Din Kültürü 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İslam medeniyetinde bilimsel süreci başlatan ilmî çalışmalar öncelikle vahiyle oluşmaya başlamıştır. Sünnetin de ilmi, bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik etmesi, Müslümanların başta dinî ilimler olmak üzere faydalı olan her türlü bilgiye yönelmelerine vesile olmuştur.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Müslümanların ilimde insanlığa öncülük ettiklerine
 • Müslümanların diğer ilimler ile de ilgilendiğine
 • Kur’an’da ilim ile ilgili ayetler bulunduğuna
 • Hz. Peygamber’in ilmi teşvik ettiğine
Soru 2

İslam dünyası, aşağıdaki ilimlerden hangisini tercüme faaliyetleri ile tanımıştır?

 • Tefsir
 • Hadis
 • Felsefe
 • Akaid
Soru 3

• Bağdat’ta Emevi Halifesi Me’mun tarafından kurulmuştur.
• İlk zamanlar kütüphane, akademi ve tercüme bürosu görevini yapmıştır.
Hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dâru’l-Bedayî
 • Beytü’l-Hikme
 • Beytü’l-Atik
 • Dâru’n-Nedve
Soru 4

• Aritmetik
• Geometri
• Hendese
• Optik ve ışık
Farabi, ilimleri tasnif ederken yukarıda verilenleri hangi sınıf içerisinde değerlendirmiştir?

 • Metafizik ilimleri
 • Medeni ilimler
 • Fizik ilimleri
 • Alet ilimleri
Soru 5

• Kur’an-ı Kerim okuma ilmi uzmanlık derecesinde öğretilirdi.
• Kıraat eğitimi yapılan ve hâfız yetiştirilen bölümdür.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?

 • Mektep
 • Dâru’l-Kurra
 • Kütüphane
 • Beytü’l-Hikme
REKLAM
Soru 6

İslam coğrafyasında kurulan aşağıdaki medreselerden hangisi kendisinden sonrakilere örneklik teşkil etmiştir?

 • Sırçalı Medrese
 • Karatay Medresesi
 • Nizamiye Medresesi
 • Çifte Minareli Medrese
Soru 7

Osmanlılar zamanında “dâru’ssıhha, bîmârhane ve tımarhane” kavramları aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılmıştır?

 • Rasathane
 • Kütüphane
 • Külliye
 • Şifahane
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında tefsir alanında yaptığı çalışmalarıyla bilinen müfessirlerden biridir?

 • Zemahşerî
 • Nesaî
 • Tirmizî
 • Buharî
Soru 9

• Belhî
• Piri Reis
• Seydi Ali Reis
Bu âlimler İslam dünyasında aşağıdaki ilimlerden hangisi alanında yaptıkları çalışmalarıyla bilinir?

 • Tarih
 • Tefsir
 • Coğrafya
 • Felsefe
Soru 10

Türklerin Müslümanlar ile ilk tanışmaları aşağıdaki bölgelerden hangisinde başlamıştır?

 • Malazgirt
 • Kapadokya
 • Mezopotamya
 • Maveraünnehir
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinden sonra İslam, Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır?

 • Talas Savaşı
 • Kadisiye Savaşı
 • Nehrevan Savaşı
 • Malazgirt Savaşı
Soru 12

• On iki imama inanmak inanç konuları arasında yer alır.
• On iki imamın söz ve fiilleri de sünnet olarak kabul edilir.
• Günümüzde, İran, Irak, Suriye ve Lübnan’da yaygındır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanefîlik
 • Câferîlik
 • Şâfiîlik
 • Mâlikilik
Soru 13

“Kitabu’t-Tevhid ve Te’vîlât’ül-Kur’an” adlı eserler aşağıdaki mezhep imamlarından hangisine aittir?

 • Ebu Hanife
 • İmam Hanbel
 • İmam Maturidî
 • İmam Malik
REKLAM
Soru 14

• Belhi ve Rumi lakaplarıyla da bilinir.
• Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fîhi Mâfîh gibi eserleri vardır.
• Anadolu’nun İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerdendir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mevlana
 • Yunus Emre
 • Ahi Evran
 • Ahmet Yesevi
Soru 15

“Züht, fakr ve halvet” kavramları aşağıdaki ilimlerden hangisinin konusudur?

 • Tefsir
 • Kelam
 • Fıkıh
 • Tasavvuf
Soru 16

Samimiyet, içtenlik, tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetmek, sözün öze uymasıdır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İrfan
 • İhlas
 • Zikir
 • İhsan
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin “Tarikat dönemi” şahsiyetlerinden biri değildir?

 • Abdulkâdir Geylânî
 • Ahmet Yesevî
 • Ahmet Rıfaî
 • Hasan Basrî
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makâlât’ını oluşturan dört kapıdan biri değildir?

 • Şeriat
 • İltifat
 • Tarikat
 • Hakikat
Soru 19

İslam bilim tarihinde öncelikle dinin iki ana kaynağı olan Kur’an ve sünnetin anlaşılması ve yorumlanmasına odaklanılmış ilmî faaliyetin oluştuğu görülmektedir.
Buna göre İslam dünyasında aşağıdaki ilimlerden hangisine öncelik verildiği söylenir?

 • Kelam
 • Felsefe
 • Mantık
 • Edebiyat
Soru 20

Allah sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı kâinatta kusursuz bir sistem kurmuştur. Her varlık, bu sistemin işleyişi içerisinde mevcudiyetini sürdürür.
Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

 • Kelam-ı Kadim
 • Sünneti seniyye
 • Sünnetullah
 • Tevekkül
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBCDACDABCADBDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?