Tarih 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olay ile ilgili araştırma yapan bir kişinin araştırmasında kullanacağı yöntemlerden biri değildir?

 • Tahlil
 • Tenkit
 • Deney
 • Terkip
Soru 2

Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?

 • 12 Hayvanlı Türk takvimi
 • Hicri takvim
 • Rumi takvim
 • Miladi takvim
Soru 3

Devlet ve siyaset merkezli tarih yazımını eleştiren ve Tarih bilimine; toplumsal, ekonomik ve kültürel yönden bir bütünlük kazandırmayı amaçlayan “Annalles Okulu” ekolünün ülkemizdeki en önemli temsilcisi olan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halil İnalcık
 • Ahmet Cevdet Paşa
 • Âşık Paşazade
 • İbn-i Haldun
Soru 4

Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nümizmatik
 • Filoloji
 • Diplomasi
 • Etnografya
Soru 5

Milattan sonra 1453 tarihinin yüzyıl karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • XX. yüzyıl
 • XV. yüzyıl
 • IV. yüzyıl
 • XIX. yüzyıl
REKLAM
Soru 6

Siyasi gücün tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teokrasi
 • Demokrasi
 • Monarşi
 • Aristokrasi
Soru 7

MÖ 1300’lerde Efsanevi Kral Menes tarafından Nil Nehri etrafındaki şehirlerin birleştirilmesiyle kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Urartu
 • İyonlar
 • Mısır
 • Hititler
Soru 8

Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır. Böylelikle insan vücudunu tanımışlardır.
Bu durum aşağıdaki hangi bilim dalında gelişmelerini sağlamıştır?

 • Fizik
 • Tıp
 • Matematik
 • Astronomi
Soru 9

İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan sözlü kurallar oluşturmuştur.
Bu kurallara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hammurabi Kanunları
 • On Emir
 • Töre
 • Urkagina Kanunları
Soru 10

Moğol boylarını uzun mücadelelerden sonra bir araya toplayan ve istila hareketleri ile dünyanın en geniş kara imparatorluğunu kurmuş olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cengiz Han
 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Gazneli Mahmut
 • Celaleddin Harzemşah
Soru 11

İlk çağlarda Çin ordusu askerî teşkilat ve teçhizat bakımından aşağıdaki toplulukların hangisinden etkilenmişlerdir?

 • Romalılardan
 • Araplardan
 • Hintlilerden
 • Türklerden
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yazının icadından sonra ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

 • Bilgi birikimi günümüze daha sağlıklı bir şekilde ulaşmıştır.
 • Sözlü kültür daha da güçlenmiştir.
 • Toplumlar arası etkileşim artmıştır.
 • Her alanda önemli gelişme kaydedilmiştir.
Soru 13

Orta Çağ’da Çin’den başlayıp Doğu Türkistan, Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ı geçip Anadolu’ya ulaşan ve oradan da Avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kral Yolu
 • İpek Yolu
 • Baharat Yolu
 • Deniz Yolu
REKLAM
Soru 14

Baharat Yolu aşağıdaki hangi gelişmenin sonucunda önemini kaybetmiştir?

 • Yazının icadı
 • Barutun keşfi
 • Coğrafi keşifler
 • Matbaanın icadı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ medeniyetlerinin ordularında bulunan silahlardan biri değildir?

 • Tank
 • Topuz
 • Kılıç
 • Ok
Soru 16

Avrupa’da merkezi iktidarın gücünü kaybettiği, karışıklıkların ve güvensizliklerin yerleştiği ortam aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır?

 • Ekonomik canlanmayı
 • Tarımsal üretimdeki artışı
 • Bilimsel buluşları
 • Feodal sistemi
Soru 17

Konar-göçerlerin; savaşçı ve dışa açık bir yaşamı benimsemeleri onlara hangi alanda üstünlük sağlamıştır?

 • Askerî
 • Hukuk
 • Siyasi
 • Kültürel
Soru 18

Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında yaşamış olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hititler
 • Lidyalılar
 • Fenikeliler
 • Urartular
Soru 19

Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi ilk defa tek Tanrılı semavi din inancını benimsemiştir?

 • Hititler
 • İbraniler
 • Fenikeliler
 • Mısır
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, tarihin sözlü kaynaklarından biri değildir?

 • Destanlar
 • Menkıbeler
 • Hikâyeler
 • Resimler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAADBCCBCADBBCADABBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?