Din Kültürü 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?” (Kıyâme suresi, 36. ayet)
“Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız.”
(Mü’minûn suresi, 115. ayet)
Bu ayetlerin ortak mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsan yaptıklarından sorumludur.
 • Kur’an’ın muhatabı akıl sahipleridir.
 • Bütün varlıkların yaratıcısı Allah’tır.
 • Dünya ve ahiret dengesi gözetilmelidir.
Soru 2

• Tanrı, vardır ancak yaratması dışında hiçbir sıfata sahip değildir.
• Tanrı, yarattığı andan itibaren insanlara kendisi ve amacı hakkında hiçbir bilgi vermemiştir.
Bu düşünce aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine aittir?

 • Teizm
 • Deizm
 • Ateizm
 • Pozitivizm
Soru 3

Var olan her şeyin maddeden ibaret olduğunu, maddeden bağımsız fizik ötesi bir alanın bulunmadığını iddia eder. Başta Tanrı inancı olmak üzere yaratılış, melek, vahiy, peygamberlik, kutsal kitaplar ve ahiret gibi dinî inançları kabul etmez. Maddî âlemin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan dünya görüşüdür.
Bu görüşü benimseyen kişi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Gnostik
 • Nihilist
 • Hümanist
 • Materyalist
Soru 4

Nihilizm ile ateizmin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Siyasi otoriteyi kabul etmeleri
 • Din ile dünya işlerini ayrı tutmaları
 • Tanrının olmadığı tezini savunmaları
 • Toplum düzeninin varlığını önemsemeleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerin ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?

 • İnsandaki dünyevileşme arzusu
 • Aile kurumunun güçlenmesi
 • Bireyci düşüncenin hâkim olması
 • Dinî sorumluluklardan kaçma eğilimi
REKLAM
Soru 6

Kıyametten önce barış ve selametin hüküm süreceğine veya kıyametin kopuşu sırasında kendilerinin kurtarılacağına inanan topluluklara denir.
Tanımlanan bu dinî topluluklar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Yehova Şahitleri
 • Bahailik Hareketi
 • Milenyum Tarikatları
 • Haşhaşîler Örgütü
Soru 7

“Allah’ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler, böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın onların yapageldikleri ne kötü!”
(Tevbe suresi, 9. ayet)
Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din, şahsî veya siyasi çıkar elde etmek için istismar edilmemelidir.
 • Kur’an öğrenmek isteyenlere her türlü kolaylık gösterilmelidir.
 • Manevi kalkınma, doğru dinî bilgiye ulaşmakla mümkündür.
 • Yardımlaşırken menfaat gözetmemelidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dinî duygu ve değerlerin kötüye kullanılmasının en son örneklerinden biridir?

 • Fil Vakası
 • Haçlı seferleri
 • Hasan Sabbah hareketi
 • 15 Temmuz Darbe Girişimi
Soru 9

İslamofobi; İslam karşıtlığı, İslam’dan ve Müslümanlardan gerekçesiz korkulması demektir.
Aşağıdakilerden hangisi islamofobinin nedenlerinden biri değildir?

 • İslam’ı ve Müslümanları karalama çabaları
 • İslam’ın dünyada hızla yayılmasının hayranlık uyandırması
 • İslam’ın ana kaynaklarından doğru bir şekilde öğrenilmemesi
 • Bazı devlet liderlerinin Müslümanlar hakkındaki art niyetli söylemleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Yahudileri ifade etmek için kullanılan kavramlardan biri değildir?

 • İbrani
 • İsrail
 • Nasrani
 • Musevi
Soru 11

Yahudiler dinlerinin başlangıcını hangi peygambere dayandırırlar?

 • Hz. İsa
 • Hz. Musa
 • Hz. Yakup
 • Hz. İbrahim
Soru 12

Yahudi isminin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Yakub’un oğlu Yahuda
 • Hz. Zekeriya’nın oğlu Yahya
 • Hz. İbrahim’in oğlu İsmail
 • Hz. Meryem’in oğlu İsa
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya gönderilen On Emir’den biri değildir?

 • Öldürmeyeceksin
 • Zina etmeyeceksin
 • Puta tapmayacaksın
 • Faiz yemeyeceksin
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin kutsal mekânlarından biridir?

 • Ağlama Duvarı
 • Sümela Manastırı
 • Altın Tapınak
 • Ganj Nehri
Soru 15

• Dünya üzerindeki Yahudilerin çoğunluğunu oluştururlar.
• Hz. Davud soyundan bir mesihin geleceğine inanırlar.
• Tevrat’ın Hz. Musa’ya geldiği şekliyle aslını koruduğuna inanırlar.
Hakkında bilgi verilen Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Reformist Yahudilik
 • Ortodoks Yahudilik
 • Muhafazakâr Yahudilik
 • Yeniden Yapılanmacı Yahudilik
Soru 16

Hristiyanlık için kullanılan diğer bir isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Musevilik
 • Nusayrilik
 • İsevilik
 • Mecusilik
Soru 17

Hz. İsa’nın kendisine yardımcı olarak seçtiği, İncil’in içerisindeki hükümleri ve öğütleri insanlara bildirmekle görevlendirdiği on iki kişiden her birine _________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • haham
 • pastör
 • papaz
 • havari
Soru 18

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan meydana gelen ve Hristiyan tanrı düşüncesindeki üçlemeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevhid
 • Teslis
 • Tekvin
 • Talmut
Soru 19

Hristiyanlıkta pazar gününün kutsal kabul edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekmek-şarap ayininin bu günde yapılması
 • Haftanın son günü ve dinlenme günü olması
 • Hz. İsa’nın öldükten sonra bu günde dirildiğine inanılması
 • Hz. İsa’nın doğduğu gün olması
Soru 20

Hristiyan inancına göre her doğan çocuk günahkâr olarak dünyaya gelir ve çocuğun günahlarından temizlenmesi için bu ayinin yapılması zorunludur. Vücudun bir kısmını yıkamak veya su serpmek şeklinde yapılan bu ayin, diğer ayinlerin de kabulünün temel şartıdır.
Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vaftiz
 • Günah itirafı
 • Kuvvetlendirme
 • Ekmek şarap ayini
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCBCADBCDADABCDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?