Din Kültürü 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi bilen olduğunu ifade eden isimlerinden biri değildir?

 • Hâlık
 • Habîr
 • Şehîd
 • Alîm
Soru 2

Bir şey hakkında düşünce yoluyla derin bilgi ve anlayışa erişmek aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • İlim
 • Marifet
 • Kanaat
 • Beyanat
Soru 3

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.”
(Alak suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Allah’ın, kullarına karşı cömert olduğuna
 • Allah’ın insanın bilmediklerini de bildiğine
 • Allah’ın, bilgiyi teşvik edip ona önem verdiğine
 • Allah’ın, bilenleri bilmeyenlerden üstün tuttuğuna
Soru 4

Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, iyileşinceye kadar akıl hastasından, ergenlik çağına gelinceye kadar çocuktan.
Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • İlmin
 • Sağlığın
 • Aklın
 • Yaşın
Soru 5

Allah’tan ve Hz. Peygamber’den gelen bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Mütevatir haber
 • Sadık haber
 • Ahad haber
 • Meşhur haber
REKLAM
Soru 6

Gönüle doğan şeye, kalbe gelen manaya, akıl yürütme ve düşünmeye dayanmaksızın elde edilen bilgiye denir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerin hangisidir?

 • Keşif
 • Zan
 • Rüya
 • İlham
Soru 7

“Hakka’l-yakîn” kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bizzat yaşayarak elde edilen kesin bilgi
 • Zanna dayalı elde edilen kesin bilgi
 • Duyularla elde edilen kesin bilgi
 • Habere dayalı olan kesin bilgi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi felsefede doğru bilginin ölçütleri arasında yer almaz?

 • Güncellik
 • Tutarlılık
 • Apaçıklık
 • Uygunluk
Soru 9

Allah’ım! Huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste endişe edilen hususlardan biri değildir?

 • Samimi ve içten olamamak
 • Dua ve ibadet edememek
 • Nefse hâkim olamamak
 • İlmi ile amel etmemek
Soru 10

Sadakanın en faziletlisi, Müslümanın bir bilgi öğrenmesi sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir.
Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Bilginin teşvik edildiği
 • Bilginin paylaşılması gerektiği
 • Bilginin inancı kuvvetlendirdiği
 • Bilgi öğrenip ve öğretmenin ibadet olduğu
Soru 11

“Hz. Peygamber’in dinî tebliğ maksadı taşımayan, bir insan olması itibariyle yaptığı davranışları” aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Sünneti zevâid
 • Sünneti takrir
 • Sünneti müekked
 • Sünneti gayri müekked
Soru 12

“…Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa çıkmıştır ve o, ahirette kaybedenlerdendir.”
(Mâide suresi, 5. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangi ikisi arasındaki ilişkinin önemi vurgulanmıştır?

 • Kur’an - Sünnet
 • Ahlak - Vicdan
 • İnsan - Âlem
 • İman - İbadet
Soru 13

“İbrahim dedi ki: Din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur.”
(Şuara suresi, 82. ayet)
Bu ayette geçen “din” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • İtaat
 • Ahiret
 • Kanun
 • Tevhid
REKLAM
Soru 14

Allah’ın insanı, kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıtrat
 • İman
 • Ahlak
 • Karakter
Soru 15

İslam dininin iman esasları, ilmihal kitaplarında aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Tahiyyat
 • Tevhid
 • Tevekkül
 • Amentü
Soru 16

“Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır, en güzel isimler O’na mahsustur.”
(Tâhâ suresi, 8. ayet)
Bu ayette altı çizili bölümde anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sidretü’l Münteha
 • Celle Celaluh
 • Esmâül Hüsna
 • Usve-i Hasene
Soru 17

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”
(Mülk suresi, 2. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • İnsan sorumlu bir varlıktır.
 • Dünya bir imtihan yeridir.
 • Allah’a ibadet etmek gerekir.
 • İnsanın imtihanı şeytan iledir.
Soru 18

• Güzel söz söylemek
• Anne babaya iyilik etmek
• İyiliği tavsiye edip kötülükten alıkoymak
Bu davranışları ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sadaka-i cariye
 • Salih amel
 • Tevekkül
 • Sünnetullah
Soru 19

Allah’ın mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği fiiller aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Farz
 • Sünnet
 • Mübah
 • Mendup
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi farz-ı kifaye olan ibadetlerden biri değildir?

 • Cenaze namazı kılmak
 • Şahitlik yapmak
 • Oruç tutmak
 • İlim öğrenmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCBDCABCADBADCDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?