Siyer 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi siyer alanında yazılan eserlerden biridir?

 • Siretu İbni İshak
 • Kitâbu’t-Tevhid
 • Er-Risale
 • Fıkhu’l-Ekber
Soru 2

Hz. Peygamber’in askerî faaliyetlerini anlatan eserler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mirasnâmeler
 • Hicretnâmeler
 • Magaziler
 • Hilyeler
Soru 3

İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’ndaki en yaygın inanç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haniflik
 • Putperestlik
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin yasaklanmasından dolayı Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları “Haram Aylar” olarak kabul edilmiştir?

 • Ticaretin
 • Haccın
 • Seyahatin
 • Savaşın
Soru 5

İslam öncesi dönemde Mekkelilerin okuryazarlar için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kitabi
 • Ümmi
 • Mevâlî
 • Hadari
REKLAM
Soru 6

Hz. Peygamber’in dedelerinden olan Kusay b. Kilâb tarafından kurulan ve Mekke’nin bütün meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hılfu’l-Fudül
 • Dar’un-Nedve
 • Dar’ul-Erkâm
 • Harem-i Şerif
Soru 7

Fil olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bu olay bir surede anlatılmıştır.
 • Hz. Peygamber’in doğduğu yıl gerçekleşmiştir.
 • Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişimi ile gerçekleşmiştir.
 • Mekkelilerin toplu hâlde karşı koymaları sonucu kazanılmıştır.
Soru 8

• Beni Sakif kabilesi tarafından yönetilmekteydi.
• Mekke’den sonra Arap Yarımadası’nın en önemli şehri kabul edilirdi.
• Zengin Kureyşlilerin burada bağ ve bahçeleri bulunurdu.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • San’a
 • Yesrib
 • Taif
 • Busra
Soru 9

Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) atalarından biridir?

 • Hz. Şuayb
 • Hz. İsmail
 • Hz. Yahya
 • Hz. Zekeriya
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) sütanneye verilmesinin sebeplerinden biri olarak gösterilemez?

 • Mekke’nin havasının sıcak olması
 • Yayla havasının ve suyunun temiz olması
 • Ailesinin maddi imkânlarının kısıtlı olması
 • Yaylada yaşayan kabilelerin Arapçalarının daha düzgün olması
Soru 11

Hz. Peygamber’in gençlik yıllarında Hılfu’l-Fudul’e katılması, onun aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?

 • Adalete
 • Bilgiye
 • Hoşgörüye
 • Cömertliğe
Soru 12

Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talib ile yaptığı ilk ticaret yolculuğu nereye olmuştur?

 • Bağdat’a
 • Kudüs’e
 • Yemen’e
 • Suriye’ye
Soru 13

Hz. Hatice ile Hz. Muhammed’in (sav.) nikâhını kıyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Talib
 • Abdulmuttalib
 • Varaka b. Nevfel
 • Abdullah b. Cüdan
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklarından biridir?

 • Ali
 • Kasım
 • Ayşe
 • Şeyma
Soru 15

Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliğinden önce tefekkür etmek ve inzivaya çekilmek için gittiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taif
 • Ebva Köyü
 • Sevr Mağarası
 • Hira Mağarası
Soru 16

Hz. Peygamber’in ahlakı nasıldı diye Hz. Ayşe’ye sorulduğunda “Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? O’nun ahlakı Kur’an’dan ibaretti.” demiştir.
Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine öncelikle ulaşılır?

 • Hz. Peygamber’in ahlaki özelliklerinin kaynağı Kur’an’dır.
 • Hz. Peygamber’in davranışları İslam dininde ikinci kaynaktır.
 • Hz. Muhammed’in (sav.) hayatını öğrenmek İslam’ı anlamayı kolaylaştırır.
 • Allah’ın kitap ve peygamber göndermesi, insanlara olan merhametinin sonucudur.
Soru 17

Kâbe’den dolayı Mekkelilerin Arap yarımadasında bir saygınlıkları bulunmaktaydı. Şehirlerine gelen insanlara yardımda bulunmaları, hizmet etmeleri ve korumaları Arapların onlara saygı duymasını sağlamıştı.
Bu durum Mekke’deki kabilelerin ticaret kervanlarının bütün Araplar arasında tanınmasına sebep olmuştu. Böylece saldırılardan emin olarak her yöne korkusuzca gidip gelebiliyorlardı.
Bu durum aşağıdaki surelerden hangisinde ifade edilmektedir?

 • Fil
 • Fatiha
 • Kureyş
 • İhlas
Soru 18

Hz. Peygamber’in dedesi Abdulmuttalib ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kureyş kabilesinin liderliğini yapmıştır.
 • Hz. Peygamber’e “Muhammed” ismini veren kişidir.
 • Cürhümlüler tarafından kapatılan zemzem kuyusunu bulmuştur.
 • Peygamberliği döneminde Hz. Muhammed’i (sav.) korumuştur.
Soru 19

Hz. Muhammed (sav.), annesinin Ebva köyünde vefat etmesinden sonra Mekke şehrine kim tarafından getirilmiştir?

 • Dedesi Abdulmuttalip
 • Dadısı Ümmü Eymen
 • Amcası Ebu Talib
 • Sütannesi Halime
Soru 20

Mevali kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Özgürlüğüne kavuşan köleleri
 • Okuma yazma bilmeyenleri
 • Ticaretle uğraşanları
 • Çölde yaşayanları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDABDCBCADCBDACDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?