Din Kültürü 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık...”
(Sâd suresi, 27. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Kâinatın yaratıcısı Allah’tır.
 • Yaratılan her şeyin bir amacı vardır.
 • Allah’ın yaratmasında bir kusur yoktur.
 • Evrendeki her şey bir düzenin parçasıdır.
Soru 2

• İki şey arasındaki perde
• Dikilmek, ayağa kalkmak
• Öldükten sonra tekrar dirilmek
Bu ifadelerde aşağıdakilerden hangisinin kelime anlamı yer almamaktadır?

 • Berzah
 • Kıyamet
 • Ba’s
 • Sırat
Soru 3

“Gök yarıldığında yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; her insan dünyada neleri yaptığını ve neleri yapmadığını açıkça bilecektir…”
(İnfitâr suresi, 1-6. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Kıyamet
 • A’raf
 • Haşir
 • Cehennem
Soru 4

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde mizana işaret edilmektedir?

 • “…Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde vardır.”
  ( Mü’minûn suresi, 100. ayet)
 • “O gün yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, bir toplamadır, bize göre kolaydır.”
  (Kâf suresi 44. ayet)
 • “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek...”
  (Enbiyâ suresi, 47. ayet)
 • “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar.”
  (Zümer suresi, 68. ayet.)
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta yeniden dirilmeyi çağrıştıran akli delillerden değildir?

 • Mevsimlerin değişimi
 • Bitkilerin çürüyüp yeniden yeşermesi
 • Toprağa düşen tohumun hayat bulması
 • Kar tanelerinin düzen halinde yeryüzüne inmesi
REKLAM
Soru 6

Ölünün tabuta konulup musallaya ve cenaze namazından sonra da kabristana taşınmasıdır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teşyî
 • Gasil
 • Tekfin
 • Defin
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinin cenazenin arkasından yapılması tavsiye edilmez?

 • Ailesine moral vermek
 • Feryat ederek ağlamak
 • Cenaze namazına katılmak
 • Cenaze evine yemek götürmek
Soru 8

“De ki: ‘Ben de ancak sizin gibi bir beşerim…’”
(Fussilet suresi, 6. ayet.)
Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi yönüne değinilmektedir?

 • Affedici ve merhametli olması
 • Dürüst ve güvenilir olması
 • İnsan olması
 • Vahiy alması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in adaletli olmasıyla ilişkilidir?

 • Görevlendirmelerde liyakate önem vermesi
 • Söz ve davranışlarında tutarlılığı
 • Hiç yalan söylememiş olması
 • Yetimleri koruyup gözetmesi
Soru 10

Hz. Peygamber, Allah’ın kendisine verdiği görev konusunda hiçbir taviz vermemiştir. Müşriklerin tekliflerine “Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz yine de davamdan vazgeçmem.” diyerek karşılık vermiştir.
Bu örnek Hz. Peygamber’in,
I. kararlılık,
II. tevazu,
III. merhamet,
IV. sabır
yönlerinden hangilerini göstermektedir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 11

Hz. Muhammed’in (sav) görevlerinden biri de teşridir. İslam dininde hüküm koyma yetkisi, Allah’a ve Hz. Peygamber’e aittir. Allah ve Peygamber, bir konuda hüküm verdiği zaman Müslümanlar o hükme uymakla yükümlüdür.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamber’in bu görevine değinilmektedir?

 • “Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk ve insanları uyar.”
  (Müddessir suresi, 1-2. ayetler)
 • “İçinizde Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah’ta güzel bir örneklik vardır.”
  (Ahzab suresi, 21. ayet)
 • “(Ey Muhammed!) Elbetteki sen yüce bir ahlak üzeresin.”
  (Kalem suresi, 4. ayet)
 • “… Peygamber, onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine onlara temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar...”
  (A’râf suresi, 157. ayet)
Soru 12

“İnanç, ibadet ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model” anlamına gelen Hz. Muhammed’in (sav) sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hâtemü’n- Nebiyyîn
 • Muhammed’ül Emin
 • Üsve-i Hasene
 • Ebu’l- Kasım
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i sitte’yi oluşturan hadis kitaplarından biri değildir?

 • Sünen-i Ebu Dâvûd
 • Sünen-i Nesâi
 • Sünen-i İbn Mâce
 • Sünen-i Dârimî
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Peygamber’in herhangi bir mesele hakkındaki sözlü ifadelerine kavlî sünnet denir.
 • Hz. Peygamber’e iman etmek, onun dinî konularda ortaya koyduğu hükümlere itaat etmeyi gerektirir.
 • Hz. Muhammed’in (sav) Allah’tan aldığı vahiyleri, eksiksiz olarak insanlara iletmesi onun temsil göreviyle ilgilidir.
 • Hz. Peygamber’in, sahabelerin yaptığı davranışları onaylamasına takrirî sünnet denir.
Soru 15

Aşağıdaki sahabelerden hangisi ehl-i beyttendir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Zeyd
Soru 16

Şehitlerin ser çeşmesi, evliyanın bağrı başı,
Fatma ana gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin’dir.
Hz. Ali babaları, Muhammed’dir dedeleri
Arşın iki gölgeleri Hasan ile Hüseyin’dir.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi anlatılmaktadır?

 • Sahabeye
 • Ehl-i beyte
 • Asr-ı saadete
 • Ashab-ı suffeye
Soru 17

Birine “Allah hidayet versin!” diyen bir kimse aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olamaz?

 • Günahlarla iç içe yaşayan bir kimsenin yaşantısını Allah’ın rızasına uygun hale getirmesini
 • İnsanların Allah’ın verdiği yetenekleri kullanarak doğru yola ulaşmasını
 • Müslüman olmayan bir kimsenin İslam dinine girmesini
 • Emek ve çabalarının karşılığını alabilmesini
Soru 18

“Allah’ı her an görüyormuş gibi yaşayan, güzel davranan, bağışlayan, ikram eden ve iyilik eden kişiler” aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Mükrim
 • Muhsin
 • Mücahit
 • Mürşit
Soru 19

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?

 • İhlas; insanın bütün söz, davranış, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmesidir.
 • Takva; haramlardan sakınmak, dinen şüpheli olan durumları ve dinin kötü gördüğü şeyleri terk etmektir.
 • Cihat; Müslüman oldukları halde dinin emir ve yasakları karşısında yanlış davrananları doğru yola çağırmaktır.
 • Sırat-ı müstakim, Allah’ın gösterdiği dosdoğru yol ve İslam dini anlamına gelmektedir.
Soru 20

• “Tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir.”
(Kasas suresi, 67. ayet)
• “İman eden ve salih amelleri işleyenlere gelince, imanlarından dolayı Rableri onları altlarından ırmaklar akan nimet cennetlerine iletir.”
(Yûnus suresi, 9. ayet)
Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 • Allah’ın ahirette müminler tarafından görüleceğine
 • Salih amel işleyenlerin cennet ile müjdelendiğine
 • Kurtuluşa erme yollarının gösterildiğine
 • Günahlardan vazgeçilmesi gerektiğine
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACDABCABDCDCABDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?