Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerlilik şartlarına uygun bir davranıştır?

 • Emin olmadığı hâlde İslam dinini denemek
 • İslam’ın inanç boyutunu kabul edip ibadetleri reddetmek
 • Toplumda yer edinebilmek için Müslüman olduğunu söylemek
 • Araştırmaları sonucu İslam’ın hak din olduğuna inanıp kabul etmek
Soru 2

Müslümanlar fethettikleri topraklardaki diğer din mensuplarının ibadetlerine karışmamış ve ibadethanelerine dokunmamış hatta buraları koruma altına almışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 • İslam’ın insanları inanç ve ibadetlerinde serbest bırakmasının
 • Hz. Peygamber’in Arap toplumu içinden çıkmasının
 • İslam’ın ilahi dinlerin sonuncusu olmasının
 • İslam hükümlerinin evrensel olmasının
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi farklı düşüncelere karşı sergilenmesi gereken bir tutumdur?

 • Ön yargı ile yaklaşmak
 • Taassup içinde olmak
 • Saygılı davranmak
 • Kendini beğenmek
Soru 4

“Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.”
(Zümer suresi, 18. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisine teşvik etmektedir?

 • İbadet etmeye
 • İstişare etmeye
 • Yardımlaşmaya
 • Zamanı iyi değerlendirmeye
Soru 5

Hiçbiriniz rızkını aramaktan vazgeçip “Allah’ım bana rızık ver.” demesin. Biliyorsunuz ki gökten ne altın yağar ne de gümüş.
Hz. Ömer’in bu ifadesinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Duanın, hayatın her anında olması gerektiği
 • Haksız kazancı İslam’ın hoş görmediği
 • Rızkın ancak çalışmakla elde edileceği
 • Rızkı verenin Allah olduğu
REKLAM
Soru 6

Hz. Hatice ticaretle, Abdullah bin Mesud’un eşi Zeynep el sanatlarıyla uğraşırdı. Rufeyde, Ümmü Atiyye ve Ümmü Ümare gibi hanım sahabîler de hastaları tedavi ederlerdi.
Buna göre İslam toplumunda kadınlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Namazlarda cemaate katıldıklarına
 • Sosyal hayatta yer aldıklarına
 • Mirastan pay aldıklarına
 • Okuryazar olduklarına
Soru 7

“Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”
(Hucurât suresi, 13. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Üstünlük ancak takva iledir.
 • Akraba ilişkilerine önem verilmelidir.
 • İnsanlar farklı kavimler hâlinde yaratılmıştır.
 • Her şey Allah’ın bilgisi dâhilinde gerçekleşir.
Soru 8

“Hepiniz çobansınız. Hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Amir memurlarından, erkek ailesinden ve kadın da evinden sorumludur.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğuna değinilmemiştir?

 • İdarecilerin
 • Erkeklerin
 • Kadınların
 • Çocukların
Soru 9

Aşağıdaki hususlardan hangisinde kadın erkek eşitliği söz konusu değildir?

 • Allah’a kullukta
 • Fiziki yaratılışta
 • İnanç özgürlüğünde
 • Aile kurma hakkında
Soru 10

• İslam tarihinin ilk yazılı anlaşmasıdır.
• Hz. Peygamber’in yönetim anlayışını gösteren önemli bir belgedir.
• Temel hak ve özgürlükleri koruma altına almıştır.
Hakkında bilgi verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rıdvan Biatı
 • II. Akabe Biatı
 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye Antlaşması
Soru 11

Kureyş kabilesine mensup biri hırsızlık yapmıştı. Kureyş’in ileri gelenleri Üsame bin Zeyd’i araya koyarak bu kişinin cezalandırılmamasını istedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Allah’a yemin olsun ki kızım Fâtıma dahi hırsızlık yapsaydı cezayı uygulardım.” buyurdu.
Bu parçanında Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönü vurgulanmaktadır?

 •  Adaleti
 • Mütevazılığı
 • Cesareti
 • Merhameti
Soru 12

Hz. Muhammed’in (sav.) yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İstişareye önem verirdi.
 • Liyakate göre görev verirdi.
 • Sosyal adaleti tesis etmeye çalışırdı.
 • Yönetimde akrabalarına öncelik verirdi.
Soru 13

“Kim Müslümanların bir işini üstlenip de onların arasında daha layığı ve Allah’ın kitabı ile elçisinin sünnetini daha iyi bilen birinin olduğunu bildiği hâlde, başkasını göreve getirirse Allah’a, Resul’üne ve bütün Müslümanlara ihanet etmiş olur.”
Bu hadis ile yasaklanan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adam kayırmak
 • Yalan söylemek
 • Dedikodu yapmak
 • Haksız kazanç sağlamak
REKLAM
Soru 14

Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu,
Gelir de Adl-i İlahî sorar Ömer’den onu.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Eşitliğin
 • Danışmanın
 • Sorumluluğun
 • Eğitimin
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yönetilenlerin yönetenlere karşı sorumluluklarından biri değildir?

 • Saygılı olmak
 • İlkeli ve dürüst olmak
 • Meşru emirlere itaat etmek
 • Aşırı yüceltici tavırlar sergilemek
Soru 16

Zandan sakının. Çünkü zan, yalanın ta kendisidir. Birbirinizin özel hâllerini araştırmayın. Birbirinizin konuşmalarına kulak kabartmayın. Birbirinize gizli düşmanlık beslemeyin. Kardeş olun.
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste kaçınılması istenilen hususlardan biri değildir?

 • Yalan söylemek
 • Hile yapmak
 • Tecessüste bulunmak
 • Kin tutmak
Soru 17

Hz. Muhammed (sav.), peygamberliği süresince her zaman halkla iç içe olmuş, onların sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Sağladığı bu samimi ortamda oluşturduğu yönetimle mutlu bir dönem yaşatmıştır.
Bu dönem aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Saadet-i Dareyn
 • Cahiliye Devri
 • Sahabe Dönemi
 • Asr-ı Saadet
Soru 18

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde inanç özgürlüğünden bahsedilmektedir?

 • “... İş konusunda onlarla müşavere et...”
  (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
 • “De ki gerçek Allah’tandır. Dileyen inansın, dileyen inkâr etsin...”
  (Kehf suresi, 29. ayet)
 • “İnsanların haklarından hiçbir şeyi eksiltmeyin...”
  (Şu’arâ suresi, 183. ayet)
 • “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?”
  (Saf suresi, 2. ayet)
Soru 19

Özgürlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • İnsanı sorumsuzluğa iter.
 • Sonradan edinilen haklardandır.
 • İradenin varlığının göstergesidir.
 • İstenilen her şeyi sınırsızca yapabilmektir.
Soru 20

Başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Yüce Allah, yedi sınıf insanı arşının gölgesinde barındıracaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin devamında belirtilen sınıflardan biri olamaz?

 • Zengin kabile reisleri
 • Adaletli devlet başkanları
 • Birbirini Allah için sevenler
 • Kalbi mescitlere bağlı olan Müslümanlar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBCBADBCADACDBDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?