Din Kültürü 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü düşünce, kural ve uygulamalar” genel olarak aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Sembol
 • Değer
 • Din
 • Yargı
Soru 2

İslam dini, akrabalar ve komşuların birbirlerini görüp gözetmelerini ister. Aynı Allah’a inanan, ibadet için aynı kıbleye yönelen Müslümanları farklı topluluklar gibi değil de bir bütün olarak görür.
Bu metinde verilen mesajı aşağıdaki hadislerden hangisi desteklemektedir?

 • Veren el alan elden üstündür.
 • Hikmet, Mü’min’in yitiğidir, onu bulduğu yerde alır.
 • Müminler, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır.
 • Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin ya da sussun.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin onaylamadığı örf ve âdetlerden biridir?

 • Selamlaşma
 • Cenaze merasimi
 • Davete icabet etme
 • Türbelere çaput bağlama
Soru 4

Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir.
Bu hadise göre ailelerin çocuklarına öncelikle kazandırması gereken değerler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahlakî
 • Millî
 • Kültürel
 • Örfî
Soru 5

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.”
(Tövbe suresi, 119. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret edilmektedir?

 • İnsanlara adaletli davranmanın
 • Büyüklere saygının
 • Komşu hakkını gözetmenin
 • Arkadaş seçiminin
REKLAM
Soru 6

“İlim ve akılla gerçeği bulma, derin anlayış sahibi olma, dinin inceliklerini bilme, her şeyi yerli yerine koyma” anlamlarında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tecrübe
 • Adalet
 • Hikmet
 • Kelam
Soru 7

“Gerçek şu ki, inkâr edenler ve zulmedenler, Allah onları bağışlayacak değildir, onları bir yola da iletecek değildir.”
(Nisâ suresi, 168.ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir?

 • Adaletli olmak
 • Rızık için çalışmak
 • Eğitime önem vermek
 • İbadetlerde samimi olmak
Soru 8

Sahabeler anlaşmazlığa düştükleri konularda Hz. Peygamber’i hakem tayin etmişlerdir. O’nun verdiği kararlardan rahatsızlık duymamışlardır.
Bu metin Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturmaktadır?

 • Sabrına
 • Adaletine
 • Cesaretine
 • Hoşgörüsüne
Soru 9

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor …”
(Nisâ suresi, 58. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Liyakat - Eşitlik
 • Tevazu - Adalet
 • Tevazu - Eşitlik
 • Liyakat - Adalet
Soru 10

Kişinin dinini, vatanını, milletini ve namusunu korumak için fedakârca mücadele etmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sadakat
 • Şecaat
 • Sebat
 • Liyakat
Soru 11

“Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”
(Nahl suresi, 90. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki kavramlardan hangisi çıkarılamaz?

 • Mağfiret
 • Hikmet
 • Adalet
 • İffet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi medeniyet yerine kullanılan bir kavramdır?

 • Kültür
 • Ulus
 • Uygarlık
 • Milel
Soru 13

İslam medeniyeti tüm birimleri ile en parlak zamanını hangi dönemde yaşamıştır?

 • Asr-ı Saadet
 • Emeviler
 • Selçuklular
 • Osmanlılar
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin öncülük ettiği alanlardan biri değildir?

 • Matematik
 • Mimari
 • Heykelcilik
 • Astronomi
Soru 15

Avrupa’da İslam medeniyetinin izlerini taşıyan ve Müslümanların gönül coğrafyasında yer alan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Endülüs
 • Saksonya
 • Normandiya
 • Aragon
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kudüs’ü haçlı işgalinden kurtarmıştır?

 • Hz. Ömer
 • Selahattin Eyyubi
 • Abdulhamit Han
 • Yavuz Sultan Selim
Soru 17

Aşağıdaki eserlerden hangisi Türkçe yazılmıştır?

 • Mesnevi
 • Mukaddime
 • el-Kanun fi’t-Tıp
 • Dîvân-ı Hikmet
Soru 18

İspanya kapılarını Müslümanlara açan komutan kimdir?

 • Ukbe b.Nafi
 • Tarık b. Ziyad
 • Gazneli Mahmut
 • Selahattin Eyyubi
Soru 19

Mekke, Medine ve Taif’i de kapsayan bölgeye verilen isim hangisidir?

 • Ravza
 • Harem
 • Hicaz
 • Akabe
Soru 20

Osmanlı padişahlarının kendileri için “Mekke ve Medine’nin hizmetkarı” anlamında kullandıkları sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hâdimü’l-Harameyn
 • Evlad-ı Fatihan
 • Âl-i Osman
 • Sultan-ı Cihan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDADCABDBACDCABDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?