Coğrafya 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olan yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır?

 • Dağlık ve engebeli olan
 • Sanayisi gelişmiş olan
 • Su kaynakları yetersiz olan
 • Orman örtüsü sık ve gür olan
Soru 2

Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır.
Bu sayım sonucunda aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Nüfus artış hızına
 • Kır- kent nüfus oranına
 • Toplam nüfus miktarına
 • Okur- yazar kişi sayısına
Soru 3

Aşağıdaki kıtalarından hangisinin nüfusu daha fazladır?

 • K. Amerika
 • Avrupa
 • Afrika
 • Asya
Soru 4

Aşağıda verilenlerden hangisi “bağımlı nüfus” kavramını doğru açıklar?

 • Sağlık sorunları sebebiyle çalışamayan nüfusa denir.
 • Yaş dilim aralığı 15- 64 arasında olan nüfusa denir.
 • Çalışma çağı dışında kalan tüm nüfusa denir.
 • Kentlerde yaşayan toplam nüfusa denir.
Soru 5

1960’lı yılların başından itibaren yurt dışına gerçekleştirilen işçi göçleri öncelikle aşağıdaki ülkelerin hangisine yapılmıştır?

 • Avusturya
 • Almanya
 • Fransa
 • Belçika
REKLAM
Soru 6

1950 - 1960 yılları arasında nüfus artış hızının Türkiye tarihinin en yüksek değerlerini göstermesinde,
I. sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması,
II. seferberlik halinin sona ermesi,
III. kırsal nüfusun kentlere göç etmesi,
IV. yoksulluğun azalması
durumlarından hangilerinin tamamı birden etkili olduğu söylenebilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
 • I, II ve IV.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz bölgesinin seyrek nüfuslu yerlerindendir?

 • Çukurova
 • Taşeli platosu
 • İskenderun Körfezi
 • Antalya ovası
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente göçü engellemek için alınması gereken önlemlerden biridir?

 • Kırsal alanlarda nüfus artışını teşvik etmek
 • Kentlerde sanayi ve hizmet sektörünü geliştirmek
 • Tarım ve hayvancılığı geleneksel yöntemlerle sürdürmek
 • Kırsalda ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretimini sağlamak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yoğun göç veren illerimizden biridir?

 • Muş
 • Muğla
 • Ankara
 • Kırklareli
Soru 10

Paleolitik çağ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • En uzun süre devam eden çağdır.
 • Bu çağ insanları basit av araçları kullanmıştır.
 • İlk devlet teşkilatları ortaya çıkmaya başlamıştır.
 • Mesken olarak doğal mağaralardan yararlanılmıştır.
Soru 11

Birincil ekonomik faaliyetlerle üretilen ürünlerin işlenerek mamul madde haline getirilmesi ikincil ekonomik faaliyetler olarak nitelendirilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ikincil ekonomik faaliyetler grubuna giren bir işletmedir?

 • Meyve bahçesi
 • Tavuk çiftliği
 • Taş kömürü ocağı
 • Demir- çelik fabrikası
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelere ait bir özelliktir?

 • Nüfus artış hızı yüksektir
 • Ortalama insan ömrü kısadır
 • Kırsal nüfus oranı kentselden fazladır
 • Kişi başı elektrik tüketimi yüksektir
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi doğal faktörlerin ulaşım üzerindeki zorlaştırıcı etkisini azaltan gelişmelerdendir?

 • Dünya ticaret hacminin büyümesi
 • Makine teknolojisinin gelişmesi
 • Ulaşım araçlarında fosil yakıt kullanımı
 • Turizm faaliyetlerinin tüm Dünya’da yaygınlaşması
REKLAM
Soru 14

Tek seferde binlerce ton yük taşıyabilmesi ve bu yüzden en ucuz taşıma yöntemi olan ulaşım sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deniz yolu
 • Kara yolu
 • Demir yolu
 • Hava yolu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iç güçlere bağlı olarak gelişen bir afettir?

 • Taşkın
 • Çığ
 • Deprem
 • Kuraklık
Soru 16

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Alp Himalaya Deprem kuşağının etkisi altındadır?

 • İtalya
 • Şili
 • Meksika
 • Japonya
Soru 17

Volkanik patlamalar sonucunda çevreye yoğun şekilde kızgın lav akışı olur. Volkan kraterinden havaya püsküren kül ve zehirli gazlar yüzlerce metre yukarılara çıkabilir. Bunlar haftalarca havada asılı kalıp güneş ışınlarını kesebilir.
Metne bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kızgın lavlar yerleşmelerde yangınlara neden olabilir.
 • Patlamalar özellikle hava trafiğine engel olabilir
 • Volkanik patlamalar küresel ısınmayı engeller.
 • Volkanik gazlar insan ve hayvan hayatına zarar verebilir
Soru 18

I. Tarım alanları
II. Konut ve iş yerleri
III. Baraj ve göller
Yukarıda verilenlerden hangileri sel afetlerinden zarar görür?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın sonuçlarından biri değildir?

 • Temiz su rezervi azalır
 • Yer altı su seviyesi yükselir
 • Tarımda verim kaybı yaşanır
 • Hidroelektrik enerjisi üretimi düşer
Soru 20

Yukarıda numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde sel olaylarının daha az yaşanması beklenir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCBDBDACDDBACACCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?