Türk Edebiyatı 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Servet-i Fünûn sanat ve edebiyat dergisi hâline getirilmek istenmiştir. Bunun için derginin yazı işleri müdürlüğüne _________ getirilir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ziya Paşa
 • İbrahim Şinasi
 • Namık Kemal
 • Tevfik Fikret
Soru 2

İlk şiirini 1885’te daha öğrencilik yıllarında Saadet gazetesinde yayımladı. Önceleri Muallim Naci’nin, sonraları ise Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisinde şiirler yazdı. Bireysel konulu şiirleri tercih etti. En ünlü şiiri “Elhan-ı Şita”dır. Eserlerinden bazıları: Tâmât, Körebe, Hac Yolunda...
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cenap Şehabettin
 • Mehmet Rauf
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 3


Alnında bir sitâre-i nev, yok, âfitâb,
Âfaka doğ, önünde şu mâzî-i pürmihen
Sönsün müebbeden.

Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün
Cennet kadar güzel vatanın var: şu gördüğün
Zümrüt bakışlı, inci şetâretli kızcağız …

Tevfik Fikret’e ait “Ferda” adlı şiirden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Arapça-Farsça kelimeler kullanılmıştır.
 • Nazım nesre yaklaştırılmıştır.
 • Sade ve anlaşılır bir dili vardır.
 • Benzetmelerden yararlanılmıştır.
Soru 4

“Kırk Yıl” adlı eserin türü aşağıdakilerin hangisidir?

 • Deneme
 • Anı
 • Şiir
 • Roman
Soru 5

Mensur şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Mehmet Rauf ve Halit Ziya bu türde eser vermiştir.
 • Düzyazı cümleleri ile yazılmış şiire denir.
 • Bu türde şiir yazan şair; duygularını rahat ifade eder.
 • Aşk-ı Memnu, mensur şiir türündeki en önemli eserlerdendir.
REKLAM
Soru 6

Süreyya Bey’le Suad Hanım beş yıldan beri evlidirler. Bakırköy’deki evlerinde sakin bir yaşam sürerler. Ancak Süreyya her yaz “bu taş ocakları” diye nitelendirdiği evden sıkılır. Suad da kocası Süreyya’nın mutlu olması için Boğaziçi’ndeki Yenimahalle’de küçük bir ev kiralar ve buraya taşınırlar.
Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eylül
 • Mai ve Siyah
 • Küfe
 • Çoban Çeşmesi
Soru 7

(I) Türkçe aruza başarılı bir şekilde uygulanmıştır. (II) Anlam tüm şiire yayılmıştır. (III) Fransız edebiyatından sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır. (IV) Anlaşılır, sade bir dil kullanılmıştır.
Bu cümlelerin hangisinde Servetifünun edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 8

Fecriati Topluluğu’nun yayımladığı bildirinin Türk edebiyatı açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yayımlanan ilk bildiridir.
 • Şiirde güzelliğin arka plana itilmesine neden olmuştur.
 • Dilin sadeleşmesini sağlamıştır.
 • Doğudaki sanat kurumlarıyla ilişki kurmaya önayak olmuştur.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” adıyla anılan şairlerden değildir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Enis Behiç Koryürek
Soru 10

Şiirlerinde kapalılığa yer verirken düzyazılarında açıklığa önem verdi. Özellikle Fransız sembolist şairlerden etkilendi. Saf şiirin önemli temsilcileri içerisinde yer aldı. Sonbahar, akşam, mehtap, sessizlik vb. konular üzerinde durdu. Şiirde aruz ölçüsünü kullandı. Eserlerinden bazıları: Piyale, Göl Saatleri ve Frankfurt Seyahatnamesi...
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Rauf
 • Fuad Köprülü
 • Ahmet Haşim
 • Tevfik Fikret
Soru 11

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Ziya Gökalp – Kızıl Elma
 • Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
 • Mehmet Rauf – Eylül
 • Recaizade Mahmut Ekrem – Şermin
Soru 12

Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi?

Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu dizeler aşağıdaki edebî geleneklerden hangisine ait olabilir?

 • Millî edebiyat
 • Fecriati
 • Servetifünun
 • Tanzimat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim ile Yahya Kemal Beyatlı’nın ortak özelliği değildir?

 • Saf şiir anlayışını temsil etmeleri
 • Tanzimat Dönemi sanatçısı olmaları
 • Aruz ölçüsünü kullanmaları
 • Şiirde ahenge önem vermeleri
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki dizelerin hangisi gerçekçi bir sanat anlayışı ile eserlerini oluşturan Mehmet Âkif Ersoy’a ait olabilir?

 • Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim İnan ki: her ne söylemişsem görüp de söylemişim
 • Yine döndüm gecenin kalbinden kalbimde kör kuşlar Şehre bakan pencereyim ben
 • Biliyorum seni türküler yaktı. Türkülü gözlerin ıslak ıslaktı.
 • Bir eski gramafon döner içimde Bir köşecikte gençliğim kımıldar
Soru 15

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Olay hikâyeciliğinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
 • Türk edebiyatındaki ilk psikolojik romanımız Eylül’dür.
 • “Çoban Çeşmesi” adlı eser Faruk Nafiz Çamlıbel’e aittir.
 • Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul Servetifünûn Dönemi sanatçılarındandır.
Soru 16

II. Abdülhamit devri nazırlarından olan Naim Efendi geleneklere ve göreneklere bağlı olarak yetişen bir kişidir. Damadı Servet Bey tam bir Batı hayranı ve eğlenceye düşkün bir kişidir.
Bu parçanında sözü edilen eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından kaleme alınmıştır.
 • Roman türünde yazılmıştır.
 • Servetifünûn Dönemi’ne ait bir eserdir.
 • Romanda kuşaklar arası çatışma işlenmiştir.
Soru 17

Aşağıdaki eserlerden hangisi Halide Edip Adıvar’a ait değildir?

 • Ateşten Gömlek
 • Handan
 • Yaban
 • Sinekli Bakkal
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi genel özelliklerinden değildir?

 • Ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
 • Şiirler hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Halk edebiyatı nazım biçimleri tercih edilmiştir.
 • Hikâye ve romanlarda olayların geçtiği yer Anadolu’dur.
Soru 19

“Safahat” adlı eser aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

 • Tevfik Fikret
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Cenap Şehabettin
 • Mehmet Emin Yurdakul
Soru 20

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nin oluşmasında etkili olmuştur?

 • Osmanlıcılık
 • İslamcılık
 • Batıcılık
 • Türkçülük
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBDADABCDABADCCABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler