Seçmeli Sosyoloji 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Kültürel mirasın gelecek kuşaklara devredilmesiyle toplumsal süreklilik oluşur. Böylece kültür geçmişi geleceğe bağlar.
Bu parçanında kültürün hangi özelliği vurgulanmıştır?

 • Her toplumun kültürünün olması
 • Değişim ve gelişim içinde olması
 • Kuşaktan kuşağa aktarılması
 • Topluma özgü olması
Soru 2

Kültürün maddi unsurları hızla değişirken, manevi unsurları daha yavaş değişmektedir. Bireylerin maddi kültür değişimine çabuk uyum sağladığı ancak manevi unsurlara uyumun daha geç olduğu görülmektedir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Kültür merkeziyetçiliği
 • Kültürel gecikme
 • Kültürel çatışma
 • Alt kültür
Soru 3

Kültür bireylere, gruplara ve toplumlara yaşam için gerekli davranış kalıplarını sunar. Ayrıca kültür ulusları, toplumları, grupları birbirinden ayırt eden, özgün kılan işleve sahiptir.
Verilen parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

 • Kültürel asimilasyon
 • Kültür emperyalizmi
 • Kültürün işlevleri
 • Kültürel yayılma
Soru 4

Bireyin doğumuyla başlayan ve içinde yaşadığı toplumun kültürel ögelerini öğrenip benimsediği süreç aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Sosyalleşme
 • Maddi kültür
 • Toplumsal sınıf
 • Kültürel yozlaşma
Soru 5

I. Dil
II. Eğitim
III. Sanat
Yukarıdakilerden hangileriyle kültür arasında ilişki vardır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aile, bir taraftan yeni nesiller dünyaya getirerek toplumun devamını sağlarken diğer taraftan aile bireylerinin beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Bu parçanında ailenin aşağıda verilen işlevlerinden hangisi söz konusu edilmiştir?

 • Ekonomik ve psikolojik
 • Toplumsallaştırma ve psikolojik
 • Neslin devamını sağlama ve ekonomik
 • Toplumsallaştırma ve neslin devamını sağlama
Soru 7

Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye küçük aile ya da çekirdek aile denir.
Buna göre küçük aile için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Geleneksel ve kalabalık ailelerdir.
 • Çocuklar evleninceye kadar aileyle yaşar.
 • Ailenin temel ögeleri eşlerdir.
 • Tek eşliliğe dayanır.
Soru 8

“Kutsal olduğu varsayılan doğaüstü bir güce ya da güçlere tapınma ve ibadet etmedir.”
Verilen tanım aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine aittir?

 • Aile
 • Din
 • Ekonomi
 • Siyaset
Soru 9

I. Bireylerin psikolojik olarak rahatlamalarını sağlar.
II. Bir takım kurallarla toplumsal düzeni sağlamaya çalışır.
III. Bireyin nasıl bir hayat sürmesi gerektiği hakkında yol gösterici olabilir.
Verilenlerden hangileri dinin bireysel işlevlerindendir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 10

Totem denilen bir bitki, hayvan ya da cansız bir nesneye tapınmaya dayalı, klanlarda görülen bir dinsel inanış şeklidir. Tanımı verilen dinsel inanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fetişizm
 • Totemizm
 • Natürizm
 • Politeizm
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi kurumunun temel görevlerindendir?

 • Neslin devamını sağlama
 • Ülke yönetimini gerçekleştirme
 • Üretim, tüketim ve bölüşümü düzenleme
 • Toplumun temel değerlerini kazandırma
Soru 12

Şeker, evde çay içerken kullanıldığında tüketim malı, lokum yapmak için kullanıldığında üretim malı olur.
Buna göre bir malın tüketim malı ya da üretim malı olmasının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kullanım biçimi
 • Dayanaklılık süresi
 • Ekonomide rasyonellik
 • Emek ve maliyet gerektirmesi
Soru 13

İşlerin farklılaşmasına bağlı olarak farklı işlerin farklı kişilerce yapılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Faiz
 • Ücret
 • Enflasyon
 • İş bölümü
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevleri arasında yer almaz?

 • Ortak bir değişim aracıdır.
 • Her türlü malın değeri parayla ölçülür.
 • Topluma yararlı bireyler yetiştirir.
 • Tasarruf aracı olarak kullanılabilir.
Soru 15

Üretimde kullanılan araçlara sermaye adı verilir. Üretim sonucu elde edilen ve yeniden üretim amacıyla kullanılan değerlerdir. Üretim araçlarını, makineleri, binaları ve atölyeleri kapsar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sermaye olarak adlandırılamaz?

 • Annenin çocuğuna sevgisi
 • Aşçının mutfak araçları
 • Terzinin dikiş makinesi
 • Çiftçinin traktörü
Soru 16

Ülkeyi yönetme ve toplumsal düzeni sağlama işlevini aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisi yerine getirir?

 • Ekonomi
 • Siyaset
 • Eğitim
 • Aile
Soru 17

Sözcük anlamı “halkın gücü” ya da “halk hükümeti” demek olan ve egemenliğin kaynağını halk iradesine dayandıran yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aristokrasi
 • Demokrasi
 • Teokrasi
 • Oligarşi
Soru 18

Toplumsal değişme, her toplumda ve her çağda görülen bir olgudur. Toplumsal değişmenin hızı farklılık gösterse de tüm toplumlar zaman içerisinde çeşitli değişimler geçirmektedirler.
Buna göre toplumsal değişme ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Toplumun değişmesi olumsuz yönde olmaktadır.
 • Toplumun var olması değişmeden kalmasına bağlıdır.
 • Toplumsal değişme evrensel bir olgudur.
 • Toplumsal değişmenin hızı her yerde aynıdır.
Soru 19

Mezopotamya ve Mısır uygarlıkları büyük nehirlerin ve verimli toprakların üzerinde kurulmuştur. Doğal zenginliklerin, maden kaynaklarının, verimli toprakların varlığı toplumsal gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayan önemli bir etken olmuştur.
Bu parçanında toplumsal değişmeyi sağlayan aşağıdaki faktörlerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Bilim
 • Kültür
 • Teknoloji
 • Fiziki çevre
Soru 20

Toplumu meydana getiren farklı maddi ve manevi unsurların uyumlu ve dinamik bir bütün oluşturacak şekilde birbirini tamamlamasına toplumsal bütünleşme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal bütünleşme için söylenemez?

 • Toplumsal tabakalar ve gruplar arasındaki bağlar zayıftır.
 • Toplumu oluşturan unsurlar birbirleriyle uyumludur.
 • Toplumsal çatışmalar en alt düzeydedir.
 • Toplumda birliğin sağlanmasıdır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCADCABDBCADCABBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?