Din Kültürü 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Kur’an ve sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip kimseye ne ad verilir?

 • Müçtehit
 • Muhaddis
 • Münevver
 • Müfessir
Soru 2

Yapılması dinen hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de yasaklanmayan davranışlar için kullanılan dinî hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vacip
 • Mübah
 • Mekruh
 • Haram
Soru 3

İslam âlimlerine göre faydalı olanın belirlenmesinde öncelik insanın ölçü ve kıstasları değil dindir.
Aşağıdakilerin hangisi bunun sebeplerinden biri değildir?

 • İnsan kendi menfaatini düşünürken başkalarına zarar verebilir.
 • İnsan kendi davranışlarına karar verip özgür tercihlerde bulunabilir.
 • İnsan anlık hevesleri uğruna, bağımlılık yapan maddeleri akıl ve beden sağlığına tercih edebilir.
 • İnsan kendisi için faydalı zannettiği şeyi seçerken gelecekte uğrayacağı zararları göz ardı edebilir.
Soru 4

• Çözüm önerileri fıtratı bozmamalıdır.
• Temel ahlaki değerleri ihlal etmemelidir.
• İnsan onur ve haysiyetini zedelememelidir.
• Neslin korunması ve Allah’ın koyduğu dengeyi korumak ana gaye olmalıdır.
Bu maddeler aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesinde ölçü olarak kabul edilmektedir?

 • İslam dininin inanç esaslarının
 • İslam hukukunun kaynaklarının
 • İslam’ın diğer dinlerle benzerlik ve farklılıklarının
 • Yeni uygulamalarla ilgili problemlerin çözümünün
Soru 5

İslam dininin haksız yollardan kazanç elde etmeyi yasaklaması aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir?

 • Canı
 • Malı
 • Nesli
 • Dini
REKLAM
Soru 6

İyilik, gönlünün huzur bulduğu ve içine sinen şeydir; kötülük ise insanlar ona onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir.
Bu hadiste insanla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Davranışlarının sorumluluğunu taşıyacak olması
 • Tüm canlılardan farklı özelliklere sahip olması
 • Doğru ile yanlışı ayırt edecek nitelikte olması
 • İlahî hitabın muhatabı olması
Soru 7

İslam, çağın getirdiği sorunlara cevap verebilecek yapıdadır.
Buna göre İslam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Evrenseldir.
 • Barış dinidir.
 • İlahî kaynaklıdır.
 • İnsan merkezlidir.
Soru 8

Hz. Peygamber’in vefatından sonra herhangi bir asırda fıkıh âlimlerinin bir meselenin dini hükmü üzerinde ittifak etmeleridir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstihsan
 • İstishab
 • İstişare
 • İcma
Soru 9

Aşağıdaki hadislerin hangisi işverenin işçiye karşı sorumluluğu ile ilgilidir?

 • En hayırlı kazanç kişinin el emeğidir.
 • Müminler işlerini en güzel şekilde yaparlar.
 • İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz.
 • Sizden birinin sırtına bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden hayırlıdır.
Soru 10

Helal ve haramlarda temel ölçütler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Şüpheli şeylerden kaçınmak gerekir.
 • Miktarın azlığı haram hükmünü değiştirmez.
 • Harama yaklaştıran şeylerden kaçınılmalıdır.
 • İyi niyetle olduğu sürece haramlar helal kabul edilir.
Soru 11

• Hastanın, kendi isteği ya da hukuki temsilcisinin izni ile yaşamına son verilmesidir.
• Ülkemizde hukuken yasak olan bu uygulama dinde haram kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Otopsi
 • Ötenazi
 • İntihar
 • Organ nakli
Soru 12

“(Ey Muhammed!) De ki: Gelin, Rabb’inizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.(I) Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin.(II) Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın.(III) Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”(IV.)
(Mü’minûn suresi, 151. ayet)
Bu ayette altı çizili ifadelerin hangisinde dinin korunmasına vurgu yapılmaktadır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de kabul edilen tanrılardan biri değildir?

 • Vişnu
 • Hürmüz
 • Brahma
 • Şiva
REKLAM
Soru 14

Mensupları tarafından “Sanatana Dharma” veya “Dharma” olarak adlandırılan din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hinduizm
 • Musevilik
 • Mecusilik
 • Budizm
Soru 15

Budizm, Hindu dinsel geleneği içerisinde ortaya çıkmasına rağmen Hinduizm’e tepki olarak gelişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi tepki duyulan konulardan biri değildir?

 • Çok tanrıcılık
 • Kast sistemi
 • Meditasyon
 • Din adamlarının otoriteleri
Soru 16

Buda’nın sözlerinden oluşan Budizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vedalar
 • Talmut
 • Upanişadlar
 • Tripitaka
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Çin’in millî dinlerindendir?

 • Budizm
 • Sihizm
 • Konfüçyanizm
 • Mecusilik
Soru 18

Konfüçyüs’ün tanrıyı ifade etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Brahma
 • Ahura Mazda
 • Yahve
 • T’ien
Soru 19

Taoizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Guru Nanak
 • Lao Tzu
 • Sidharta Goatama
 • Zerdüşt
Soru 20

Taoizm’deki Yin-Yang sembolü aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

 • Zıtlıkların uyumunu
 • Çakraların açılmasını
 • Kötü ruhların kovulmasını
 • Yaratıcının her şeyi görmesini
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBCADCDBABACDCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?