Akaid 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Kitap’ta İsmail’i de an. Gerçekten o, sözüne sâdıktı, resul ve nebî idi.”
(Meryem suresi, 54. ayet)
Bu ayetten Hz. İsmail ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Doğru sözlü olduğuna
 • Allah’tan vahiy aldığına
 • Hz. İbrahim’in oğlu olduğuna
 • Kur’an’da adı geçen bir peygamber olduğuna
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere duyulan ihtiyacın sebeplerinden biridir?

 • İnsanların geçmiş toplumlar hakkında bilgi edinme ihtiyacı
 • İnsanların Allah’ı tanıma, yaradılış amacını bilme gereksinimi
 • Peygamberlerin söz ve davranışlarında doğru ve dürüst olmaları
 • Peygamberlerin Allah’tan almış oldukları vahiyleri eksiksiz bildirmeleri
Soru 3

• Günahtan uzak dururlar.
• Akıllı, zeki ve anlayışlıdırlar.
• Allah’tan aldıkları vahyi tam ve eksiksiz olarak insanlara ulaştırırlar.
Bu bilgilerde peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

 • Tebliğ
 • Fetanet
 • İsmet
 • Sıdk
Soru 4

Mucize ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Maksadı peygamberlerin nübüvvetini ispat edip doğrulamaktır.
 • Peygamberler dışında Allah’ın veli kullarına da verdiği bir özelliktir.
 • Peygamberlerin kendi yetenek ve kabiliyetleri ile meydana gelir.
 • Peygamberlere sınırsız mucize imkânı verilmiştir.
Soru 5

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Peygamberlik Allah vergisidir.
 • Peygamberler arasında derece farkı yoktur.
 • Peygamber gönderilmeyen bir ümmet yoktur.
 • Peygamberler milletlerinin dilleriyle gönderilmiştir.
REKLAM
Soru 6

Tüm peygamberler aynı sorumlulukta görevlerini yerine getirmiş olmakla birlikte bazı peygamberler, kaynaklarımızda ulu’l-azm peygamberleri olarak geçer.
Aşağıdakilerden hangisi bu peygamberlerden biri değildir?

 • Hz. Nuh
 • Hz. İbrahim
 • Hz. İsa
 • Hz. Süleyman
Soru 7

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamber’in “Hâtemü’nNebiyyîn” olduğu vurgulanmaktadır?

 • “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resul’ü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”
  (Ahzâb suresi, 40. ayet)
 • “De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben, yer ve göklerin sahibi olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim.O’ndan başka ilah yoktur; O,diriltir ve öldürür…”
  (A’râf suresi, 158. ayet)
 • “Andolsun ki Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”
  (Ahzâb suresi, 21. ayet)
 • “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”
  (Sebe’ suresi, 28. ayet)
Soru 8

Aşağıdaki kutsal kitaplardan hangisine inananlar ehli kitap olarak adlandırılmaz?

 • Tevrat
 • Zebur
 • Avesta
 • İncil
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin peygamberliği Kur’an’da açıkça belirtilmiştir?

 • Hz. Yunus
 • Hz. Üzeyir
 • Hz. Lokman
 • Hz. Zülkarneyn
Soru 10

Aşağıdaki kavramlardan hangisi ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar sürecek olan ara dönemi ifade eder?

 • Kıyamet
 • Berzah âlemi
 • Mahşer
 • Sırat
Soru 11

Gök yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu yapıp gönderdiklerini ve yapmayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar.”
(İnfitâr suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayette altı çizili bölümde ahiret hayatının aşağıdaki aşamalarından hangisi tasvir edilmektedir?

 • Berzah âlemi
 • Cennet ve Cehennem
 • Hesap ve Mizan
 • Kıyametin kopması
Soru 12

• Kıyamet gününde peygamberlere ihsan edilecek, müminlerin susuzluklarını gidereceği havuzlardır.
• Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve Allah’ı görmektir.
• Cennetle cehennemi birbirinden ayıran surun yüksek kısmının adıdır.
Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir?

 • A’raf
 • Havz
 • Şefaat
 • Rü’yetullah
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • İnsanı yok olma korkusundan kurtarır.
 • İnsanda otokontrol bilinci oluşturur.
 • Hem dinî hem de ahlaki yaptırımlar için temel teşkil eder.
 • İnsanı dünya hayatından uzaklaştırır, içe dönük yaşamaya teşvik eder.
REKLAM
Soru 14

Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi kader inancı ile doğrudan ilişkilidir?

 • Alîm
 • Gaffar
 • Settar
 • Latîf
Soru 15

İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortam kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliği koruyan akıldır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vicdan
 • Akl-ı selim
 • Tecrübe
 • Kalb-i selim
Soru 16

Şayet siz Allah’a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabahleyin aç gidip akşamleyin tok olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi siz de rızıklandırılırdınız.
Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Rızkı verenin Allah olduğu
 • Tevekkül etmenin önemli olduğu
 • Her nimetin bir rızık olduğu
 • Rızkın emekle ilişkili olduğu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın rızası yönünde hareket eden kulun işlerinde muvaffak kılınması” anlamına gelen kavramdır?

 • Tevfik
 • Teşvik
 • Tekbir
 • Takdir
Soru 18

Bir çeşit kader vardır ki onun gerçekleşmesi bazı sebeplere bağlanmıştır. Buna _________ denir.
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • kader-i mutlak
 • kazâ-i muallak
 • küllî irade
 • tevekkül
Soru 19

Allah’ın yasakladığı ve hoşnut olmadığı, sonuçta yerilen ve cezayı hak eden davranışlardır.
Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Caiz
 • Mekruh
 • Mübah
 • Şer
Soru 20

I. Kişinin kötü yolları seçerek dalalete düşmesi, onun kendi tercihidir.
II. Kötülüklere boyun eğmek Allah’a teslimiyetin bir gereğidir.
III. Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır.
IV. Rızık; yeme, içme gibi gıdalardan ibarettir.
Numaralandırılmış cümlelerden hangileri İslam’a göre doğrudur?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • II ve IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDABDACABDCDABCABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler