Akaid 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Din; Akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanundur.
Bu tanımdaki altı çizili olan “ilahi kanun” ifadesi aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

 • Dinin kaynağına
 • Dinin muhatabına
 • Dinin konusuna
 • Dinin amacına
Soru 2

Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl hastasından ve uyanıncaya kadar uyuyandan.
Bu hadisten din ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

 • İbadetlerin zamanında yapılmasına önem verir.
 • Dünyayı ahiretin tarlası olarak görür.
 • Akıl sahibi insanları muhatap alır.
 • Güzel ahlakı teşvik eder.
Soru 3

Kur’an’da “Rûhu’l- kuds, er Ruhu’lemîn ve Rûh” kavramlarıyla aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

 • Peygamber
 • Cebrail
 • Şeytan
 • Cin
Soru 4

İslam akaidinin temel özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Açık, sade ve anlaşılırdır.
 • İnsan fıtratına uygundur.
 • Hükümleri sabittir.
 • Zannî delillere dayanır.
Soru 5

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “iman” terimi ile eş anlamlıdır?

 • Kelam
 • İtikad
 • İhsan
 • Tevhid
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “usulü selase” içerisinde yer alan iman esaslarındandır?

 • Peygamberlere iman
 • Kitaplara iman
 • Meleklere iman
 • Kaza ve Kadere iman
Soru 7

“Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler...”
(İbrahim suresi, 18.ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

 • Ameller imanın güçlenmesini sağlar.
 • Amellerin en güzeli sürekli yapılanıdır.
 • Amelleri değerli kılan ihlasla yapılmasıdır.
 • Ameller ancak iman ile değer kazanır.
Soru 8

Ehli sünnet âlimlerine göre aşağıdaki davranışlardan hangisi kişiyi imandan çıkarır?

 • Kumar oynamak
 • Beş vakit namazı terk etmek
 • Haram bir davranışa helal demek
 • Ramazan orucunu bilerek bozmak
Soru 9

İslam toplumunda Müslümanlara sağlanan birtakım sosyal, siyasi ve hukuki ayrıcalıklardan faydalanabilmek amacıyla inanmadığı hâlde inanıyormuş gibi davranan ve yaşayan kişilerdir.
Bu cümlede aşağıdaki grupların hangisi tanımlanmaktadır?

 • Müminler
 • Münafıklar
 • Müşrikler
 • Kâfirler
Soru 10

Akaid ilminin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşılması
 • İbadetlerin samimi ve ihlaslı yapılması
 • Ahlak ilkelerinin korunması
 • Dinin herkese ulaştırılması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “şeair-i diniyye” den biri değildir?

 • Ezan
 • Kâbe
 • Namaz
 • Gazel
Soru 12

“…O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
(Şûrâ Suresi, 11. ayet)
Bu ayette aşağıdaki zati sıfatlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • Vücûd
 • Kıyam bi-nefsihî
 • Muhalefetün li’l-havâdis
 • Bekâ
Soru 13

Ehl-i kitaptan olanlar Allah’a oğul isnat etmişlerdir. Müşrikler de “Melekler Allah’ın kızlarıdır.” demişlerdir.
Bu şekildeki inanışın yanlış olduğu aşağıdaki surelerin hangisinde vurgulanmaktadır?

 • Kâfirun
 • Nasr
 • Maûn
 • İhlas
REKLAM
Soru 14

• Cennet - Cehennem
• Helal - Haram
• Sevap - Günah
• Tevhid - ______
Bu kavramlar bir kurala göre eşleştirilmiştir.
Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Zulüm
 • Nifak
 • Şirk
 • İnkâr
Soru 15

“Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”
(Rûm suresi 30. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

 • Din duygusu insanda doğuştan vardır.
 • Din, insanların karakterlerinin oluşmasına etki eder.
 • Din tercihinde ana babanın yönlendirmesi etkilidir.
 • Din, toplumu bir arada tutan önemli unsurlardandır.
Soru 16

I. Kalben inanıp diliyle de ikrar eden
II. Kalben inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen
III. İman esaslarının neler olduğunu bilip tasdik etmeyen
IV. Kalben inandığı halde bir zorluktan dolayı diliyle inanmadığını söyleyen
İnanç esaslarını bu şekilde kabul eden kişilerden hangileri mümin olarak vasıflandırılır?

 • I ve III.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de adı geçen meleklerden biri değildir?

 • Münker-Nekir
 • Kiramen-Katibin
 • İsrafil
 • Mikâil
Soru 18

Allah’ın yokluğu düşünülemez, O’nun varlığı zorunludur. Bu cümle aşağıdaki sıfatlardan hangisinin açıklamasıdır?

 • Kıdem
 • Bekâ
 • Vahdaniyet
 • Vücûd
Soru 19

“…Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.”
(Nisâ suresi, 172. ayet)
Bu ayette geçen “yakın” kavramı ile vurgulanan melekler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Münker ve Nekir
 • Mukarrebûn
 • Hamele-i Arş
 • Hazene-i Cennet ve Cehennem
Soru 20

Şeytan ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanoğlunun baş düşmanıdır.
 • Allah’a isyan eden ilk varlıktır.
 • Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr etmiştir.
 • Âdem’e secde etmediğinden Allah’ın lanetine uğramıştır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBADCBADCDCABADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler