Tarih 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Osmanlı Devleti 18. yüzyılda toprak kayıplarını önlemek amacıyla hangi alanda ıslahat yapmıştır?

 • Askerî
 • Ekonomik
 • Kültürel
 • Bilimsel
Soru 2

Londra, Viyana, Berlin ve Paris gibi Avrupa başkentlerinde ilk daimi elçilikler aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında açılmıştır?

 • I. Süleyman
 • III. Selim
 • II. Mahmut
 • IV. Mehmet
Soru 3

18. yüzyıl ıslahatlarının Duraklama Dönemi ıslahatlarına göre daha kalıcı ve başarılı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Daha çok eğitim alanında yapılmış olması
 • Geçici düzenlemeleri esas alması
 • Devlet yönetimindeki aksaklıkları gidermek için yapılması
 • Köklü ve esaslı değişiklikleri içermesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri Dönemi yenilikleri arasında yer almaz?

 • Mühendishane-i Berr-i Hümayunu’ nun açılması
 • İlk Türk matbaasının kurulması
 • İlk çiçek aşısı uygulamasının yapılması
 • İtfaiye teşkilatının kurulması
Soru 5

Rusya’nın Osmanlı Devleti yönetiminde yaşayan Ortodoks Slavların koruyuculuğunu üstlenerek gerçekleştirmek istediği ideal aşağıdakilerden hangisidir?

 • Batıcılık
 • Panslavizm
 • Türkçülük
 • Megali İdea
REKLAM
Soru 6

Osmanlı tarihinde “Vaka-i Hayriye” olarak adlandırılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sekban-ı Cedit Ocağının kapatılması
 • Nizam-ı Cedit’in dağıtılması
 • Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
 • İrad-ı Cedit uygulamasına son verilmesi
Soru 7

Milliyetçilik hareketleri kapsamında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmak için isyan eden ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rumlar
 • Sırplar
 • Bulgarlar
 • Ermeniler
Soru 8

Osmanlı Devleti’nin ihracatının üstünde ithalat yapmak durumunda kaldığı, Batılı ülkelerin açık pazarı durumuna gelmesine neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Balta Limanı Ticaret Antlaşması
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması
 • Küçük Kaynarca Antlaşması
 • Bükreş Antlaşması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın tanıdığı haklardan birisidir?

 • Halka devlet yönetimine katılma hakkı verilmesi
 • Herkesten aynı verginin alınması
 • Bütün Osmanlı vatandaşlarının kanun önünde eşit olması
 • Müsadere usulünün uygulanması
Soru 10

Osmanlı Devleti’nin galip devlet olarak imzaladığı son antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Londra Boğazlar Sözleşmesi
 • Edirne Antlaşması
 • Bükreş Antlaşması
 • Paris Antlaşması
Soru 11

Osmanlı Devleti’nin bağlılıkları ve Türk toplumuyla kaynaşmış olması sebebiyle “millet-i sadıka” adını verdikleri millet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ermeniler
 • Rumlar
 • Sırplar
 • Bulgarlar
Soru 12

II. Abdülhamit’in İslamcılık düşüncesini hayata geçirmek amacıyla dünyadaki Müslümanları Osmanlı yönetimi altında toplamaya çalıştığı fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlıcılık
 • Türkçülük
 • İslamcılık
 • Batıcılık
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın neticesinde Osmanlı’da dış ticaret dengesinin Avrupalılar lehine bozulduğunun göstergesidir?

 • Osmanlı’da yerli esnafın hammadde bulmakta zorlanması
 • Avrupa ekonomisinin Osmanlı kontrolüne geçmesi
 • İhracatın azalması, ithalatın artması
 • Avrupalıların Osmanlı limanlarından ipek, yün vb. maddeleri yüksek fiyata satın alması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki taarruz cephelerinden birisidir?

 • Çanakkale Cephesi
 • Makedonya Cephesi
 • Galiçya Cephesi
 • Kafkasya Cephesi
Soru 15

“Gülhane Hatt-ı Hümayun” olarak adlandırılan ferman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanzimat Fermanı
 • Islahat Fermanı
 • I. Meşrutiyet’in ilanı
 • Kanun-u Esasi’nin kabulü
Soru 16

Aralarında Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa gibi şair ve yazarların da bulunduğu bir grup Osmanlı aydını tarafından kurulan, Batı tarzı bir devlet yönetimini savunan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hürriyet ve İtilaf
 • Felah-ı Vatan
 • Jön Türkler
 • Halaskâr-ı Zabitan
Soru 17

Osmanlı Devleti’nde II. Mahmut Dönemi’nde kurulan, “tıp eğitimi” veren okul aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mekteb-i Askeriye
 • Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye
 • Mekteb-i Maarif-i Adliye
 • Mekteb-i Mülkiye-i Şahane
Soru 18

1883’de ülkemizin ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nefise Mektebi’ ni, 1891’de II. Abdülhamit’in emriyle İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni kuran, Batı tarzı Türk resminde insan figürü çizen ilk ressamımız aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şeker Ahmet Paşa
 • Mihri Müşfik
 • Süleyman Seyyid
 • Osman Hamdi Bey
Soru 19

Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprağını aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile kaybetmiştir?

 • Paris Antlaşması
 • Uşi Antlaşması
 • Londra Antlaşması
 • Berlin Antlaşması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile aynı tarafta yer alan devletlerden birisidir?

 • Almanya
 • Rusya
 • Fransa
 • İngiltere
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDABCBACDACCDACBDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?