Din Kültürü 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen kişi olgun mümin olamaz.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Allah-insan ilişkisi
 • İbadet-iyilik ilişkisi
 • Ahlak-iman ilişkisi
 • İnsan-evren ilişkisi
Soru 2

İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevi vasıfları, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışların bütününe verilen addır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahlak
 • Hikmet
 • Takva
 • Din
Soru 3

“Yoksula, yetime ve esire O’nun rızası için yemek yedirirler ve ‘Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz’. (derler).”
(İnsan suresi, 8-9. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • İyiliği sürekli yapmaya çalışmak
 • İyiliği içten ve samimiyetle yapmak
 • Yardım ve iyilikleri gizli yapmak
 • Birlik ve beraberliğe önem vermek
Soru 4

İslam ahlakının ilk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sünnet
 • Fıkıh kitapları
 • Sahabe sözleri
 • Kur’an-ı Kerim
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri değildir?

 • Hayat sahibi olması
 • Ahlaka konu olması
 • Akıl ve irade sahibi olması
 • Kulluk bilincine sahip olması
REKLAM
Soru 6

Ca’fer b. Ebû Talip, Habeşistan kralı Necaşi’ye Hz. Peygamber’in mesajını şöyle anlatmıştı: “Bu Peygamber, bize doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah’a ibadet etmeyi ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamayı emretti.”
Bu metinde Hz. Peygamber’in sakınılmasını istediği davranışlardan hangisine değinilmemiştir?

 • Kul hakkına girmek
 • Yalan söylemek
 • Şirk koşmak
 • Kibirlenmek
Soru 7

İslam ahlakının kaynaklarını genel anlamda temel kaynaklar ve diğer kaynaklar olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının temel kaynaklarından biridir?

 • Kültür
 • Sünnet
 • Gelenekler
 • Ahlak kitapları
Soru 8

Allah’ın “terbiye eden, yetiştiren, yaratıkları gözeten” anlamlarına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevvab
 • Vahid
 • Rab
 • Hak
Soru 9

Bir kimsenin, başkasının evinin içine izinsiz bakması helâl değildir.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisinin korunması amaçlanmıştır?

 • Mahremiyetin
 • Mülkiyetin
 • Neslin
 • Canın
Soru 10

“Kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa büyük bir kara çalmış ve apaçık bir günah işlemiş olur.”
(Nisâ suresi, 112. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerin hangisi ile ilişkili değildir?

 • İftira
 • Yalan
 • Tecessüs
 • Kul hakkı ihlali
Soru 11

Hz. Ali ile Hz. Âişe taraftarları arasında miladi 656 yılında Basra dolaylarında meydana gelen İslam tarihindeki ilk iç savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıffin
 • Cemel
 • Nehrevan
 • Ridaniye
Soru 12

Aşağıdaki kavramlardan hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

 • Arkadan çekiştirme
 • Dedikodu yapma
 • Gıybet etme
 • Haset etme
Soru 13

Nu’mân b. Sâbit’in fikirleri etrafında gelişen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malikilik
 • Hanefilik
 • Hanbelîlik
 • Şafiilik
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin temel görüşlerinden biridir?

 • Allah’ın varlığına akılla değil ancak peygamber aracılığıyla ulaşılabilir.
 • Allah kula gücünün yetmeyeceği şeyleri yükleyebilir.
 • Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz.
 • İnsan, fiillerinin yaratıcısıdır.
Soru 15

Kişilerin kabiliyetleri, huyları, ilgileri, ihtiyaç ve beklentileri gibi temel özellikleri birbirinden farklıdır.
Bu durum Müslümanların dinî konuları farklı yorumlamalarına ve bunun sonucunda da çeşitli ekollerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu metin İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine örnektir?

 • İnsanın yapısı
 • Sosyal ve kültürel ortam
 • Siyasi görüş farklılıkları
 • Ayet ve hadislerin yorumlanması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın temel görüşlerinden biri değildir?

 • İmamlar, her türlü günahtan korunmuştur.
 • Halifelik makamı Hz. Ali ve çocuklarına aittir.
 • Hz. Peygamber, kendisinden sonra gelecek imamı belirlemiştir.
 • Hz. Peygamber’den sonra insanların en üstünü Hz. Ebu Bekir’dir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Ahmed b. Hanbel’in öğrencilerinden biridir?

 • Ebû Yusuf
 • İmam Züfer
 • İbn Teymiyye
 • İmam Muhammed
Soru 18

• İmam Malik’in sahih ve kuvvetli kabul ettiği hadisleri, sahabe görüşlerini, tâbiin fetvalarını topladığı ve bunları fıkıh konularına göre düzenlediği eseridir.
• Dönemin halifesi Mansur onun bu eserini kanunlaştırmak istemişse de o, tek bir fıkıh kitabının esas alınması içtihat hürriyetine ve her bölgenin kendi fıkhını oluşturmasına engel olur düşüncesiyle bu teklifi kabul etmemiştir.
Hakkında bazı bilgiler verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • er-Risâle
 • el- Muvatta
 • el- Müsned
 • el-Fıkhul Ekber
Soru 19

O, bazı fetvalarını bulunduğu çevrenin şartları doğrultusunda yeniden gözden geçirmiş ve gerekli gördüklerini değiştirmiştir. Bundan dolayı da onun Bağdat’ta bulunduğu dönemde yaptığı içtihatlar için mezheb-i kadim (eski görüşü), Mısır’daki içtihatları için de mezheb-i cedid (yeni görüşü) tabirleri kullanılmıştır.
Metinde bahsedilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmam Şafii
 • Cafer-i Sadık
 • Ebû Hanîfe
 • Zeyd b. Ali
Soru 20

“Bir Müslüman’ın, dinin kişisel ve sosyal hayata dair amelî hükümlerini bilmesi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mezhep
 • Sünnet
 • İtikat
 • Fıkıh
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDADBCACBDBCADCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?