Biyoloji 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen birimleri,
I. ekosistem,
II. komünite,
III. biyosfer
popülasyondan başlamak üzere organize ettiğimizde aşağıdakilerden hangisi doğru sıralamadır?

 • I – II – III
 • II – I – III
 • III – I – II
 • III – II – I
Soru 2

“Bir canlının bulunduğu ortam içerisinde sahip olduğu veya yapmak zorunda olduğu bütün görev ve sorumluluklardır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekolojik niş
 • Ekoton
 • Habitat
 • Biyolojik birikim
Soru 3

“Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü bölge komşu ekosistemlerinkesişme bölgesi olduğundan __________ olarak tanımlanabilir. Bu bölge her iki ekosisteminde özelliğini taşıdığından tür çeşitliliği fazladır.”
Yukarıda verilen metindeki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisini getirilmelidir?

 • Komünite
 • Popülasyon
 • Ekoton
 • Biyosfer
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin biyotik (canlı) bileşenlerinden biri değildir?

 • Üretici
 • Tüketici
 • Ayrıştırıcı
 • Toprak
Soru 5

Aşağıda verilen canlılardan hangisi klorofil pigmentine sahip olmamasına rağmen kendi beslek (ototrof beslenme gösteren canlı) tir?

 • Baklagiller
 • Öglena
 • Nitrat bakterisi
 • Alg
REKLAM
Soru 6

Besinlerini katı parçalar hâlinde alan hayvanların beslenme tipine holozoik beslenme denir. Bu canlılar iyi gelişmiş bir sindirim sistemine sahiptir. Holozoik canlılar; otçul, etçil, hem etçil hem otçul beslenen olmak üzere üç grupta incelenir.
Buna göre aşağıda verilen omurgalı hayvanlardan hangisi beslenme şekli bakımından diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

 • Geyik
 • Fil
 • Tavuk
 • Zebra
Soru 7

Bir besin piramidinde; birinci trofik düzeyden son trofik düzeye doğru çıkıldıkça (I yönünde) değişen özelliklerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Genellikle vücut büyüklüğü artar.
 • Biyokütle artar.
 • Aktarılan enerji azalır.
 • Birey sayısı azalır.
Soru 8

Aynı besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisi üçüncü trofik düzeyde bulunur?

 • Kurbağa
 • Çekirge
 • Bitki
 • Yılan
Soru 9

Azot döngüsünde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi toprağın azot miktarını azaltırken, atmosferin azot miktarını artırır?

 • Nitrifikasyon
 • Fotosentez
 • Çürüme
 • Denitrifikasyon
Soru 10

Su döngüsü ile ilgili,
I. Sadece fiziksel olaylardan (yoğuşma, buharlaşma) meydana gelir.
II. Karadan atmosfere doğru gerçekleşirken, büyük su kaynaklarından atmosfere doğru gerçekleşmez.
III. Yeryüzündeki su kaynakları okyanuslar, denizler, göller ve yer altı sularıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Aşağıdaki çevre kirliliklerinden hangisi hava kirliliği içerisinde değerlendirilemez?

 • Asit yağmuru
 • Ozon tabakasının incelmesi
 • Erozyon
 • Küresel ısınma
Soru 12

“Karbon ayak izi, birincil ve ikincil olmak üzere iki kısımdan oluşur. Birincil ayak izi, ısınma ve evde kullanılan enerji tüketimi ile ulaşımda meydana gelen CO2 miktarının ölçüsüdür. İkincil ayak izi, kullandığımız ürünlerin üretimi ve kullanım sonrası bozulmalarıyla ilgili olarak salınan CO2’in ölçüsüdür.”
Buna göre aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi ikincil ayak izi grubunda yer alır?

 • Isınma için doğalgaz kullanımı
 • Evde kullandığımız ürünlerin üretimi için gerekli enerjinin doğalgazdan sağlanması
 • Yemek pişirmek için fosil yakıtların kullanımı
 • Ev aydınlatması için fosil yakıtların kullanımı
Soru 13

Asit yağmurları,
I. kültürel turizm,
II. tarımsal üretim,
III. biyoçeşitlilik
verilenlerden hangilerini olumsuz etkiler?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgârlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp başka bir yere taşınması ve sürüklenmesi olayına erozyon (aşınım) denir.
Buna göre;
I. ormanlık alanların tahrip edilmesi,
II. rüzgârın hızını kesecek engellerin artırılması,
III. toprağın uygun sürüm teknikleri ile sürülmesi
olaylarından hangileri bir ekosistemin farklı bölgelerindeki erozyonların önlenmesi için kullanılabilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Anız yakımı toprak ve doğaya zarar vermektedir.
Bu zararlar arasında,
I. Toprak verimliliği azalır.
II. Toprak canlılarının beslenme ortamı yok edilir.
III. Toprak yağmur suları ile taşınır ve toprak içerisinde toprağın açtığı kanallar çöktüğü için su depolanmaz.
verilenlerden hangileri sayılabilir?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Alışverişte file ya da bez torba kullanmalıyız.
 • Evimizde bez havlu yerine kâğıt havlu kullanmalıyız.
 • Çöplerimizi cam, plastik ve kâğıt gibi ayırarak atık maddelerin geri dönüşümünü sağlamalıyız.
 • Evlerimizde ısı yalıtımı yaptırmalı, güneş enerjisi veya doğalgaz enerjisini tercih etmeliyiz.
Soru 17

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz?

 • Porselen
 • Plastik
 • Cam
 • Kâğıt
Soru 18

Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren (yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı) hayvan ve bitki türlerine endemik tür denir. Endemik türler, iklim değişmelerinde ve izolasyon koşullarında oluşur. Daha önce geniş alanlara yayılmış bir tür, iklim değişimi sonucu, ekolojik özelliklerine uygun belli bir yere çekilerek yaşamını sürdürür.
Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi endemik bir türdür?

 • Buğday
 • Hopa engereği
 • Lale
 • Kurbağa
Soru 19

Türkiyede tür çeşitliliğini,
I. coğrafik durum,
II. farklı iklim tipleri,
III. yükselti farklılıkları
verilen faktörlerden hangileri etkiler?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyen faktörlerden birisi değildir?

 • Zehir etkisi olan maddelerin biyolojik yöntemlerle etkisizleştirilmesi
 • Bir habitata üreme yeteneği ve ekonomik değeri fazla olan istilacı türlerin getirilmesi
 • Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi
 • Ekolojik ayak izinin artması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDCCBADACBDCDBABDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?