Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Allah’ın melek aracılığı ile peygamberlere ilahî hitapta bulunması” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vahiy
 • Hulul
 • Hadis
 • Tebliğ
Soru 2

İlk vahiy Hz. Peygamber’e kaç yılında ve nerede gelmiştir?

 • 571 - Arafat Tepesi
 • 610 - Hirâ Mağarası
 • 622 - Medine-i Münevvere
 • 632 - Sevr Mağarası
Soru 3

Hz. Peygamber ilk vahiy geldiğinde bu durumu aşağıdaki kişilerden hangisi ile paylaşmıştır?

 • Enes bin Malik
 • Cafer bin Ebi Talip
 • Sa’d bin Ebi Vakkas
 • Varaka bin Nevfel
Soru 4

Hz. Muhammed’e (sav.) gönderilen ilk ayetler aşağıdakilerden hangisidir?

 • “De ki: O Allah’tır, tektir. Allah Samed’dir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” -
  (İhlas suresi, 14. ayetler)
 • “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbi’nin büyüklüğünü dile getir.”
  (Müddessir suresi, 1-3. ayetler)
 • “Yaratan Rabbi’nin adıyla oku! O, insanı bir alaktan yarattı.”
  (Alak suresi, 1-2. ayetler)
 • “Önce en yakın akrabalarını uyar. Sana uyan mü’minlere kol kanat ger.”
  (Şu’arâ suresi, 214-215. ayetler)
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliğine inanan ilk dört Müslümandan biridir?

 • Hz. Osman
 • Hz. Hatice
 • Hz. Fatıma
 • Hz. Hamza
REKLAM
Soru 6

Hz. Peygamber’i görüp iman eden, onun sohbetinde bulunan ve Müslüman olarak ölen kimselere “sahabe” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sahabe değildir?

 • Abdurrahman b. Avf
 • Talha b. Ubeydullah
 • Bilal-i Habeşi
 • Ebu Leheb
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicretin sonuçlarından biri değildir?

 • Ensar ile muhacir arasında kardeşlik bağı kurulmuştur.
 • İslamiyet başka coğrafyalara yayılma imkânı bulmuştur.
 • Habeş Necaşisi Aşhame ve birçok Habeşli Müslüman olmuştur.
 • Müslümanlar, inançlarını rahatça yaşayabilecekleri bir alana kavuşmuşlardır.
Soru 8

Aşağıdaki olaylardan hangisi Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykot kararlarından biri değildir?

 • Müslümanlarla evlilik yapılmayacak.
 • Müslümanların evlerine ziyarete gidilmeyecek.
 • Müslümanlar Mekke’yi terk edecek.
 • Müslümanlarla olan her türlü alışveriş sona erecek.
Soru 9

İslam tarihinde 620 yılının “hüzün yılı” kabul edilmesinin nedeni aşağıdaki olaylardan hangisidir?

 • Ebû Talib ve Hz. Hatice’nin vefat etmesi
 • Uhud Savaşı’nda Hz. Hamza’nın şehit olması
 • Hz. Sümeyye’nin işkence sonucu şehit edilmesi
 • Müşriklerin Hz. Muhammed’i (sav.) öldürme kararı alması
Soru 10

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed’i, bir gece Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir...”
Bu ayet aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilişkilidir?

 • Mekke’nin fethi
 • Habeşistan’a hicret
 • Kıblenin değişmesi
 • İsrâ ve mirac olayı
Soru 11

622 yılında Medine’den gelen yetmiş beş Müslüman, Hz. Peygamber ile görüşerek Mekkeli Müslümanları Medine’ye davet ettiler. Onları her türlü tehlikelerden koruyacaklarına dair söz verdiler.
Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Rıdvan Biatı
 • II. Akabe Biatı
 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye Antlaşması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?

 • Beş vakit namazın farz kılınması
 • İslam’ın Arap Yarımadası’nda hızla yayılması
 • Müslümanların dinlerini rahatça yaşayabilmesi
 • Evs ve Hazrec kabilelerinin arasındaki düşmanlığın sona ermesi
Soru 13

Hz. Peygamber, Mescid-i Nebi’nin bitişiğine kimsesiz ve ilim öğrenmek isteyen Müslümanların kalacağı yerler inşa ettirdi. Burada kalanlar Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunur, dinî bilgiler öğrenirlerdi.
Bu Müslümanlar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ensar
 • Tabiun
 • Ashâb-ı Suffe
 • Hılfu’l-Fudul
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?

 • Namaza davetin ezan ile yapılması
 • Hz. Ömer’in Müslüman olması
 • Nüfus sayımı yapılması
 • Kıblenin değişmesi
Soru 15

“Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul etti.”
(Enfâl suresi, 9. ayet)
Bu ayette aşağıdaki savaşların hangisinde yapılan yardım hatırlatılmaktadır?

 • Bedir
 • Uhud
 • Hendek
 • Huneyn
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir?

 • Müslümanlarla müşrikler on yıl boyunca savaşmayacak
 • Müslümanlar o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden geri dönecek
 • Mekkeli biri Müslüman olup Medine’ye sığınmak isterse kabul edilmeyecek
 • Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkan anlaşmazlıklarda Hz. Muhammed (sav.) hakem kabul edilecek
Soru 17

Mekke’nin fethi, aşağıdaki tarihlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

 • 610
 • 622
 • 630
 • 632
Soru 18

Hz. Muhammed’in (sav.) bizzat katıldığı seferlere ___________, kendisinin katılmayıp bir sahabenin komutasında yapılan seferlere de _________ denir.
Bu tanımdaki boşluklara sırasıyla hangi sözcükler getirilmelidir?

 • biat - cihat
 • seferberlik - gazve
 • fetih - seriyye
 • gazve - seriyye
Soru 19

“Müslüman olmadığı hâlde Müslüman gibi görünen ikiyüzlü kimseler” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Münafık
 • Müşrik
 • Kâfir
 • Mü’min
Soru 20

Sizden her kim Muhammed’e (sav.) tapıyorsa, iyi bilsin ki o ölmüştür. Her kim Allah’a kulluk ediyorsa iyi bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez.
Hz. Ebubekir’in bu sözünden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Peygamber fani, Allah ise bakidir.
 • Ölümden sonra ahiret hayatı vardır.
 • Kulluk sadece Allah’a yapılmalıdır.
 • Hz. Peygamber bir insandır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCBDACADBACBADCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?