Türk Edebiyatı 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi plastik (görsel) sanatlardandır?

 • Müzik
 • Opera
 • Heykel
 • Edebiyat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi güzel bir cümlede bulunması gereken niteliklerden değildir?

 • Söylenmek istenen düşünce herkes tarafından anlaşılmalıdır.
 • Duygu ve düşünceler,sade bir dille anlatılmaya çalışılmalıdır.
 • Gereksiz sözcüklere ve ögelere yer verilmemelidir.
 • Duygu ve düşünceleri en iyi şekilde ifade edebilmek için yeni sözcükler icat edilmelidir.
Soru 3

Duygu ve düşünceler; gerçekleşmiş, gerçekleşmesi mümkün olan veya olmayan olaylar anlatılır. Anlatılanlar, söz veya yazı yardımı ile güzel ve etkili bir biçimde aktarılır.
Bu parçanında aşağıdaki sanat dallarının hangisinden söz edilmektedir?

 • Heykel
 • Edebiyat
 • Resim
 • Mimari
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatımın yazılı anlatımdan farkı değildir?

 • Ses tonu, vurgu, tonlama, jest ve mimiklere yer verilir.
 • Genellikle kısa cümleler kullanılır.
 • Konuşma dilinin olanaklarından yararlanılır.
 • Duygu ve düşüncenin güzel ve etkili söylenmesine dikkat edilir.
Soru 5

gözlerin gözlerime değince
felâketim olurdu ağlardım
beni sevmiyordun bilirdim
bir sevdiğin vardı duyardım
çöp gibi bir oğlan ipince
hayırsızın biriydi fikrimce
ne vakit karşımda görsem
öldüreceğimden korkardım
felâketim olurdu ağlardım

Bu dizeler edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkisine örnek olabilir?

 • Sosyoloji
 • Coğrafya
 • Psikoloji
 • Tarih
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserlerin özelliklerinden değildir?

 • İnsanları aile ve arkadaş çevresinden, toplumdan uzaklaştırır.
 • İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirir.
 • Yazıldıkları çağın dil, kültür ve sanat anlayışını yansıtır.
 • Kişinin hissettiği ancak tanımlayamadığı duygular anlatılır.
Soru 7

• Edebiyatın ana malzemesi dildir.
• Paragraflar cümleleri, cümleler de edebî metni oluşturur.
• Edebî metinlerde gerçek olaylar, sanatçının iç dünyasında kurgulandıktan sonra yazılır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • Y – Y – D
 • D – D – Y
 • Y – D – Y
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın dönemlerinden değildir?

 • Millî Edebiyat
 • Servetifünun
 • Sözlü Edebiyat
 • Cumhuriyet
Soru 9

Seni bulmaktan önce aramak isterim.
Seni sevmekten önce anlamak isterim.
Seni bir yaşam boyu biriktirmek değil de,
Sana hep hep yeni baştan başlamak isterim.

Bu dizelerin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ait olduğu söylenebilir?

 • Millî Edebiyat
 • Divan Edebiyatı
 • Tasavvuf Edebiyatı
 • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
Soru 10

Bir hâtıradır şimdi dalgın uyuyan şehir
Solarken albümlerde çocuklar ve askerler
Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner
Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Hece ölçüsü ile yazılmıştır.
 • Çapraz uyak örgüsü kullanılmıştır.
 • Anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır.
Soru 11

Bu yağmur kanımı boğan bir iplik,
Karnımda acısız yatan bir bıçak.
Bu yağmur, yerde taş ve bende kemik
Dayandıkça çisil çisil yağacak.

Bu dizelerde ağır basan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hüsnütalil (güzel bir nedene bağlama)
 • İntak (konuşturma)
 • Teşbih (benzetme)
 • Tezat (karşıtlık)
Soru 12

Ölürsem yazıktır sana kanmadan,
Kollarım boynunda halkalanmadan.
Bir günüm geçmiyor seni anmadan,
Derdine katlandım hiç usanmadan.
Diyorlar: “Kül olmaz ateş yanmadan,
Denizler durulmaz dalgalanmadan!”

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım birimi benttir.
 • Divan şiiri geleneğine uygundur.
 • Aşk teması işlenmiştir.
 • Ek hâlinde redif kullanılmıştır.
Soru 13

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,
Yerden yedi kat arşa kanatlandık, o hızla…

Bu dizelerde ağır basan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mübalağa (abartma)
 • Teşhis (kişileştirme)
 • Tariz (iğneleme)
 • Tekrir (yineleme)
REKLAM
Soru 14

Ey boyı servüm elif gibi yolunda toğruyam
Râ kaşunla dal zülfün itmesünler beni red

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım birimi beyittir.
 • Edebî sanatlar kullanılmıştır.
 • Kafiye ve redife yer verilmemiştir.
 • Halk şiiri geleneğine uygun yazılmıştır.
Soru 15

Ey şimdi köyünden pek çok uzakta,
Ey şimdi bir yığın kara toprakta
Uyanmaz uykuya dalan yiğitler!
Şehîdlik şânını alan yiğitler!

Bu dizeler konusu bakımından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Satirik
 • Epik
 • Didaktik
 • Pastoral
Soru 16

• Arapça ve Farsça sözcüklere sıkça yer verilmiştir.
• Ortak mazmunlar (kalıplaşmış sözler, benzetmeler) kullanılmıştır.
• Şiirler hece ölçüsü ile yazılmıştır.
“Klasik edebiyat” ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • Y – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – D – Y
Soru 17

Yağmur yağar taşta kurur
Altın saat beşte vurur
Benim yavrum geç de uyur

Dandini dandini danadan
Bağışlasın seni Yaradan
Kayıp etmesin aradan

Bu dizelerin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ait olduğu söylenebilir?

 • Tasavvuf şiiri
 • Âşık tarzı halk şiiri
 • Divan şiiri
 • Anonim halk şiiri
Soru 18

Seni gördüm evvel bahar yaz iken
O güzellik sende cilve naz iken
Güller gonca iken teller saz iken
Belki seni bana yazar Yaradan

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Taşlama türüne örnektir.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.
 • 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
Soru 19

Ela gözlerine kurban olduğum
Giyin libasların gel yavaş yavaş
O nişter kirpiklerin bağrımı deldi
Ağlama gül yüzlüm gül yavaş yavaş

Bu dizeler aşağıdaki koşma türlerinden hangisine örnektir?

 • Koçaklama
 • Güzelleme
 • Taşlama
 • Ağıt
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatının özelliklerinden değildir?

 • Sözlü bir edebiyattır.
 • Din dışı konular işlenmiştir.
 • Ürünlerin söyleyeni belli değildir.
 • Halkın anlayabileceği bir dil kullanılmıştır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBDCAACDCCBADBDDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler