Türk Edebiyatı 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Edebiyat, dolayısıyla da edebî eser insanı anlatır. İnsanlar toplumları meydana getirir. Edebiyat, içinde bulunduğu toplumun sosyal ve siyasi yapısından etkilenir ve yararlanır. Bu etkileniş kişiye özgüdür ve yazardan yazara farklılık gösterir. Her yazar, içinde bulunduğu çağın ve toplumun aynasıdır. Bir edebî eser dil, yapı ve içerik açısından yazıldığı dönemin zihniyetini taşır.
Bu parçanında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Edebî metinlerin, konusunu insan ilişkilerinden aldığına
 • Her yazarın toplumdan aynı biçimde etkilendiğine
 • Yazarların, eserlerinde dönemin kültürünü yansıttığına
 • Eserlerin içinden çıktığı dönemin dil özelliklerini gösterdiğine
Soru 2

Tanzimat Fermanı, Mustafa Reşit Paşa tarafından ___________‘nda halka okunmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Dolmabahçe Sarayı
 • Taksim Meydanı
 • Gülhane Parkı
 • Çırağan Sarayı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ile edebiyatımıza giren öğretici metinlerden değildir?

 • Roman
 • Makale
 • Deneme
 • Eleştiri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın Birinci Dönemi’nin Tanzimat’ın İkinci Dönemi’nden farkı değildir?

 • “Toplum için sanat” anlayışının benimsenmesi
 • Dilin sadeleştirilmesi için çaba gösterilmesi
 • Eserlerde toplumsal temaların tercih edilmesi
 • Eserlerin içeriğinde ve yapısında yenilikler yapılması 5
Soru 5

I. İbrahim Şinasi
II. Samipaşazâde Sezai
III. Abdülhak Hamit Tarhan
IV. Ziya Paşa
Numaralanmış sanatçılardan hangileri Tanzimat’ın İkinci Dönemi’nin temsilcisidir?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Muallim Naci’nin şiir türünde yazdığı eserlerden değildir?

 • Şerare
 • Füruzan
 • Ateş-pare
 • Lügat-i Naci
Soru 7

Sana senden gelir bir işde ancak dâd lâzımsa
Ümidin kes zaferden gayrdan imdâd lâzımsa

Hayâtından neden hiç iştibah etmezsin ey gâfil
Acâyib gördüğün her hâli istib’ad lâzımsa

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Dörtlükler hâlinde yazılmıştır.
 • Sözcük hâlinde redif vardır.
 • Sade bir dil kullanılmıştır.
 • “Doğa” teması ele alınmıştır.
Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Paşa’ya ait değildir?

 • İntibah
 • Eş’ar-ı Ziya
 • Zafername
 • Harabat
Soru 9

Gördüm yüzünü türâb içinde,
Geldim, aradım kitâb içinde.
Bir hâb gelir o, dideden dûr,
Gitti diyemem mezâra ol nûr.
Bu sıfr nedir hisâb içinde?
Erkâm ona inkılâb içinde.
Bir hîçî-yi zî-vücûd, yâhud,
Bir kabrdir ıztırâb içinde

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Acı
 • Huzur
 • Sevinç
 • Umut
Soru 10

“Esirlik ve insan ticareti” konusunu ele alan Tanzimat Dönemi’nin ünlü romanı “Sergüzeşt”in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Rauf
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Samipaşazâde Sezai
Soru 11

• Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
• Öncüsü Rus yazar Fyodor Dostoyevski’dir.
• Hayallere, duygulara ve coşkuya önem verir.
“Romantizm” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – Y – D
 • Y – D – Y
Soru 12

Edebiyatımızda şiir, roman, tiyatro gibi türlerde eser verdi. Batı yanlısı gençleri Servet-i Fünûn dergisi etrafında topladı. İlk kez edebiyat kurallarını öğreten Talim-i Edebiyat adlı eseri hazırladı. Yaşadığı dönemde üstat olarak tanındı. En bilinen eseri Araba Sevdası’dır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbrahim Şinasi
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Ahmet Mithat Efendi
Soru 13

Müştak Bey davranışı ve giyimiyle mahalle halkı tarafından sevilmemektedir. Şair tabiatlı, fakir Müştak Bey, mahallesindeki Kumru Hanım’la evlenmek ister. Ziba Dudu aracı olur ve düğün yapılır. Mahalleli, Müştak Bey’e bir oyun oynar ve Kumru Hanım yerine onun yaşlı ve çirkin ablası Sakine Hanım’ı Müştak Bey’e nikâhlar.
Bu parçanında içeriği hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • İntibah
 • Sergüzeşt
 • Araba Sevdası
 • Şair Evlenmesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın İkinci Dönemi’nde şiirde öne çıkan temalardan değildir?

 • Acı
 • Aşk
 • Doğa
 • Kanun
Soru 15

Tanzimat Dönemi’nde dil ve sözlük çalışmalarıyla tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Şemsettin Sami
 • Mehmet Rauf
Soru 16

Kollarım koptu ah!.. Bittim aman
Su değil sanki kurşun, illallah!
Dizlerimde bırakmadı derman
Evimiz de uzak ne yapmalı ah!

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Anlaşılması güç bir dili vardır.
 • Benzetme sanatına yer verilmiştir.
 • Çapraz uyak düzeni kullanılmıştır.
 • İçinde bulunulan durumdan yakınma söz konusudur.
Soru 17

İkbâl için ahbâbı siâyet yeni çıktı
Bilmez idik evvel bu dirâyet yeni çıktı
Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı,
Nâmûs tamam oldu, hamiyyet yeni çıktı.

Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Ziya Paşa
 • Ömer Seyfettin
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Reşat Nuri Güntekin
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde ortaya konan tercüme eserlerden biridir?

 • Cezmi
 • Robinson Cruzoe
 • Karabibik
 • Sergüzeşt
Soru 19

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın aşağıdaki olayların hangisiyle başladığı kabul edilir?

 • Batı tarzında eğitim veren okulların açılmasıyla
 • Yurt dışına öğrenciler gönderilmesiyle
 • Tercüman-ı Ahvâl gazetesinin çıkartılmasıyla
 • Yabancı tiyatro topluluklarının ziyaretleriyle
Soru 20

Boşboğazlıktan sakınmalı. Az söylemeli, güzel söylemeli. Çok söyleyen güzel söyleyemez.
Böyle söyleyen bir eleştirmen, şair ve yazarlara aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir?

 • Anlaşılır bir dil kullanmayı
 • Nesnel bir tavır takınmayı
 • Az sözle çok şey anlatmayı
 • Abartılı ifadelerden kaçınmayı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADCDBAADCBDDCAABCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

12 kişi oy kullandı
Online Testler