Tarih 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

14. yüzyıl başlarında Balkanlarda Bulgar, Sırp, Macar Krallıkları ile Arnavut, Bosna-Hersek, Boğdan ve Erdel Beylikleri bulunuyordu. Sırp Krallığı Balkan topraklarının tümünü ele geçirmek için diğer Balkan toplulukları ile mücadele halindeydi.
Buna göre 14. yüzyıl başlarında Balkan devletleri ile ilgili;
I. Aralarında dinsel bir birlik vardır.
II. Tek bir merkezden yönetilmişlerdir.
III. Siyasi karışıklıklar yaşanmaktadır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği bölgelere Anadolu’dan getirdiği Türk aileleri yerleştirmiştir. İskân adını verdiği bu yerleştirmeyi yaparken Müslüman olmayan yerli halkı incitmemeye de özen göstermiştir. Dillerine ve dinlerine müdahale etmemiş, gelenek ve göreneklerini eskiden olduğu gibi yaşamalarına izin vermiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskân politikasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anadolu’daki Türk nüfusunu azaltmak
 • Balkanlardaki halkı asimile etmek
 • Balkanlarda güvenli bir şekilde ilerlemek
 • Balkanlardaki siyasi birliği bozmak
Soru 3

Kayılar, nüfus bakımından en büyük Türk topluluğu olan Oğuzların bir koludur. Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyundandır. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in ailesi de Kayı boyundan gelmektedir.
Bu metne göre Osmanlılar hakkında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi sahibi olabiliriz?

 • Kurulduğu bölge
 • Kuruluş tarihi
 • Nüfus sayısı
 • Kökeni
Soru 4

• Orhan Bey’in Karesioğulları Beyliği’ni Osmanlı Devleti topraklarına katması
• I. Murat’ın oğlunu Germiyanoğluları beyinin kızıyla evlendirerek bu beyliğe ait Kütahya, Simav, Tavşanlı ve Emet’i çeyiz olarak Osmanlı’ya bağlaması
Kuruluş Dönemi’nde meyda gelen yukarıdaki gelişmelerle Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 • Balkanlarda güvenli bir şekilde ilerlemeyi
 • Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamayı
 • Taht kavgalarını önlemeyi
 • İstanbul’un fethini kolaylaştırmayı
Soru 5

Orhan Bey’in yaya ve müsellem adı verilen ilk Osmanlı kara ordusunu kurması hangi alanda yapılan bir çalışmadır?

 • Dini
 • Ekonomik
 • Askerî
 • Coğrafi
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde zanaatkârların kurduğu, esnafın ve tüketicinin haklarını koruyan Lonca Teşkilatının bulunması aşağıdaki faaliyetlerden hangisiyle uğraştıklarının göstergesidir?

 • Ticaret
 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Edebiyat
Soru 7

İstanbul’un Fethi için yapılan aşağıdaki hazırlıklardan hangisi ile Bizans surlarını aşmak amaçlanmıştır?

 • Rumeli Hisarı’nın yapılması
 • Tekerlekli kulelerin yapılması
 • Silivri ve Vize’nin alınması
 • Güçlü bir donanma yaptırılması
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde devletin yürütme gücünü kullanan görevlilerden oluşan sınıfa Seyfiye sınıfı denilirdi. Seyfiye sınıfı üyelerinin yönetim ve askerlikle ilgili yetki ve sorumlulukları vardı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfı üyelerinden biri değildir?

 • Sancak Beyi
 • Beylerbeyi
 • Veziriazam
 • Şeyhülislam
Soru 9

Aşağıdaki akımlardan hangisi İtalya’da ortaya çıkıp Rönesans’a zemin hazırlamıştır?

 • Empresyonizm
 • Hümanizm
 • Klasizm
 • Realizm
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 15. yüzyıl Avrupa’sında feodalitenin zayıflamasına neden olan olaylardan biri değildir?

 • Coğrafi Keşifler
 • Haçlı Seferleri
 • Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
 • Çifte Gül Savaşı
Soru 11

“Don Kişot’’ adlı romanında Orta Çağ Feodal düzenini eleştiren İspanyol yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Miguel de Cervantes
 • Montaigne
 • William Shakespeare
 • Leonardo da Vinci
Soru 12

Mercidabık ve Ridaniye seferleriyle Memlûk Devleti’ne son veren padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yavuz Sultan Selim
 • Fatih Sultan Mehmet
 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Murat Hüdavendigar
Soru 13

I. Rodos’un Fethi
II. I.Kosova Zaferi
III. Çaldıran Zaferi
IV. Preveze Zaferi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki hâkimiyetini güçlendirmiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
REKLAM
Soru 14

Osmanlı padişahlarının “Ülke, padişah ve oğullarınındır.’’ anlayışını hâkim kılmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üretimin artmasını sağlamak
 • Ülkeyi ve halkı yakından tanımak
 • Sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek
 • Merkezi otoriteyi güçlü tutmak
Soru 15

“Kitab-ı Bahriye’’ adlı eserinde Akdeniz’in kıyılarını, adaları, limanları ve tehlikeli kayalıkları anlatan ve çizdiği dünya haritasıyla tarihe geçen ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?

 • Piri Reis
 • Turgut Reis
 • Seydi Ali Reis
 • Kılıç Ali Paşa
Soru 16

Osmanlılarda el yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan resimlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çini
 • Ebru
 • Hat
 • Minyatür
Soru 17

I. Ticaret yollarının yön değiştirmesi
II. Şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasına son verilmesi
III. Tımar sisteminin bozulması
IV. Ekber ve erşed sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumsuz etkilemiştir?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 18

Taç Mahal, Babürlüler Devleti hükümdarı Şah Cihan’ın Hindistan’da yaptırdığı bir sanat eseridir. Şah Cihan, bu anıt mezarı eşinin ölümü üzerine onun hatırasını yaşatmak için inşa ettirmiştir. Yapının mimarı Mehmet İsa Efendi’dir.1630 yılında yapımına başlanan eser 22 yılda tamamlanmıştır.
Bu metne göre Taç Mahal ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Kim tarafından yapıldığı
 • Hangi ülkede inşa edildiği
 • Mimari özellikleri
 • Yapılış amacı
Soru 19

IV. Murat’ın hükümdarlığı döneminde vücuduna taktığı kanatlarla Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçarak havacılık tarihinde ilk uçma tasarısını gerçekleştiren Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hezarfen Ahmet Çelebi
 • Kâtip Çelebi
 • Lagari Hasan Çelebi
 • Evliya Çelebi
Soru 20

İlk bilinçli Türk gezgini kabul edilen ve “Seyahatname” adlı ünlü eseri bulunan seyyah aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nabi
 • Yunus Emre
 • Evliya Çelebi
 • Fuzuli
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDBCABDBCAABDADACAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?