GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Miras ve vasiyet gibi konularla ilgili hükümler fıkhın aşağıdaki konularından hangisinin içerisinde incelenir?

 • A) Feraiz
 • B) Ukubât
 • C) İbadetler
 • D) Muamelât
SORU 2

“Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar…”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayet fıkıh ilminin temel ilkelerinden hangisi için dayanak oluşturur?

 • A) Kamu yararının gözetilmesi
 • B) Tekliflerde kolaylık
 • C) Helallerde genişlik
 • D) Suçun şahsiliği
SORU 3

“Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kıyas
 • B) Akaid
 • C) İctihad
 • D) Fıkıh
SORU 4

Geçmiş ümmetlerin helâk olmasının başlıca sebeplerinden biri, cezaların sadece fakir ve zayıf kimselere uygulanıp zengin, soylu ve güçlülerin affedilmesidir.
Bu hadiste İslam hukukunun temel ilkelerinden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?

 • A) Suçun şahsiliği
 • B) Helallerde genişlik
 • C) Adaletin gözetilmesi
 • D) Tekliflerde kolaylık
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde, suçluya ceza verilmesinin amaçlarından biri değildir?

 • A) Suçu önlemek
 • B) İntikam almak
 • C) Suçluyu ıslah etmek
 • D) Suçun yayılmasına engel olmak
SORU 6

İslam hukukunun temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kur’an-ı Kerim
 • B) Kıyas
 • C) İcma
 • D) Örf
SORU 7

Kitap, sünnet veya icmada açık hükmü olmayan bir mesele hakkında aralarındaki ortak illet nedeni ile yine bu kaynaklardan birinde yer alan benzer bir hükmü vermektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstihsan
 • B) İstishab
 • C) Kıyas
 • D) Seddi zerayi
SORU 8

Fıkıh usulü alanında yazılmış olan “er-Risale” adlı eser aşağıdaki İslam âlimlerinden hangisine aittir?

 • A) İmam Ahmed b. Hanbel
 • B) İmam Malik b. Enes
 • C) İmam Ebu Hanife
 • D) İmam Şafiî
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun “münakehat” başlığı altında incelenir?

 • A) Günlük hayatla ilgili akitler
 • B) Evlenme ve boşanma
 • C) Suçlar ve cezalar
 • D) İbadetler
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının hoş görmediği tutum ve davranışlardan biridir?

 • A) Hilim sahibi olmak
 • B) Erdemli olmak
 • C) Edebli olmak
 • D) Riyakar olmak
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi İslam kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?

 • A) İlim öğrenmek
 • B) Teslim olmak
 • C) Barış yapmak
 • D) Kurtuluşa ermek
SORU 12

Kulun, Allah’ı sıfatları, fiilleri ve isimleriyle tanıması, O’nun hakkında bilgi sahibi olması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahlak
 • B) Edeb
 • C) Marifet
 • D) İhsan
SORU 13

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadet-ahlak ilişkisi ile ilgilidir?

 • A) “Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...”
  (Ankebût suresi, 45. ayet)
 • B) “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
  (Zâriyât suresi, 56. ayet)
 • C) “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”
  (Hicr suresi, 99. ayet)
 • D) “Andolsun biz, her ümmete, ‘Allah’a kulluk edin, tağuttan kaçının’ diye peygamber gönderdik…”
  (Nahl suresi, 36. ayet)
SORU 14

“İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Müminlerin Allah’ı sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir…”
(Bakara suresi, 165. ayet)
Bu ayette altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • A) Marifet
 • B) Muhabbet
 • C) Ubudiyet
 • D) Teslimiyet
SORU 15

Terbiye kavramı Yüce Allah’ın isimlerinden hangisi ile ifade edilir?

 • A) Rab
 • B) Mümin
 • C) Alim
 • D) Samed
SORU 16

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Mecelle’de yer alan “Zaruretler, yasak olan şeyleri mübah kılar.” ilkesine dayanak gösterilebilir?

 • A) “Ey insanlar, yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin…”
  (Bakara suresi, 168. ayet)
 • B) “Göklerde olanları, yerde olanları, hepsini sizin buyruğunuz altına vermiştir…”
  (Câsiye suresi, 13. ayet)
 • C) “Allah’ın göklerde olanları da, yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size ihsan ettiğini görmez misiniz?...”
  (Lokmân suresi, 20. ayet)
 • D) “Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur…”
  (Bakara suresi, 173. ayet)
SORU 17

Akıllı ve kültürlü olmakla kazanılan, beşeri münasebetlerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Takva
 • B) Hilim
 • C) İhlas
 • D) İhsan
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukukunun Temel kaynaklarını ifade etmek için kullanılan kavramdır?

 • A) Edille-i şer’iyye
 • B) Efal-i mükellefin
 • C) Ehl-i tertip
 • D) Ehl-i rey
SORU 19

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi icma sonucunda alınan bir karardır?

 • A) Kıblenin değiştirilmesi
 • B) İçki içmenin yasaklanması
 • C) Bayram namazının kılınması
 • D) Kur’an’ın kitap haline getirilmesi
SORU 20

Mecelle’ de yer alan “Def-i mefâsid celb-i menâfi’den evlâdır.” ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nassın bulunduğu yerde içtihada ruhsat yoktur.
 • B) Zarar vermek ve zarar verene zararla karşılık vermek yoktur.
 • C) Kötülüğün giderilmesi, menfaatin elde edilmesinden önce gelir
 • D) Aksi ispatlanana kadar herkes borçsuz, yükümsüz ve suçsuz kabul edilir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDCBACDBDACABADBADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?