Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış amaçlarından biri değildir?

 • İman etmek
 • Allah’ı tanımak
 • Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek
 • Allah’ın rızasına uygun yaşamak
Soru 2

“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İbadetlerde samimi olma
 • Hz. Peygamber’i örnek alma
 • Ahiret hayatına hazırlıklı olma
 • İman esaslarının tümüne inanma
Soru 3

Hz. Muhammed’in (sav.) doğumundan ölümüne kadar hayatını konu alan ilim dalına ne ad verilir?

 • Tefsir
 • Hadis
 • Fıkıh
 • Siyer
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi siyer ilminin konuları arasında yer alır?

 • Mezhepler
 • Tecvit
 • Hicret
 • Kıraat
Soru 5

İslam öncesi Arap Yarımadası’nın genel durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yaygın olan inanç Haniflikti.
 • Sosyal hayat kabileciliğe dayanmaktaydı.
 • Toplum hürler, mevali ve kölelerden oluşuyordu.
 • Haram aylarda savaş yapılması hoş karşılanmazdı.
REKLAM
Soru 6

“Okur-yazar olmamak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanif
 • Mecûsi
 • Mevâli
 • Ümmi
Soru 7

Mekkeli müşriklerin önemli meseleleri görüşmek ve karar almak için toplandıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mescid-i Dırar
 • Dâru’l-Erkam
 • Dâru’n-Nedve
 • Hılfu’l-Fudûl
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önceki döneme “Cahiliye Dönemi” denilmesinin nedenlerinden biri değildir?

 • Toplumun şirke bulaşmış olması
 • Ticari hayatın gelişmiş olması
 • Kan davalarının yaygın olması
 • Asabiyetçiliğin egemen olması
Soru 9

• Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu yıl Mekke’de gerçekleşmiştir.
• Yemen valisi Ebrehe ordusuyla Kâbe’yi yıkmak için saldırmıştır.
Bu olay, Kur’an-ı Kerim’de hangi surede anlatılmaktadır?

 • Fil
 • Alâk
 • Kureyş
 • Asr
Soru 10

Allah’ın yanında başka varlıklara da tapanları Kur’an-ı Kerim aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirmiştir?

 • Mümin
 • Münafık
 • Müşrik
 • Kâfir
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) amcasıdır?

 • Abdulmuttalib
 • Hz. Ebu Bekir
 • Abdullah
 • Ebu Talib
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in isimlerinden biridir?

 • Abdullah
 • Ahmet
 • İbrahim
 • Musa
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’deki ailelerin çocuklarını sütanneye verme sebeplerinden biri değildir?

 • İklimin olumsuz etkilerinden koruma arzusu
 • Daha sağlıklı ortamda büyütmek istemeleri
 • Arapçayı daha iyi öğreneceklerini düşünmeleri
 • Çocukları ile ilgili ekonomik kaygı duymaları
REKLAM
Soru 14

Hılfu’l-Fudul’ün kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ticaretin gelişmesine katkı sağlamak
 • Haksızlığa uğrayanlara yardım etmek
 • Kâbe’nin güvenliğini sağlamak
 • Kabilelere siyasi destek vermek
Soru 15

Peygamberlerin “asla yalan söylememek ve dosdoğru davranmak” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıdk
 • Emanet
 • İsmet
 • Fetânet
Soru 16

Allah’tan aldığı emir ve yasakları insanlara duyuran, söz, tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olan kişiye ne denir?

 • Evliya
 • Sahabe
 • Peygamber
 • Halife
Soru 17

Allah’ın ayetlerini, yarattığı tüm varlıklar ve olaylar üzerine kafa yorup düşünmek, Allah ile kâinat arasındaki ilişkiyi kavramak için gayret sarf etmektir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefsir
 • Tefekkür
 • Takva
 • Tevekkül
Soru 18

Hz. Muhammed (sav.) peygamberlik öncesi dönemde de insanlar tarafından güzel ahlakıyla tanınır, doğruluğu ve güvenilirliği ile bilinirdi.
Hz. Muhammed’e (sav.) bu özelliğinden dolayı aşağıdaki sıfatlardan hangisi verilmiştir?

 • Muhammedü’l-Emin
 • Rahmetenli’l-Âlemin
 • Hâtemü’l-Enbiya
 • Habib-i Ekrem
Soru 19

Hz. Peygamber’in İslam öncesi dönemde de güvenilir, âdil ve uzlaşmacı bir kişi olduğunu gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hudeybiye Antlaşması
 • Hz. Ayşe ile evliliği
 • Medine Sözleşmesi
 • Kâbe hakemliği
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklarından biri değildir?

 • Abdullah
 • Ümmü Gülsüm
 • Zeyd
 • Zeynep
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCADCBACDBDBACBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?