Seçmeli Psikoloji 2 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Zekâ iyi düşünme, iyi anlama ve iyi muhakeme gücüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekâ gerektiren bir davranış değildir?

 • Bir probleme yeni çözüm yolları üretme
 • Bir metni anlama ve yorumlama
 • Problem çözmede çabukluk
 • Soğuk havada titreme
SORU 2

İyi çevre koşulları zekâca geri olan bireyi normal ya da üstün zekâlı yapamaz. Uygun çevre koşulları ancak kalıtımla sınırları belirlenmiş olan zekânın en üst sınırına kadar gelişmesine olanak sağlar.
Bu parçanında zekânın gelişiminde belirleyici olan hangi etmen vurgulanmıştır?

 • Kalıtım
 • Çevre
 • Yaş
 • Eğitim
SORU 3

Ahlaki değerlerle ilgili, bireyin düzenli ve süreklilik kazanmış davranış özelliklerinin bütünlüğüne karakter denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi karakter özellikleri arasında gösterilemez?

 • Dürüst olma
 • Sarışın olma
 • Hoşgörülü olma
 • Sabırlı olma
SORU 4

Freud’a göre kişilik üç temel yapıdan oluşur. İd kişiliğin biyolojik yönünü oluşturur. Ego ise kişiliğin psikolojik yönüdür. Kişiliğin toplumsal yönünü ise süper ego oluşturur.
Buna göre Freud’un kişilik kuramı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Kişiliği farklı benlik yapılarıyla açıklamıştır.
 • Hormonlar ve kişilik yapısı arasında bağlantı kurmuştur.
 • Kişiliğin oluşumunda toplumsal değerleri göz ardı etmiştir.
 • Beden yapısını kişiliği belirleyen temel etmen olarak kabul etmiştir.
SORU 5

Tiroit hormonunun fazla salgılanması kişide hareketlilik, canlılık ve kalp çarpıntısı yapar. Az salgılanması ise kısa boyluluk ve dev cüsselilik gibi durumlara sebep olabilir.
Verilen örnekte kişilik üzerinde etkili olan faktörlerden hangisi söz konusu edilmiştir?

 • Çevre
 • Zekâ
 • Fizyolojik yapı
 • Geçmiş yaşantılar
SORU R
SORU 6

Yirmi resimden oluşan testte deneğe her bir resim verildikten sonra, denekten karta uygun bir hikâye ya da resimdeki kişinin ne yaptığını, ne düşündüğünü anlatması istenir. Denek resimleri öykülendirirken kendi duygu, istek, ihtiyaç ve ilgilerini açığa vurur.
Verilen açıklama aşağıdaki kişilik ölçeklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Anket
 • Görüşme
 • Kişilik envanteri
 • Resim yorumlama testi
SORU 7

Sağlıklı bir kişinin engellerle karşılaştığında, çatışmalara düştüğünde kaygılanması, içine kapanması normaldir. Ancak bu kaygılar günlük hayatını engellediği zaman kişi sağlığını kaybedebilir ve bu durum hastalık haline dönüşebilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kişinin sağlıklı olduğunu gösteren göstergeler arasında yer almaz?

 • Çalışabiliyor olması
 • Görev ve sorumluluk sahibi olması
 • Sürekli ve yüksek kaygı yaşaması
 • Normal yaşamını sürdürebilmesi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi amaca yönelik davranışının engellenmesi durumunda bireyin vereceği tepkilerden biridir?

 • Hayal kırıklığı yaşama
 • Özgüven duyma
 • Mutlu olma
 • Haz alma
SORU 9

Aynı anda iki istenen durumla karşı karşıya kalındığında yaşanan çatışmaya yaklaşma – yaklaşma çatışması denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaklaşma – yaklaşma çatışmasına örnektir?

 • Ameliyat olması gereken bir hastanın hem ağrıdan hem de ameliyattan kaçınması
 • Pikniğe gitmek isteyen ama ders çalışmak zorunda olan bir öğrencinin durumu
 • Kişinin çok beğendiği iki ayakkabıdan birini seçmek durumunda kalması
 • Pasta yemek isteyen bir kişinin kilo almaktan çekinmesi
SORU 10

Uzun süre ya da yoğun stres yaşamış kişilerde ülser, astım, yüksek tansiyon ya da kalp rahatsızlıkları gibi bedensel bozukluklar görülebilir. Bunlar psikolojik nedenli bedensel hastalıklar olarak ortaya çıkar.
Bu hastalıklar aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Dengelenme
 • Psikosomatik
 • Çatışma
 • Alışma
SORU 11

Kapalı, yağmurlu, rutubetli ve rüzgârlı havalar insanlarda gerginliğe neden olabilmektedir. Mevsim geçişleri de kişide yorgunluk, sıkıntı ve gerginlik yaratabilir.
Bu parçanında stres yaratan etmenlerden hangisine değinilmiştir?

