Seçmeli Sosyoloji 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Sosyoloji toplumu bilimsel yöntemlerle açıklamaya çalışan bir bilimdir.
Buna göre sosyoloji aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilenmez?

 • Toplumsal olay ve olgular
 • Zihinsel gelişim evreleri
 • Kurumların yapısı
 • Toplumsal ilişkiler
Soru 2

1453 yılında İstanbul’un fethedilmesi ya da Birinci Dünya Savaşı birer toplumsal olay örneğidir.
Buna göre toplumsal olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Yeri ve zamanı bellidir.
 • Sayılarla ifade edilmez.
 • Genel değişimlerdir.
 • Soyuttur.
Soru 3

Bir kişinin işsiz olması sosyolojinin ilgi alanına girmez. Sosyoloji binlerce işsiz insanın toplumsal yaşamı etkilemesini ve ortaya çıkan sorunları konu edinir.
Buna göre sosyolojiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Bireysel konuları inceler.
 • Olması gerekenle ilgilenir.
 • Toplumsal sorunları ele alır.
 • Konusu hakkında deney yapar.
Soru 4

Ortak bir takım özelliklere sahip olan, genellikle birbirleriyle fiziksel yakınlık ve ilişkisi bulunmayan insanların gruplandırılmasına toplumsal kategori denir. Yaş, eğitim, meslek gibi ölçütlere göre kategoriler oluşturulur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal kategori örneğidir?

 • Kırmızı ışıkta bekleyenler
 • Bir iş yerinden çıkanlar
 • Bir parkta dinlenenler
 • Okul öncesi çocuklar
Soru 5

Sosyoloji toplumsal gerçekliği kendi başına açıklamada yeterli olmaz. Bunun için tarih, coğrafya, psikoloji, antropoloji gibi alanlardan yararlanır.
Bu ifadeden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • Sosyoloji diğer sosyal bilimlerle bilgi alışverişi içindedir.
 • Toplum hakkında doğru bilgilere ulaşmak olanaklı değildir.
 • Sosyoloji diğer bilimlerle aynı yöntem ve teknikleri kullanır.
 • İnsan, yalnız sosyolojinin konusudur.
REKLAM
Soru 6

Bir sosyolog iklim ve doğa koşullarının toplumsal yaşama etkilerini anlayabilmek için öncelikle aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır?

 • Tarih
 • Psikoloji
 • Antropoloji
 • Coğrafya
Soru 7

Her olayın bir nedeni vardır ve bir olayın nedeni de daha önceki başka bir olaydır. Hem doğada hem de toplumda belirli koşullar altında, belirli nedenler belirli sonuçları doğurur.
Verilen ifade bilimsel çalışmaların dayandığı aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilişkilidir?

 • Somutluk
 • Nedensellik
 • Bilmediğini varsaymak
 • Toplumsal olayların değişebilirliği
Soru 8

Diğer bilimler gibi sosyoloji de konusuna giren olay ve olguları incelerken bilimsel yöntemi kullanır.
Verilen açıklama sosyolojinin bilim olmasını sağlayan aşağıdaki özelliklerinden hangisine aittir?

 • Konularını neden-sonuç ilişkisiyle incelemesi
 • Kendisine özgü bir konusunun olması
 • Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanması
 • Değer yargılarından uzak durması
Soru 9

Bireyler arasındaki yaklaşma ve uzaklaşma modellerini açıklamayı sağlayan sosyometri, küçük gruplara ve birbirini tanıyan bireylere uygulanan bir araştırma tekniğidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyometri tekniğiyle veri toplanmasına uygun değildir?

 • Bir sınıftaki ilişki dereceleri
 • Bir arkadaş grubunda kimin lider olduğu
 • Bir işyerinde çalışanların iletişim durumları
 • Çok fazla sayıda insanın genel görüş ve eğilimleri
Soru 10

Toplumsal ilişki, en az iki kişi arasındaki karşılıklı etkileşime dayanan, belirli bir zaman sürecinde ve bir amaca yönelik olarak kurulan bağdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişki örneğidir?

 • Hakan’ın arkadaşlarıyla sohbet etmesi
 • Merve’nin kendisine yemek hazırlaması
 • Ali’nin odasında kitap okuması
 • Fatma’nın ders çalışması
Soru 11

Geçmiş yıllarda lise mezunu olmak Türk toplumunda önemli bir statü sayılırken günümüzde üniversite mezunu olmak önemli bir statü sayılmaya başlanmıştır.
Verilen örnek aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?

 • Bireylerin birden fazla statüsü olabilir.
 • Statülerin değeri zamanla değişebilir.
 • Bazı statüler doğuştan getirilir.
 • Soy bağı bir statü sağlayabilir.
Soru 12

Kendi çocuğunun öğretmeni olan bir kadının, evde çocuğuna anne gibi davranması gerekirken öğretmen rolüne devam etmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Rol çatışması
 • Toplumsal kontrol
 • Toplumsal norm
 • Kazanılmış statü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yazılı ya da resmi normlar arasında yer alır?

 • Örfler
 • Adetler
 • Gelenekler
 • Hukuk kuralları
REKLAM
Soru 14

Birincil toplumsal gruplar yüz yüze ilişkilerin hâkim olduğu, sevgi ve yardımlaşma bağının yüksek olduğu gruplardır. Aile, akrabalık, arkadaş grupları biz duygusu taşıyan birincil toplumsal gruplardandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal grupların özelliğidir?

 • Yazılı kurallara uyma zorunluluğu vardır.
 • İlişkiler amaca yönelik ve resmidir.
 • Duygusal bağ ile birbirlerine bağlıdırlar.
 • Büyük ve çıkara dayalı gruplardır.
Soru 15

İnsanların doğayla olan ilişkileri sonucu binalar, köprüler, giyecekler gibi maddi kültür öğeleri; insanın insanla olan ilişkileri sonucu yasalar, gelenekler görenekler gibi manevi kültür öğeleri ortaya çıkmıştır. Maddi ve manevi kültür öğeleri toplumsal yapıya yansır, onu biçimlendirir.
Bu parçanında toplumsal yapıyı etkileyen hangi unsur vurgulanmıştır?

 • Nüfus
 • Kültür
 • Fiziksel çevre
 • Toplumsal ilişkiler
Soru 16

Köyden kente göç eden insanlar hızlı bir şekilde yasal olmayan yollardan imarsız konut yapımına yönelmiştir.
Bu durum yol, su, elektrik ve ulaşım gibi belediye hizmetlerinin aksamasına ve çarpık kentleşmeye neden olmuştur.
Bu parçanında kentleşmenin doğurduğu olumsuz sonuçlardan hangisi vurgulanmıştır?

 • İşsizlik
 • Kültürel çözülme
 • Gecekondulaşma
 • Bölgeler arası dengesizlik
Soru 17

I. Dil birliği
II. Toprak birliği
III. Tarih birliği
Verilenlerden hangileri milleti oluşturan unsurlar arsında yer alır?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 18

Demokratik toplum bireylere, sınıflar ve tabakalar arasında yer değiştirme olanağı sağlar. Bireyler ancak demokratik toplumlarda mesleklerinde ve statülerinde değişiklik yapabilirler ve daha iyi yaşam standartlarına ulaşabilirler.
Buna göre demokratik toplumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Açık sınıf tabakalaşması görülür.
 • Kölelik ve kast sistemi vardır.
 • Bireye doğuştan verilen statü tüm hayatını belirler.
 • Toplumsal tabakalar arası geçiş yapmak mümkün değildir.
Soru 19

Bireylerin ya da grupların bir tabakadan diğer tabakaya geçişine dikey hareketlilik denir.
Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketlilik örneğidir?

 • Bir esnafın aileden kalan mirasla market zinciri açması
 • Bir işçinin bir fabrikadan başka bir fabrikaya geçmesi
 • Bir köylünün şehre göç ederek işçi olması
 • İşyeri sahibinin yeni bir işyeri açması
Soru 20

Atatürk’ün millet anlayışı;
I. beraber yaşama isteği ve arzusunda olma,
II. zengin bir tarihsel mirasa sahip olma,
III. saf bir ırka ve kökene dayanma
unsurlarından hangileriyle uygunluk gösterir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDADBCDABADCBCDAAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?