Seçmeli Türk Edebiyatı 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Trablusgarp’ta tanıştığımız o günden hatırlıyordu beni. Hatta seni de sordu. “Basri Bey’in yanında genç bir adam daha vardı. Hani sivil olan, o arkadaşınız ne yapıyor?” diye. İşte Halep’teki o köşkte filizlenen ahbaplığımız, Kurtuluş Harbi’nin başlamasıyla hakiki bir silah arkadaşlığına dönüştü. Evet, Millî Müdafaa Hareketi’ne katıldım. Yunanlılarla yapılan muharebelerde bulundum, Büyük Taarruz’da ön saflardaydım.
Bir edebî metinden alınan bu parçada hangi bilim dalından yararlanılmıştır?

 • Fizik
 • Tarih
 • Biyoloji
 • Sosyoloji
Soru 2

Türk Edebiyatındaki “ilk yerli roman” olan “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şemsettin Sami
 • Tevfik Fikret
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Mehmet Rauf
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde Batı’dan yapılan roman çevirilerinden değildir?

 • Sefiller
 • Telemak
 • Zehra
 • Monte Kristo
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın İkinci Dönemi’nin özelliklerinden değildir?

 • Ağır bir dil kullanılmıştır.
 • Realizm edebiyat akımına geçilmiştir.
 • Şiirde toplumsal temalar tercih edilmiştir.
 • Batı’dan alınan yeni nazım biçimleri kullanılmıştır.
Soru 5

I. Namık Kemal
II. Abdülhak Hamit Tarhan
III. Recaizade Mahmut Ekrem
IV. Ahmet Mithat Efendi
Numaralanmış sanatçılardan hangileri Tanzimat’ın Birinci Dönemi’nin temsilcileridir?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
REKLAM
Soru 6

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Türk edebiyatının ilk makalesidir.
 • Noktalama işaretlerinin kullanıldığı ilk öğretici metindir.
 • Gazetenin çıkış sebebini ve gerekliliğini işlemiştir.
 • Ziya Paşa tarafından yazılmıştır.
Soru 7

Seyr etti hevâ üzre denür taht-ı Süleyman
Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde

Hürr olmak eğer ister isen olma cihânın
Zevkinde sefâsında gamında kederinde

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.
 • Beyit nazım birimi ile yazılmıştır.
 • Nasihat vermek amaçlanmıştır.
 • Yabancı sözcüklere yer verilmiştir.
Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 • Vatan yahut Silistre
 • Osmanlı Tarihi
 • Gülnihal
 • Zavallı Çocuk
Soru 9

“Cihan lisanla döner” derler, öyledir, sevinin!
Ne irtikâ ediyor milletin lisânı görün!

Biraz mülahazanız yok mu? Dinleyin, okuyun!
Ne söylüyor ukalânın suhan-verânı görün!

Bu dizelerde şair okuyuculara aşağıdakilerden hangisini öğütler?

 • İkiyüzlü olmamayı
 • Açıkgözlü olmayı
 • Mutsuz olmamayı
 • İlim öğrenmeyi
Soru 10

Yârim mi medfûn, ay mı tutulmuş?
Dikkat, şu sönmüş nûr-ı nigâhe!
Kabri çiçekten bir türbe olmuş
Dönmüş o türbe bir haclegâhe.
Bir haclegâhe döndüyse türben
Aç koynunu aç, ma’şûkanım ben!

Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Peyami Safa
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Halide Edip Adıvar
Soru 11

Türk edebiyatındaki ilk edebî romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • İbrahim Şinasi
 • Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 12

• Realizmin etkisi görülür.
• Yanlış Batılılaşma eleştirilmektedir.
• Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştır.
“Araba Sevdası” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – D
 • Y – Y – Y
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Şinasi’nin dil yönünden yaptığı bir yeniliktir?

 • İlk makaleyi yazması
 • İlk şiir çevirilerini yapması
 • İlk tiyatro oyununu kaleme alması
 • Noktalama işaretlerini ilk kez kullanması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilklerden değildir?

 • İntibah
 • Şair Evlenmesi
 • Şıpsevdi
 • Araba Sevdası
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın Birinci Dönemi’nde şiirde öne çıkan temalardan değildir?

 • Adalet
 • Esaret
 • Ölüm
 • Hürriyet
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde tiyatro uyarlamalarıyla tanınmıştır?

 • Ahmet Vefik Paşa
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Mehmet Rauf
 • Halide Edip Adıvar
Soru 17

Her tarafta seni arar gözlerim
Sana mahsus hep düşüncem sözlerim,
Bilsen Nijat seni nasıl özlerim!
Gittin amma yavrum on beş yaşında
Yakışmadı adın mezar taşında!

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Kafiye düzeni “aabcc”dir.
 • Ölümden duyulan acı işlenmiştir.
 • Ağır bir dil kullanılmıştır.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde Batı edebiyatından tercümesi yapılan ilk romandır?

 • Leyla ile Mecnun
 • Telemak
 • Monte Kristo
 • La Fontaine Fablları
Soru 19

Tercüman-ı Ahvâl gazetesi aşağıdaki yazarların hangileri tarafından çıkartılmıştır?

 • İbrahim Şinasi – Abdülhak Hamit Tarhan
 • Abdülhak Hamit Tarhan – Recaizade Mahmut Ekrem
 • Recaizade Mahmut Ekrem – Agâh Efendi
 • Agâh Efendi – İbrahim Şinasi
Soru 20

İnsan kendi yaşamadığı bir fikri iyi yazamaz. Mesela bir mersiye şahsi duygularımız üzerine tesirli olarak yazılabilir. Ismarlama mezar taşı yazmak başkadır.
Bu parçanında yazarın savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yazar, ancak kendi duygu ve düşüncelerini okuyucuya etkili bir şekilde aktarabilir.
 • Etkili yazabilmek için çok okumak gereklidir.
 • Okuyucular, belli temaları işleyen eserleri tercih eder.
 • Yazar, başkasının anlattıklarıyla da okur üzerinde etkili eserler ortaya koyabilir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACCBDABDCBADCCABBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

6 kişi oy kullandı
Online Testler