorbenzen bileşiğinin konum izomerleridir?
I <-----> II

Soru 18

Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili;
I. Kapalı formülleri aynıdır.
II. Birbirinin zincir-halka izomeridir.
III. ikiside doymuş hidrokarbondur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 19

Yapısında sadece bir tane OH grubu içeren alkoller _________ olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • monoalkol
 • dialkol
 • polialkol
 • eter
Soru 20

CH3CH2CHO bileşiğinin fonksiyonel grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • ▬ H
 • ▬ O ▬
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDAACCBDDACDCDDABBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?