Türk Edebiyatı 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında bir ölçüt olarak kabul edilemez?

 • Kültürel farklılaşma
 • İklim şartlarındaki değişme
 • Değişik dinleri kabul etme
 • Farklı coğrafyalarda yaşama
Soru 2

Bu tabloda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Yazılı Edebiyat
 • Anonim Halk Edebiyatı
 • Fecriâti Edebiyatı
 • Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi destanların oluşum safhalarından değildir?

 • Yayılma
 • Derleme ve yazıya geçirme
 • Öğüt
 • Doğuş
Soru 4

Asıl metin:
Tümen çeçek tizildi
Bükünden ol yazıldı
Öküş yatıp üzeldi
Yerde kopa adhrışur

Günümüz Türkçesiyle:
Tümen tümen çiçek dizildi
Tomurcuklarından yayıldı
Çok yatarak sıkıldı
Yerden biterek ayrışır

Bu dizeler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Koşuk
 • Sav
 • Sagu
 • Destan
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk destanlarından değildir?

 • Yaratılış
 • Türeyiş
 • Battalgazi
 • Attila
REKLAM
Soru 6

Yılan kendü egrisin bilmes tewi boynın egri ter
(Yılan kendi eğrisini bilmez, deveye boynun eğri der.)
Usukmışa sakığ kamuğ suw körünür
(Susamışa serap bütün su görünür.)
Kuruğ yıgaç egilmes
(Kuru ağaç eğilmez.)

Bu cümleler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Sav
 • Sagu
 • Koşuk
 • Destan
Soru 7

Türkler İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat Dönemi’nde aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamıştır?

 • Göktürk
 • Uygur
 • Latin
 • Soğd
Soru 8

I. “Türk” sözcüğünün geçtiği ilk metinlerdir.
II. En önemlileri Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilenlerdir.
III. Anı ve söylev türünün özelliklerini taşırlar.
“Orhun Yazıtları” ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 9

İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyat Dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yabancı etkilerden uzaktır.
 • Arapça ve Farsça kelimelere sıkça yer verilmiştir.
 • Ürünler genellikle kopuz eşliğinde söylenir.
 • Sanatçılara ozan, şaman, baksı gibi adlar verilir.
Soru 10

Asıl metin:
Kizlep tutar sewüklük
Adhrış küni belgürer
Başlığ közüğ yapsama
Yaşı anın sawrukar

Günümüz Türkçesiyle:
Gizleyip tutar sevgiyi
Ayrılık günü belirir
Yaralı gözü kapatma
Yaşı onun savrulur

Asıl metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Kahramanlık teması işlenmiştir.
 • Kafiye şeması “abcb” şeklindedir.
 • 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru 11

Göktürklerin kendilerine daha güzel yurtlar edinmek için demirden bir dağı eritmelerini konu alan destandır. Göktürkler, dağı eriterek tutsaklıktan kurtulmalarını sağlayan demirci ustasına kutsiyet yüklemişlerdir. O günü bayram ilan etmişlerdir. Her yıl bir parça demiri kızdırıp örs üzerinde döverek Han ve diğer beyler bugünü kutlamışlardır.
Bu parçanında sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Göç
 • Yaratılış
 • Ergenekon
 • Oğuz Kağan
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihi ile ilişkilendirilemez?

 • Toplumların başından geçen tüm olayları kronolojik bir sıra ile ortaya koymak
 • Bir ulusun yüzlerce yıllık edebî eser birikimini incelemek
 • Bir toplumun edebiyatının kat ettiği yolu ve geçirdiği dönemleri anlatmak
 • Edebî eserlerle o eserleri üretenleri sosyal çevresiyle birlikte ele almak
Soru 13

• Olağanüstü olaylara rastlanır.
• Doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.
• “Aşk” temasına ağırlık verilir.
“Destan” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • Y – D – D
 • D – Y – Y
REKLAM
Soru 14

Asıl metin:
Tünle bile köçelim
Yamar suvın keçelim
Temgük suvın içelim
Yuvka yağı uvulsun

Günümüz Türkçesiyle
Geceleyin göçelim
Yamar suyunu geçelim
Pınar suyundan içelim
Yufka düşman ezilsin

Asıl metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Ek hâlinde redif vardır.
 • Kahramanlık teması işlenmiştir.
 • 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
 • Dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
Soru 15

• Hakanlar veya sevilen kişiler öldüğünde düzenlenen büyük yas töreni.
• Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü anlatan yas şiiri.
• Eski Türklerde edebî ürünlere eşlik eden telli çalgı.
Bu tanımlar aşağıdaki terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • Yuğ
 • Ozan
 • Kopuz
 • Sagu
Soru 16

Türklerin en eski savları Kaşgarlı Mahmut’un _________ adlı eserindedir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Şehname
 • Kutadgu Bilig
 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Türk Edebiyatı Tarihi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Uygur metinlerindendir?

 • Kül Tigin Anıtı
 • Tonyukuk Anıtı
 • Yenisey mezar taşları
 • Kalyanamkara ve Papamkara masalı
Soru 18

Ülkemizde Batılı anlamda ilk edebiyat tarihi çalışmaları hangi dönemde başlamıştır?

 • Tanzimat Edebiyatı
 • İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyat
 • Klasik Türk Edebiyatı
 • İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türk halk edebiyatının kollarından değildir?

 • Anonim
 • Servetifünun
 • Âşık tarzı
 • Dinî-tasavvufi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski destandır?

 • Çakır’ın Destanı
 • Gılgamış
 • Çanakkale Destanı
 • Kurtuluş Savaşı Destanı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCACACDBBCAACBCDABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

11 kişi oy kullandı
Online Testler