GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki kavramlardan hangisi diğerlerinden farklı bir anlamı içermektedir?

 • A) Vahiy
 • B) Risalet
 • C) Nübüvvet
 • D) Peygamberlik
SORU 2

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”
(Ahzâb suresi, 40. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 • A) Vahyin peygamberlere parça parça gönderildiğine
 • B) Peygamberlerin büyük günah işlemekten uzak olduğuna
 • C) Vahyin Hz. Muhammed’den (sav.) sonra devam etmeyeceğine
 • D) Peygamberlerin Allah’ın bildirdiğinden başkasını bilemeyeceğine
SORU 3

Dar’ul-Erkam ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliğinin kesinleştiği yerdir.
 • B) İslam’ın ilk dönemlerinde Müslümanların toplandığı yerdir.
 • C) Mekkeli müşriklerin kararlarını aldığı meclistir.
 • D) Kıblenin değişmesinin emredildiği mescittir.
SORU 4

Hz. Hatice ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hz. Peygamber’e inanan ilk kişidir.
 • B) Vefat ettiği yıl “Hüzün Yılı” olarak anılır.
 • C) Hz. Peygamber’e her zaman destek olmuştur.
 • D) Hicret sırasında Hz. Peygamber’in yanında yer almıştır.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam davetine karşı çıkma sebepleri arasında yer almaz?

 • A) Putlardan sağladıkları maddi imkânları kaybedecek olmaları
 • B) Atalarının inançlarını terk etmek istememeleri
 • C) Hz. Muhammed’in (sav.) ticaret ile uğraşması
 • D) Köleler ile eşit tutulmayı kabullenememeleri
SORU 6

Hz. Peygamber’in Müslümanları hicret için Habeşistan’a yönlendirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ulaşım yollarının rahat olması
 • B) Yöneticisinin adil bir kral olması
 • C) Halkının Hristiyanlığa inanıyor olması
 • D) Maddi olanaklarının daha geniş olması
SORU 7

“Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir…”
Bu ayette anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İsrâ ve miraç
 • B) Akabe Biatları
 • C) Taif yolculuğu
 • D) Medine’ye hicret
SORU 8

Aşağıdaki sahabelerden hangisi için “sıddık” unvanı kullanılmıştır?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 9

Akabe Biatlarından sonra Hz. Peygamber Yesriblilere İslam’ı öğretmesi için aşağıdaki sahabelerden hangisini görevlendirmiştir?

 • A) Ebu Hureyre
 • B) Enes b. Malik
 • C) Musab b. Umeyr
 • D) Abdullah b. Mesud
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?

 • A) İlk nüfus sayımının yapılması
 • B) Müslümanlara boykot uygulanması
 • C) İslam’a davet mektuplarının gönderilmesi
 • D) Namaza çağrının ezanla yapılmasına karar verilmesi
SORU 11

Hz. Peygamber’in Ashab-ı Suffe’yi yabancı dil öğrenmeye teşvik etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Arap olmayan topluluklara İslam’ı ulaştırmaları
 • B) Farklı dinler hakkında bilgi edinmeleri
 • C) Seyahatlerde iletişimi sağlamaları
 • D) Ticari faaliyetleri geliştirmeleri
SORU 12

“Onlardan önce Medine’ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler...”
(Haşr suresi, 9. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi övülmektedir?

 • A) Müslümanların boykot sırasındaki sabır ve kararlılıkları
 • B) Ensarın muhacirlere karşı cömertlik ve fedakârlıkları
 • C) Müslümanların Bedir Savaşı’ndaki cesaretleri
 • D) Allah yolunda hicret edenlerin teslimiyetleri
SORU 13

Hicret’ten sonra Medine’deki alışveriş yerleri genellikle müşriklerle Yahudilerin elindeydi ve buralar İslam’ın uygun görmediği şekilde işletilmekteydi.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in bu soruna yönelik çözümü olmuştur?

 • A) Başka kabilelerle anlaşmalar imzalaması
 • B) Yahudi kabilelerini şehirden çıkarması
 • C) Medine Sözleşmesi’ni imzalaması
 • D) Medine Pazarı’nı kurdurması
SORU 14

Savaş için yahut başka bir maksatla Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı bütün askeri seferler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Seriyye
 • B) Gazve
 • C) Rıhle
 • D) Biat
SORU 15

Bedir Savaşı’ndaki yenilgilerinin intikamını Müslümanlardan almak için Mekkeli müşrikler tarafından başlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uhud
 • B) Tebük
 • C) Hendek
 • D) Mute
SORU 16

Amir b. Sa’saa isimli Arap kabilesinin lideri, Hz. Peygamber’den kendilerine İslam’ı öğretmek için davetçiler istemişti. Hz. Peygamber, kabile reisinden bu kişilerin güvenlikleri için söz aldıktan sonra onlara Kur’an’ı iyi bilen davetçiler gönderdi. Fakat davetçiler verilen bu söze rağmen ihanete uğrayıp şehit edildiler.
Hakkında bilgi verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Akabe Biatı
 • B) Rıdvan Biatı
 • C) Bi’r-i Maune
 • D) Tebük Savaşı
SORU 17

Kur’an-ı Kerim’de kendilerinden “ikiyüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar” şeklinde nitelenen grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müşrikler
 • B) Münafıklar
 • C) Yahudiler
 • D) Hanifler
SORU 18

Mûte Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Savaş kararı İslam’a davet için gönderilen elçinin şehit edilmesi sonucu alınmıştır.
 • B) Bizanslılar Müslümanlara karşı başarı elde edememiştir..
 • C) Müslümanların Bizans ile yaptığı ilk savaş olmuştur.
 • D) Ordunun komutanlığını Hz. Ömer yapmıştır.
SORU 19

I. Hint İmparatorluğu
II. Mısır Mukavkıslığı
III. Sasani Hükümdarlığı
IV. Çin İmparatorluğu
Bunlardan hangileri Hz. Peygamber’in İslam’a davet mektubu gönderdiği devletlerdendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III.
 • D) III ve IV.
SORU 20

Mekke’nin fethinden sonra pek çok kabilenin elçileri Medine’ye gelerek Müslüman olduklarını belirtip İslam’ı anlatacak kişiler talep ediyorlardı. Bundan dolayı hicretin dokuzuncu yılı İslam tarihinde _________ olarak isimlendirilmiştir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Senet’ül-Vüfûd
 • B) Senet’ül-Hüzün
 • C) Boykot Yılı
 • D) Fetih Yılı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDCBADCBABDBACBDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?