Tarih 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Türklerin bilinen ilk ana yurdu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mezopotamya
 • Orta Avrupa
 • Orta Asya
 • Orta Afrika
Soru 2

Tarihte Türk adını ilk kullanarak kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uygur Devleti
 • Kök Türk Devleti
 • Asya Hun Devleti
 • Ak Hun Devleti
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulmuş olan Türk devletlerinden biri değildir?

 • Asya Hun Devleti
 • I. Kök Türk Devleti
 • Uygur Devleti
 • Avrupa Hun Devleti
Soru 4

Madencilik ekonomik bir faaliyet olmanın yanı sıra dönemin savaş sanayisinde Hunların üstün olmalarını sağlıyordu. Hunlar aynı zamanda her biri sanat eseri değerinde olan kalkan, zırh, kılıç, mızrak, madeni tabak, heykel, kazan, ibrik, eyer ve koşum takımları üretmişlerdi.
Verilen bilgilere göre Hunların savaş sanayisinde üstün olmalarını sağlayan uğraşı alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Madencilik
 • Hayvancılık
 • Ticaret
 • Tarım
Soru 5

İlk Türk devletlerinde siyasi, kültürel, hukuki ve ekonomik konularda genel kararlar alan ve devlet yönetiminin temelini oluşturan en yüksek kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toygun
 • Kurultay
 • Aygucı
 • Karum
REKLAM
Soru 6

Eski Türklerde geri çekilme ve pusu şeklinde iki farklı savaş yönteminin uygulanması ile yapılan savaş usulü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cephe taktiği
 • Savunma taktiği
 • Turan taktiği
 • Taarruz taktiği
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arabistan’da yaşayan insanlar arasındaki sosyal sınıflardan biri değildir?

 • Askerler
 • Hürler
 • Mevaliler
 • Köleler
Soru 8

Arap toplumunun İslamiyet öncesi dönemine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fetret Dönemi
 • Cahiliye Dönemi
 • Rönesans Dönemi
 • Aydınlanma Dönemi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslami ilimlerden biri değildir?

 • Fıkıh
 • Tefsir
 • Kelam
 • Astronomi
Soru 10

Kur’an-ı Kerim ilk defa aşağıdaki hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
Soru 11

Müslümanlar Kudüs’ü, ilk kez hangi halife döneminde fethetmiştir?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
Soru 12

I. Cemel Vakası
II. Talas Savaşı
III. Sıffin Savaşı
Yukarıda verilen olaylardan hangileri Hz. Ali Dönemi'nde yaşanmıştır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 13

Mescid-i Nebevi’de eğitim öğretim faaliyetleri için ayrılan kısma verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Suffe
 • Divan
 • Enderun
 • Kurul
REKLAM
Soru 14

Müslümanların İspanya’da kurmuş olduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Memluk Devleti
 • Eyyubi Devleti
 • Endülüs Emevi Devleti
 • Büyük Selçuklu Devleti
Soru 15

Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karahanlı Devleti
 • Büyük Selçuklu Devleti
 • Kök Türk Devleti
 • Hazar Devleti
Soru 16

Yusuf Has Hacip’in hükümdarın halkına ve halkın da devlete karşı sorumluluklarını anlattığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divânü Lûgati’t-Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Divân-ı Hikmet
 • İhya’ü’ulümi’d-din
Soru 17

İhya’ü’ulümi’d-din adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • İbn-i Sina
 • İbn-i Rüşd
 • İmam Gazali
 • Farabi
Soru 18

Sultan Alp Arslan’ın Bizanslıları yenerek Anadolu’nun kapılarını Türklere açtığı savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malazgirt
 • Dandanakan
 • Talas
 • Çaldıran
Soru 19

İslamiyet’in Türkistan, Balkanlar ve Anadolu’da yayılmasının temelini teşkil ettiği Hoca Ahmet Yesevi’nin eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divânü Lûgati't Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Divân-ı Hikmet
 • Mesnevi
Soru 20

Abbasiler, Emeviler gibi diğer milletlere karşı sert bir politika izlememiş, Arap olmayanlara da hoşgörülü davranmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

 • Halifeliğin saltanata dönüşmesine
 • İslam dünyasının Hristiyanlardan etkilenmesine
 • Görüş ayrılıklarının tamamen sona ermesine
 • İslamiyet’in Arap olmayanlar arasında yayılmasının hızlanmasına
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDABCABDABDACABCACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?