Biyoloji 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Canlılarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi hücre bölünmesi ile gerçekleşmez?

 • Yeni bir bebeğin yetişkin hâle gelmesi
 • Yavru filin tonlarca ağırlığa ulaşması
 • Besin monomerlerinin polimerleşmesi
 • Üreme hücrelerinin oluşması
Soru 2

Mitoz bölünme geçiren bir hücrenin hücre döngüsü sırasında meydana gelen,
I. interfaz,
II. sitoplazma bölünmesi,
III. çekirdek bölünmesi
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 • I – II – III
 • I – III – II
 • II – I – III
 • II – III – I
Soru 3

Mitoz bölünme sırasında kromozomların kardeş kromatitler halinde iğ ipliklerine tutunarak hücrenin ekvatoral düzlemine dizildiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Metafaz
 • Telofaz
 • Profaz
 • Anafaz
Soru 4

Mitoz bölünme sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi bitki hücrelerinde gerçekleşirken hayvan hücrelerinde gerçekleşmez?

 • Kromozomların ekvatoral düzlemde dizilmesi
 • DNA eşlenmesinin olması
 • Kardeş kromatitlerin ayrılması
 • Orta lamel oluşumu
Soru 5

1951 yılında kanserden hayatını kaybeden Henrietta Lacks isimli bir kadının kanserli dokusundan alınan HeLa hücreleri uygun laboratuvar ortamında sınırsız çoğalabilmektedir.
Buna göre kanser ile ilgili;
I. Kanserli hücreler uygun besin ortamlarında hiç durmadan bölünmeye devam edebilir.
II. Kanser hücreleri kan veya lenf yolu ile metastaz yapabilir.
III. Kanser hücrelerinin kemoterapi denilen ilaçlarla ya da radyoterapi denilen ışın tedavisi ile bölünmesi engellenebilir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

2n = 20 kromozomlu bir hücre arka arkaya 3 kez mitoz bölünme geçiriyor.
Bölünme sonunda hücre sayısı ve bölünme sonunda oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Hücre sayısı <-----> Kromozom sayısı

 • 8 <-----> 10
 • 9 <-----> 20
 • 8 <-----> 20
 • 9 <-----> 10
Soru 7

Yukarıda öglenanın çoğalması şematize edilmiştir.
Buna göre şematize edilen eşeysiz üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sporla
 • Rejenerasyonla
 • Bölünerek
 • Vejetatif
Soru 8

Arılarda görülen partenogenez ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • Kraliçe arıda yumurta, mitoz bölünme ile üretilir.
 • Dişi arılar spermin yumurtayı döllemesi ile oluşurlar ve n kromozomludurlar.
 • Erkek arılarda sperm, mayoz bölünme ile üretilir.
 • Erkek arılar döllenmemiş yumurtadan gelişirler ve n kromozomludurlar.
Soru 9

Yukarıda mayoz bölünmenin bir evresi şematize edilmiştir.
Bu evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Profaz I
 • Metafaz I
 • Anafaz II
 • Telofaz II
Soru 10

Mayoz bölünmede krossing-over (parça değişimi), sinapsis olaylarının görüldüğü evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Profaz I
 • Telofaz I
 • Anafaz II
 • Metafaz II
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi canlılarda genetik çeşitliliğe neden olmaz?

 • Krossing - over
 • Homolog kromozomların rasgele ayrılması
 • Yumurta ve sperm çekirdeklerinin kaynaşması
 • Bölünme öncesi DNA’nın eşlenmesi
Soru 12

Aşağıda verilen canlıların hangisinde hem eşeyli hem de eşeysiz üreme ile birey sayısı artışı gerçekleşebilir?

 • Balık
 • Memeli
 • Halkalı solucan
 • Sürüngen
Soru 13

Doktorlar çoğu kalıtsal hastalığa teşhis koyarken hastaların anne, baba ve kardeş gibi birinci derece yakınlarında da aynı hastalığın olup olmadığını araştırırlar.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerin hangisidir?

 • Bireylerin birlikte daha fazla vakit geçirmeleri
 • Genellikle beslenme tarzlarının aynı olması
 • Genetik benzerliklerinin fazla olması
 • Kalıtsal hastalıkların solunum yoluyla bulaşması
REKLAM
Soru 14

İki çocuğu olan bir ailenin iki çocuklarının da kız olma olasılığı kaçtır?

 • 1/16
 • 1/4
 • 1/2
 • 1
Soru 15

Heterozigot sarı ve düz tohumlu iki bezelye çaprazlandığında yeşil ve buruşuk tohumlu bezelye oluşma olasılığı kaçtır?
(Sarı tohum aleli, yeşil tohum aleline; düz tohum aleli, buruşuk tohum aleline baskındır.)

 • 1/16
 • 3/16
 • 9/16
 • 1
Soru 16

“Aa Bb Ee Kk” genotipine sahip bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır?
(Genler birbirinden bağımsızdır.)

 • 2
 • 4
 • 8
 • 16
Soru 17

Homozigot A kan gruplu bir bireyle homozigot B kan gruplu bir bireyin doğacak kız çocuklarının kan grubu fenotipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A
 • B
 • AB
 • O
Soru 18

Kısmi renk körlüğü X kromozomu üzerindeki çekinik bir alelle kalıtılan genetik bir hastalıktır.
Buna göre aşağıda genotipleri verilen bireylerden hangisinin kısmi renk körü çocuğu kesinlikle olamaz?

 • XR XR
 • XR Xr
 • Xr Xr
 • Xr Y
Soru 19

Yukarıda soyağacında bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.
Buna göre özellik aşağıda verilen durumlardan hangisi ile kalıtılmamaktadır?

 • Otozomal baskın
 • X’e bağlı baskın
 • Otozomal çekinik
 • X’e bağlı çekinik
Soru 20

Mutasyonlarla ilgili;
I. Organizmadaki gen dizilimlerinde meydana gelen değişimlerdir.
II. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır.
III. Mutasyonların hepsi öldürücüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADACCDBADCCBADCADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?