Seçmeli Tarih 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Geçmişte Araplar genel olarak göçebe veya yerleşik olarak yaşamaktaydı. Göçebe hayat süren Araplara “bedevi”, kentlerde yaşayanlara ise “medeni” denilirdi. Göçebeler hayvancılıkla, yerleşikler ise tarım ve ticaretle geçinirlerdi.
Buna göre bedevilerin geçim kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarım
 • Ticaret
 • Hayvancılık
 • Turizm
Soru 2

İslamiyet öncesi insanlar bilgi ve ahlak bakımından gerideydiler. Cahiliye geleneklerine uyarak Allah’a ortak koşuyor, putlara tapıyor ve birbirlerini öldürüyorlardı.
İslam tarihinde yukarıda tanımlanan döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cahiliye Dönemi
 • Karanlık Dönem
 • Duraklama Dönemi
 • Gerileme Dönemi
Soru 3

Arabistan’da birçok kişi Müslüman olunca müşrikler Hz. Muhammed’i, amcası Ebu Talip’e şikâyet etmişlerdir. Amcası, Hz. Muhammed’e artık tebliğinden vazgeçmesini söyleyince Hz. Muhammed: “Ey amca! Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem” demiştir.
Verilen paragraftan Hz. Muhammed’in hangi kişisel özelliği çıkarılır?

 • Güvenirlik
 • Kararlılık
 • Cömertlik
 • Dürüstlük
Soru 4

Mekkeli müşrikler Müslümanların sayısının her geçen gün arttığını görünce Hz. Muhammed’i öldürmeye karar verdiler. Hz. Muhammed, buna fırsat vermeden Hz. Ebu Bekir ile birlikte 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etti.
Bu olaya İslam tarihinde verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanif
 • Hicret
 • Biat
 • Cihat
Soru 5

Hz. Muhammed’in 632 yılında vefatından sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali sırayla halifelik yaptılar.
İslam tarihinde Hz. Muhammed’den sonraki bu döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emeviler Dönemi
 • Abbasiler Dönemi
 • Selçuklular Dönemi
 • Dört Halife Dönemi
REKLAM
Soru 6

Gazneli Mahmut’un Hint Seferleri ile günümüzdeki hangi devletin temelleri atılmıştır?

 • Suriye
 • Suudi Arabistan
 • Pakistan
 • Mısır
Soru 7

Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır’da kurulmuştur?

 • Tolunoğulları
 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Harzemşahlar
Soru 8

Türk tarihinde ilk defa “Sultan” unvanını kullanan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Satuk Buğra Han
 • Tuğrul Bey
 • Arslan Yabgu
 • Gazneli Mahmut
Soru 9

Türklerde Müslüman Arapların müttefik kuvvetleri 751 yılında Talas Irmağı kenarında karşı karşıya geldiler. Bu savaştaki müttefiklik Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilişkinin yumuşamasına ve dostluk kurulmasına böylece Türklerin kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmesine sebep oldu.
Buna göre Türklerin İslamiyet’e geçmesini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dandanakan Savaşı
 • Malazgirt Savaşı
 • Sıffin Savaşı
 • Talas Savaşı
Soru 10

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde inanç benzerliklerinin etkili olduğu bilinmektedir. Türklerin İslamiyet öncesinde “Gök Tanrı’ya” inanmaları İslamiyet’te hangi inanışa benzerlik göstermektedir?

 • Tek Allah inancı
 • Cennet ve Cehennem
 • Temizlik
 • Hoşgörü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda ticareti geliştirmeye yönelik uygulamalardan biri değildir?

 • Ticari kervanlara askerî muhafız koyması
 • Ticaret yolları üzerinde kervansaraylar yapması
 • Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması
 • Hanların emniyetine önem vermesi
Soru 12

Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman-Türk devleti olan Karahanlılar Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı kimdir?

 • Satuk Buğra Han
 • Yusuf Kadir Han
 • Bilge Kül Kadir Han
 • Ali Tigin
Soru 13

Türk İslam devletlerinde, yaşayış şekilleri yönünden halk; göçebe, köylü ve şehirli olarak üçe ayrılırdı. Göçebeler koyun, keçi, at, deve ve sığır beslerlerdi. Köylüler; tarım faaliyetleriyle uğraşırdı. Şehirliler ise; ticaretle geçimini sağlardı.
Buna göre köylüler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Genellikle çiftçilik yaparlar.
 • Özellikle ticaretle uğraşırlar.
 • Başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır.
 • En önemli ekonomik kaynakları dokumacılıktır.
REKLAM
Soru 14

Avrupa’da “Avicenna” olarak tanınan, kalp ve beyin üzerine çalışmış, birçok hastalığın tedavisi için ilaçlar yapmış ilk Türk- İslam devletleri döneminde yaşamış olan tıp bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbn-i Sina
 • Farabi
 • Gazali
 • Harezmî
Soru 15

“İlk Türk Mutasavvıfı” aşağıdakilerden hangisidir?

 • Balasagunlu Yusuf
 • Ahmet Yesevi
 • Edip Ahmet
 • Kaşgarlı Mahmut
Soru 16

Türklere ait ilk İslami eserler Karahanlılar Dönemi’nde meydana getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Dönemi’ne ait bir eser değildir?

 • Kutadgu Bilig
 • Seyahatname
 • Divanu Lugati’t Türk
 • Divan-ı Hikmet
Soru 17

“Hz. Peygamberin miraca çıktığı Mescid-i Aksa, Hristiyanların elindeyken ben nasıl uyurum” diyen ünlü Eyyubi hükümdarı kimdir?

 • Nureddin Mahmut Zengi
 • Melikü’s Salih Nureddin İsmail
 • Selahaddin Eyyubi
 • Melik Adil
Soru 18

Selahaddin Eyyubi, cihat düşüncesini canlı tutmak ve Kudüs’ü haçlılardan almak için sürekli kuvvetli bir ordu bulundurmuştur.
Buna göre Selahaddin Eyyubi Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisine önem verilmiştir?

 • Ticarete
 • Sanata
 • Askeriyeye
 • Eğitime
Soru 19

Temelinde katı bir disiplin ve ahlak anlayışı olan, Cengiz Han tarafından yapılan ünlü yasanın adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Frig Yasası
 • Cengiz Yasası
 • Hammurabi Yasası
 • Urkagina Yasası
Soru 20

Moğollarda aileye “Yasun” deniliyordu. Yasunlar birleşip oymag ve obaları, obalar birleşip irgen denilen aşiretleri oluşturuyordu. İrgenlerin birleşmesi sonucu millet ortaya çıkıyor, millet ise devleti meydana getiriyordu.
Buna göre Moğollarda toplumun en küçük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Millet
 • İrgen
 • Oymag
 • Yasun
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABBDCADDACCAABBCCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?