GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi şairlerindendir?

 • A) Faruk Nafiz Çamlıbel
 • B) Tevfik Fikret
 • C) Necip Fazıl Kısakürek
 • D) İbrahim Şinasi
SORU 2

“Edebiyat-ı Cedide” olarak da bilinen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Servetifünun
 • B) Tanzimat
 • C) Fecriati
 • D) Millî Edebiyat
SORU 3

Eylül, Türk edebiyatında yazılan ilk psikolojik _________ kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) hikâye
 • B) tiyatro
 • C) şiir
 • D) roman
SORU 4

Servetifünun edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Aydın kimselere seslendiği için ağır bir dili vardır.
 • B) Batı’dan alınan nazım biçimleri kullanılmıştır.
 • C) Romanların konuları İstanbul’daki seçkin çevrelerin yaşamından alınmıştır.
 • D) Bu dönemde en çok gelişme gösteren tür tiyatrodur.
SORU 5

• “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesini esas almak
• Dilin, edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesine katkı sağlamak
• Halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bilgileri verilen dönem veya topluluğun temsilcisi değildir?

 • A) Namık Kemal
 • B) Ahmet Haşim
 • C) Emin Bülent
 • D) Celâl Sahir
SORU 6

Bu dönemde şiirde sembolizm ve parnasizm, hikâye ve romanlarda realizm akımının etkisinde kalınmıştır.
Bu cümlede bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • B) Halk Edebiyatı
 • C) Servetifünun
 • D) Divan Edebiyatı
SORU 7

I. Türk edebiyatını dönemlere ayıran ve bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır.
II. Eserlerinden bazıları şunlardır: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi…
III. Tanzimat Edebiyatı’nın önde gelen sanatçılarındandır.
IV. Edebiyatımızda mensur şiirin ilk örneklerini vermiştir.
Bu bilgilerden hangileri Fuad Köprülü için söylenebilir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) III ve IV.
SORU 8

Ziya Gökalp Diyarbakır’da 1876 yılında doğmuştur. Fikir adamı, şair ve yazardır. Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem’le birlikte _________ adında bir dergi çıkartmıştır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Türk Derneği
 • B) Genç Kalemler
 • C) Türk Yurdu
 • D) Servet-i Fünûn
SORU 9

“Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe ve Yaprak Dökümü” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • A) Nazım Hikmet Ran
 • B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • C) Reşat Nuri Güntekin
 • D) Yahya Kemal Beyatlı
SORU 10

Hüseyin Cahit Yalçın’ın kaleme aldığı “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirinin Türk Edebiyatı açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Servet-i Fünûn dergisinin kapatılmasına sebep olmuştur.
 • B) Yayımlanan ilk makaledir.
 • C) Bir topluluk tarafından imzalanan ilk bildiridir.
 • D) Selanik’te çıkartılan dergide yayımlanmıştır.
SORU 11

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize,
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize

Bu dizeler hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kafiye ve redif vardır.
 • B) Servetifünun Dönemi’nde yazılmıştır.
 • C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • D) Açık ve anlaşılır bir dile sahiptir.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisinde edebî dönemlerin kronolojik sıralaması doğru olarak verilmiştir?

 • A) Tanzimat – Fecriati – Millî Edebiyat – Servetifünun
 • B) Fecriati – Servetifünun – Tanzimat – Millî Edebiyat
 • C) Servetifünun – Millî Edebiyat – Tanzimat – Fecriati
 • D) Tanzimat – Servetifünun – Fecriati – Millî Edebiyat
SORU 13

Aşağıda verilen eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Ankara – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • B) Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar
 • C) Yeşil Gece – Reşat Nuri Güntekin
 • D) Aşk-ı Memnu – Ömer Seyfettin
SORU 14

I. Ahmet Haşim
II. Tevfik Fikret
III. Namık Kemal
IV. Yahya Kemal
Yukarıdaki numaralanmış yazarlardan hangileri öz şiir (saf şiir) anlayışının temsilcileridir?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III.
 • D) III ve IV.
SORU 15

Aşağıda verilen eserler tür olarak gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

 • A) Aşk-ı Memnu
 • B) Yaprak Dökümü
 • C) Frankfurt Seyahatnamesi
 • D) Kiralık Konak
SORU 16

Hikâyelerinin konularını günlük yaşamdaki olaylardan, çocukluk anılarından, tarihten ve folklordan aldı. Ulusal edebiyatın, ulusal bir dilden doğacağını savundu. Hikâyelerinde hep olaya önem verdi. Hikâyelerinden bazıları; Falaka, Yüksek Ökçeler, Yalnız Efe, Bomba...
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ömer Seyfettin
 • B) Ahmet Haşim
 • C) Yahya Kemal Beyatlı
 • D) Mehmet Rauf
SORU 17

“Uyak göz için midir, kulak için midir?” tartışması aşağıdaki edebî dönemlerin hangisinde yapılmıştır?

 • A) Fecriati
 • B) Servetifünun
 • C) Tanzimat
 • D) Millî Edebiyat
SORU 18

Aşağıdakilerin hangisinde “Aşk-ı Memnu” adlı romanın karakterleri bir arada verilmiştir?

 • A) Adnan Bey – Süreyya
 • B) Suad – Süreyya
 • C) Bihter – Adnan Bey
 • D) Suad – Bihter
SORU 19

“Şermin” adlı eserle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) İlk psikolojik romandır.
 • B) Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde kaleme alınmıştır.
 • C) Sade dille, çocuklar için yazılmıştır.
 • D) Mehmet Âkif’e ait bir eserdir.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarından değildir?

 • A) Abdülhak Hamit Tarhan
 • B) Reşat Nuri Güntekin
 • C) Ömer Seyfettin
 • D) Halide Edip Adıvar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADDABABCABDDBCABCCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?