 • Hızlı değişen yaşam şartları
 • İklim ve doğa şartları
 • Salgın hastalıklar
 • Bazı iş türleri
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi iyi stresin yararlarından biri değildir?

 • Gizilgüç olarak getirilen yeteneklerin gelişimine olanak sağlar.
 • Dikkatin uzun süre belli bir konuya odaklanmasına yardımcı olur.
 • Düşüncede tutarsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur.
 • Vücudun direnme gücünü arttırır.
SORU 13

Strese karşı gösterilen tepkilerden olan çekilme, engelle karşılaşan bireyin yenilgiyi kabul ederek mücadeleden vazgeçmesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çekilme tepkisine örnektir?

 • İzlemek istediği filmde yer bulamayan Ayşe’nin sinemaya gitmekten vazgeçmesi
 • İstediği okula gitmesine izin verilmeyen Ece’nin ailesini ikna etmeye çalışması
 • Koray’ın evlenmek istediği kızı ailesi vermeyince başka bir kıza talip olması
 • Basketbolda başarılı olamayan Berk’in futbola yönelmesi
SORU 14

I. Stres yaratan sorunu çözüme ulaştırmazlar.
II. Stresin yarattığı gerginlikten kurtulmak için gösterilen avunma çabalarıdır.
III. Sık sık başvurulursa gerçekleri görmeyi engellediği için zararlı hale gelebilirler.
Savunma mekanizmalarıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
SORU 15

Sık sık yalan söyleyen birinin çevresindekileri yalancılıkla suçlaması savunma mekanizmalarından yansıtmaya örnektir.
Buna göre yansıtma için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • İnsanın kendinde beğenmediği özellikleri başkalarında eleştirmesidir.
 • Herhangi bir alandaki başarısızlığın başka bir alanda telafi edilmesidir.
 • İnsanın hoşlanmadığı kişilere karşı tam tersi davranışlar göstermesidir.
 • Kişilere öfkelenen bir insanın, öfkesini başka kişilere veya eşyalara yöneltmesidir.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi stresle baş edebilmek için başvurulacak yöntemler arasında yer almaz?

 • Düşmanca duygulardan uzaklaşarak hayata sevgiyle bakmak
 • Çalışma hayatında aşırı hırs yapmak
 • Düzenli bedensel egzersizler yapmak
 • Dengeli beslenmeye dikkat etmek
SORU 17

Kişinin yaşadığı kaygı durumlarına karşı, iki ya da daha fazla kişilik sistemi geliştirmesidir. Her kişilik sistemi tutarlı duygu ve düşünce süreçlerinden oluşur.
Bu durumun temelinde kurallara uyma-karşı çıkma ikilemi ve suçluluk duyguları vardır.
Açıklaması yapılan nevrotik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fobi
 • Obsesyon
 • Çoklu kişilik
 • Bellek yitimi
SORU R
SORU 18

Sosyal psikoloji, bireyin sosyal çevre içindeki davranışlarını konu alır ve onları inceler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin inceleme alanına girer?

 • Bilişsel gelişim süreçleri
 • Zekâ ve kişilik testlerinin geliştirilmesi
 • Sinir sistemi ve salgı bezlerinin davranışlarla ilişkisi
 • Bir gruba üye olmanın bireyin davranışları üzerindeki etkisi
SORU 19

Bireylerin sürekli gruplara katılmaları doğal üyelik ve kazanılmış üyelik olmak üzere iki yolla olur. Doğal üyelik, gruba doğal yolla katılma iken, kazanılmış üyelik bir çabayı gerektirir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine katılma doğal üyelikle olur?

 • Aileye
 • Derneklere
 • Siyasi partiye
 • Spor kulübüne
SORU 20

Bir bireyin davranışlarını ve görüşlerini baskı nedeniyle değiştirmesi ve hatta yanlış olduğunu bildiği halde başkaları öyle davranıyor diye davranışlarını değiştirmesi uyma davranışıdır.
Buna göre uyma davranışının temelinde aşağıdaki etkenlerden hangisi yer almaktadır?

 • Unutkanlık
 • Sosyal etki
 • Psikodrama
 • Fobi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABACDCACBBCADABCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Psikoloji 2 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Psikoloji 2 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Psikoloji 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Psikoloji 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Psikoloji 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Psikoloji 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Psikoloji 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Psikoloji 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Psikoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Psikoloji 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Psikoloji 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Psikoloji 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Psikoloji 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Psikoloji 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Psikoloji 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Psikoloji 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Psikoloji 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Psikoloji 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 30 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Psikoloji 2 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Psikoloji 2 soruları toplamda 27 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Psikoloji 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Psikoloji 2 testinin başarı yüzdesi %72. Sınava katılan 27 öğrenci arasından sadece 20 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 5.17 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Psikoloji 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Psikoloji 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?