Coğrafya 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Sial ve sima Dünya’nın hangi katmanını oluşturan kısımlarıdır?

 • Yer kabuğu
 • Manto
 • Dış çekirdek
 • İç çekirdek
Soru 2

• Buzul alanlarının genişlemesi
• İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının oluşması
• Bazı hayvan ve bitki türlerinin yok olması
Yukarıda verilenlerin tamamı hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?

 • I. Jeolojik zaman (Paleozoik)
 • II. Jeolojik zaman (Mezozoik)
 • III. Jeolojik zaman (Tersiyer)
 • IV. Jeolojik zaman (Kuaterner)
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında iç kuvvetlerin etkisi yoktur?

 • Depremlerin oluşmasında
 • Epirojenik hareketlerin oluşumunda
 • Toprakların aşınıp taşınmasında
 • Antiklinal ve senklinallerin oluşmasında
Soru 4

Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde horst adı verilen kırıklı dağ oluşumları yaygındır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 5

Sismograf hangi doğa olayıyla ilgili ölçüm yapan alettir?

 • Rüzgar hızı
 • Yağış miktarı
 • Deprem büyüklüğü
 • Sıcaklık değeri
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kayaçların en yoğun kullanım alanıdır?

 • Silah yapımı
 • Kap-kacak yapımı
 • Süs ve ziynet eşyası yapımı
 • İnşaat ve inşaat malzemesi yapımı
Soru 7

Yüzeye çıkan lavların aniden soğuması sonucu oluşan çok sert ve camsı yapıdaki volkanik kayacın adı nedir?

 • Tüf
 • Obsidiyen
 • Andezit
 • Mermer
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki fay hatlarını harekete geçirerek depremlere neden olan unsurdur?

 • Anadolu faylarının batı-doğu yönlü uzanması
 • Arap veAfrika levhalarınınAnadolu’yu kuzeye doğru sıkıştırması
 • Anadolu’da volkanik dağların bazı alanlarda yoğunlaşması
 • Çevresindeki denizlerin tortul maddelerle dolarak derinleşmesi
Soru 9

İki farklı akarsu havzasını birbirinden ayıran sınıra ne ad verilir?

 • Talveg
 • Plato
 • Akım
 • Su bölümü çizgisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi buzulların oluşturduğu aşınım şekillerinden biridir?

 • Hörgüç kaya
 • Mantar kaya
 • Tafoni
 • Şahit kaya
Soru 11

Doğada gerçekleşen su döngüsüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Okyanuslar döngünün en büyük su kaynaklarıdır.
 • Yeryüzünde canlı hayatının devamlılığını sağlar.
 • Oluşmasında en etkili olan enerji kaynağı rüzgârdır.
 • Su kaynakları döngü içinde katı, sıvı ve gaz halinde olabilir.
Soru 12

Okyanusların kenarlarında kıtaların aralarına doğru sokulan su kütlelerine ‘’kenar deniz’’ adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kenar deniz olarak nitelendirilemez?

 • Karadeniz
 • Japon Denizi
 • Çin Denizi
 • Karayip Denizi
Soru 13

Yukarıdaki görselde verilen göl türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karstik göl
 • Heyelan gölü
 • Tektonik göl
 • Krater gölü
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de barajların yapım amaçlarından biri olarak sayılamaz?

 • Enerji
 • İçme suyu
 • Ulaşım
 • Sulama
Soru 15

Kayaçlarda toprak oluşumuna neden olan kimyasal ayrışmanın güçlü olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bitki ve hayvan türlerince fakir olması
 • Arazide metamorfik kayaçların hâkim olması
 • Yıl boyu sıcak, yağışların bol ve düzenli olması
 • Günlük ve yıllık sıcaklık farklarının yüksek olması
Soru 16

Yağışın az, buharlaşmanın ise fazla olması çöl topraklarında aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • Su isteği yüksek olan bitkilerin yetişmesine
 • Toprakta tuz ve kireç birikiminin artmasına
 • Toprağın humus bakımından zengin olmasına
 • Toprak horizonlarının iyi gelişmesine
Soru 17

Kara topraklar olarak da bilinen çernezyomların humus ve organik madde bakımından zengin olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üzerinde büyükbaş hayvancılığın yaygın yapılması
 • Toprak üzerinde gür çayırların gelişme göstermesi
 • Bu toprakların ortalama yükseltisi yüksek yerlerde olması
 • Bulundukları yerde günlük sıcaklık farklarının yüksek olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çalı formasyonu grubuna ait bitki topluluğudur?

 • Maki
 • Savan
 • Çayır
 • Tundra
Soru 19

Ekvator kuşağına yakın yerler bitki çeşitliliğinin fazla olduğu gür ormanlara sahip bölgelerdir. Kutuplara yakın yerlerde ise çeşitlilik azalmakta hatta bazı yerlerde bitkiler tamamen ortadan kalkmaktadır.
Bu durum bitki örtüsü dağılışını etkileyen unsurlardan başlıca hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • Bakı
 • Toprak
 • Yükselti
 • İklim
Soru 20

Yağışların bol ve düzenli olduğu yerlerde tahrip edilen ormanların kendini yenilemesi kolaydır.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde ormanın kendini yenileme gücü daha yüksektir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCACDBBDACADCCBBADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?