Seçmeli Psikoloji 1 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Psikoloji insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konular arasında yer alır?

 • Öğrenmeyi etkileyen faktörler
 • Gök cisimlerinin hareketleri
 • Uluslararası ilişkiler
 • Toplumsal olaylar
SORU 2

Psikoloji de tıpkı fizik, kimya, biyoloji gibi kendi çalışma alanı içinde deneysel yöntemleri kullanarak genel geçer bilgiler üreten bir bilim dalıdır.
Buna göre psikoloji;
I. gözlem ve deney yapması
II. kendisine has konusunun olması
III. genellemelere varmayı amaçlaması
özelliklerinden hangilerine sahiptir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 3

Gestalt psikolojisine göre bir tablo, bütün bir tablo olarak anlamlıdır. Tek tek boyaların, tuvalin ya da renklerin bir anlamı yoktur. İnsan davranışları da tıpkı tablo gibi parça parça değil, bütün olarak anlamlıdır.
Gestalt psikolojisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Psikolojinin amacı bilincin işlevini açıklamaktır.
 • Kişilik id, ego ve süper egodan oluşan parçalı bir yapıdır.
 • Tek tek anlamı olmayan parçalar bütünlük halinde anlam kazanır.
 • Zihinsel süreçler en yalın ögelerine ayrılarak incelenmelidir.
SORU 4

Davranışçı yaklaşıma göre davranış, doğrudan gözlenebilir ve ölçülebilir olan tüm etkinliklerimizdir.
Buna göre davranışçı yaklaşım için aşağıdakilerden hangisi davranış değildir?

 • Yemek yeme
 • Hayal kurma
 • Konuşma
 • Ağlama
SORU 5

• İş yerinin insan sağlığına uygun düzenlenmesi ve kişinin yeteneklerine ve fizyolojik yapısına uygun bir işte çalışması gibi konularla ilgilenir.
• Üretilen araç ve gereçlerin insan yapısına uygunluğu ve çalışanların psikolojisi üzerine araştırmalar yapar.
Verilen bilgiler psikolojinin uzmanlık alanlarından hangisine aittir?

 • Klinik
 • Hukuk
 • Endüstri
 • Eğitim
SORU R
SORU 6

Öğrencilerin Fransızcayı daha iyi öğrenmeleri konusunda Türkçe konuşmanın etkisini araştırmak için zekâ, yaş ve cinsiyet özellikleri açısından birbirine denk deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup oluşturulur. Deney grubunda Türkçe konuşulmasına izin verilmez, kontrol grubunda ise izin verilir. Sonuçta sınıf başarıları karşılaştırılır.
Verilen örnekte psikolojinin araştırma yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Görüşme
 • Gözlem
 • Vaka incelemesi
 • Deneysel yöntem
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi organizmanın iç çevresinden gelen uyarıcılardandır?

 • Açlık
 • Işık
 • Basınç
 • Gürültü
SORU 8

Uzun süre aynı uyarıcıyla karşı karşıya kalan organizmada uyarıcının ilk etkisini, şiddetini yitirmesi alışma olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi alışmaya örnektir?

 • Balıkçının önünden geçen insanların balık kokusundan rahatsız olması
 • Ayakkabısı ayağına vuran birinin bu acıya dayanmada güçlük çekmesi
 • Uzun süre karanlık ve sessiz bir ortamda kalan insanlarda algı bozukluğu oluşması
 • Gürültülü bir fabrikada çalışmaya başlayan birinin sonraki günlerde gürültüyü daha az duyması
SORU 9

Aynı lokantaya giden aç bir kişi ile susamış kişinin davranışları birbirinden farklıdır. Aç olan kişi yiyeceklere yönelip karnını doyurmaya çalışır. Susamış olan kişi ise öncelikle içeceklere yönelip susuzluğunu giderecektir.
Bu örnekten hareketle güdülenmiş bir davranışla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Seçicidir.
 • Belli bir amaca yöneliktir.
 • İhtiyaca yönelik değildir.
 • Organizmayı harekete geçirir.
SORU 10

Organizmanın yaşaması ve türünü devam ettirmesiyle ilgili ihtiyaçlarına fizyolojik güdü denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdüdür?

 • Statü kazanmak
 • Susuzluk
 • Başarılı olmak
 • Güvende olmak
SORU 11

Bir sesi işitmemiz duyumken bu sesin bizi yemeğe çağıran annemizin sesi olduğunu anlamamız algıdır.
Buna göre algı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Uyarıcıların belli sinir yollarından geçerek beyne ulaşmasıdır.
 • Duyumları yorumlama ve anlamlandırma sürecidir.
 • Uyarıcıların duyu organlarını etkilemesidir.
 • Uyarıcılar karşısında verilen ani tepkilerdir.
SORU 12

Bir nesne daha önce algılanmışsa onun ışıkta, gölgede, yukarıda, aşağıda, dik ya da eğik görünmesi insandaki algısını değiştirmez. Nesne çevresindeki uyaranlara, yapısındaki değişkenlere karşın algısal niteliğini korur.
Verilen özellik algının aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Değişmezlik
 • Bütünlük
 • Seçicilik
 • İllüzyon
SORU 13

I. Belli bir dili konuşabilme
II. Bir matematik problemi çözme
III. Belirli yemek yeme alışkanlıkları kazanma
davranışlarından hangileri öğrenilmiş davranışlar arasında yer alır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
SORU 14

Altı aylık bir bebeğe bisiklete binmeyi ya da yedi yaşında bir çocuğa zor bir matematik sorusunu çözmeyi öğretemeyiz.
Verilen örneklerde öğrenmeye etki eden faktörlerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 • Zihinsel ve bedensel olgunlaşma
 • Genel uyarılmışlık hâli
 • Kültürel etkenler
 • İlgi ve merak
SORU 15

Beyaz tavşandan korkan bir çocuğun tüm beyaz hayvanlardan hatta beyaz olan tüm eşyalardan korkması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Canlanma
 • Sönme
 • Genelleme
 • Ödül
SORU 16

Motor öğrenmede organizma bir şeyin nasıl daha iyi yapılacağını öğrenir. Örneğin bir aleti kullanmayı öğrenmek hem zihinsel hem de el, kol becerisi gerektiren motor öğrenmedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi motor öğrenme değildir?

 • Yazı yazmak
 • Gitar çalmak
 • Otomobil kullanmak
 • Yemek kokusu alınca acıkmak
SORU 17

Yaratıcı düşünmenin önündeki engellerden biri de topluma ve toplum değerlerine aykırı gelen gerçeklerin ortaya konmasında ve benimsenmesinde yaşanan zorluktur.
Bu parçanında aşağıda verilen yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörlerin hangisinden söz edilmiştir?

 • Algısal engeller
 • Kültürel engeller
 • Duygusal engeller
 • Geçmiş deneyimlerin etkisi
SORU R
SORU 18

Dil gelişimini etkileyen;
I. yeterli zekâ düzeyine sahip olma
II. sağlıklı konuşma organlarına sahip olma
III. düzgün konuşma örnekleriyle karşılaşma
etmenlerinden hangileri çocuğun özelliklerinden kaynaklanır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkilerini bilinçli olarak zihinde saklama gücü ve hatırlama yetisidir?

 • Soyutlama
 • Bellek
 • Uyku
 • Meditasyon
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi uyku bozukluklarından biri değildir?

 • Düzenli uyku
 • Kesintili uyku
 • Uyurgezerlik
 • Uykuya dalma güçlüğü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBCDADCBBADACDBCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Psikoloji 1 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Psikoloji 1 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Psikoloji 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Psikoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Psikoloji 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Psikoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Psikoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Psikoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Psikoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Psikoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Psikoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Psikoloji 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Psikoloji 1 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Psikoloji 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Psikoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Psikoloji 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Psikoloji 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Psikoloji 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 31 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Psikoloji 1 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Psikoloji 1 soruları toplamda 85 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Psikoloji 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Psikoloji 1 testinin başarı yüzdesi %64. Sınava katılan 85 öğrenci arasından sadece 55 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 1.85 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Psikoloji 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Psikoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?