Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Mustafa Kemal’in Şam’da görev yaparken kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • İttihat ve Terakki Cemiyeti
 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Millî Kongre Cemiyeti
 • Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Soru 2

Nutuk adlı eser aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Mustafa Kemal Atatürk
 • Ziya Gökalp
 • Namık Kemal
Soru 3

Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapmıştır?

 • Rusya
 • İtalya
 • Fransa
 • Almanya
Soru 4

II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?

 • Atina Antlaşması
 • Tiriyanon Antlaşması
 • Versay Antlaşması
 • Nöyyi Antlaşması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda kendi sınırları dışında savaştığı cephelerden biridir?

 • Kafkas Cephesi
 • Kanal Cephesi
 • Çanakkale Cephesi
 • Romanya Cephesi
REKLAM
Soru 6

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından Musul aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından işgal edilmiştir?

 • İtalya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Yunanistan
Soru 7

Kuvay-ı Milliye birliklerinin görevi aşağıdakilerden hangisiyle son bulmuştur?

 • Misak-ı Millî’nin ilanıyla
 • Düzenli ordunun kurulmasıyla
 • Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasıyla
 • Erzurum Kongresi’nin toplanmasıyla
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi millî cemiyetlerden biridir?

 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Mavri Mira Cemiyeti
 • Etniki Eterya Cemiyeti
 • Pontus Rum Cemiyeti
Soru 9

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı aşağıdakilerden hangisinin fiilen başladığı tarihtir?

 • Millî Mücadele’nin
 • Amasya Görüşmelerinin
 • Sivas Kongresi’nin
 • Erzurum Kongresi’nin
Soru 10

İrade-i Millîye gazetesinin çıkarılmasına nerede karar verilmiştir?

 • Amasya Görüşmelerinde
 • Amasya Genelgesi’nde
 • Erzurum Kogresi’nde
 • Sivas Kongresi’nde
Soru 11

İstanbul Hükûmeti aşağıdakilerden hangisiyle Temsil Heyeti’ni resmen tanımıştır?

 • Sivas Kongresi’yle
 • Amasya Görüşmeleriyle
 • Havza Genelgesi’yle
 • Misak-ı Millî’yle
Soru 12

Millî Mücadele’de Doğu Cephesi komutanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

 • Rauf Orbay
 • Refet Bele
 • Kazım Karabekir
 • Ali Fuat Cebesoy
Soru 13

Millî Mücadele’de Güney Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?

 • Ankara Antlaşması
 • Moskova Antlaşması
 • Gümrü Antlaşması
 • Kars Antlaşması
REKLAM
Soru 14

Mustafa Kemal’e hangi savaş sonunda “Mareşal” rütbesi ve “Gazilik” unvanı verilmiştir?

 • I. İnönü Muharebesi
 • II. İnönü Muharebesi
 • Başkomutanlık Meydan Muharebesi
 • Sakarya Meydan Muharebesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nda görüşülen konulardan değildir?

 • Boğazlar
 • Borçlar
 • Suriye sınırı
 • Devlet rejimi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden değildir?

 • Cumhuriyetçilik
 • Turancılık
 • Halkçılık
 • Laiklik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardan biri değildir?

 • Saltanatın kaldırılması
 • Cumhuriyetin ilanı
 • Soyadı Kanunu’nun kabulü
 • Halifeliğin kaldırılması
Soru 18

Kadınlara boşanma ve mirastan eşit pay alma hakkını tanıyan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türk Medeni Kanunu
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu
 • Soyadı Kanunu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan biridir?

 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Cumhuriyetin İlanı
 • Harf inkılabının yapılması
 • Soyadı Kanunu’nun kabulü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan biridir?

 • Türk Dil Kurumunun kurulması
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
 • Türk Tarih Kurumunun açılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBADCBAADBCADDBCACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?