Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’an’ı Kerim’de din anlamında kullanılmıştır?

 • Belde
 • Karye
 • Millet
 • Ummûl-Kura
Soru 2

“Din Tanrı’ya imandır.” tanımını aşağıdaki disiplinlerden hangisi yapmaktadır?

 • Teoloji
 • Ahlak
 • Felsefe
 • Psikoloji
Soru 3

Mukayeseli dinler tarihi çalışmalarının ilki kabul edilen el-Milel ve’n-Nihal adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Gazâli
 • Bîrûnî
 • İbn-i Hazm
 • Şehristanî
Soru 4

Aşağıdaki dinlerden hangisinin inananlarının sayısı diğerlerinden daha azdır?

 • Hinduizm
 • Yahudilik
 • Sihizm
 • Taoizm
Soru 5

Aşağıdaki dinlerden hangisi Hindistan’da ortaya çıkmıştır?

 • Taoizm
 • Konfüçyanizm
 • Sihizm
 • Mecusilik
REKLAM
Soru 6

İslam tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 622 - Müşriklerle Bedir Savaşı
 • 628 - Hudeybiye Barış Antlaşması
 • 571 - Hz. Muhammed’in (sav) doğumu
 • 610 - Hz. Muhammed’e (sav) ilk vahyin gelmesi
Soru 7

Dört halife dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İlk halife Hz. Ebu Bekir olmuştur.
 • Fetihler Hz. Ali döneminde artmıştır.
 • Seçilen üçüncü halife Hz. Osman’dır.
 • Hulefa-i Raşidin dönemi olarak adlandırılır.
Soru 8

Benî Ahmer Emirliği’nin kurulduğu dönem ve yer aşağıdakilerin hangisidir?

 • Abbasiler - Türkistan
 • Selçuklular - Anadolu
 • Emeviler - Hindistan
 • Endülüs - İspanya
Soru 9

• Kur’anda iman esaslarından biri olarak açıkça bildirilmemesine rağmen birçok ayette değinilen bir konudur.
• İslam âlimleri Cibril hadisinden hareketle bu konunun da imanın şartlarından olduğunu kabul etmişlerdir.
Hakkında bilgi verilen inanç esası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kadere iman
 • Ahirete iman
 • Meleklere iman
 • Peygamberlere iman
Soru 10

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ahlakla doğrudan ilişkilendirilebilir?

 • “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”
  (Fatiha suresi, 5. ayet)
 • “Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.”
  (Bakara suresi, 3. ayet)
 • “Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler…”
  (Hucurât suresi, 11.ayet)
 • “Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız.”
  (A’râf suresi, 6. ayet)
Soru 11

Hac, imkânı olan Müslümanların zilhicce ayının 8, 9 ve 10. günlerinde Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve diğer kutsal mekânları dini maksatla ziyaret etmesidir.
Buna göre hac ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Yerine getirilmesi için bazı şartlarının olduğuna
 • Birden fazla mekânda gerçekleştiğine
 • Kadın erkek herkesin yapabileceğine
 • Ömürde bir kez yapılabileceğine
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da ismi geçen dinî gruplardan biri değildir?

 • Mecusiler
 • Budistler
 • Sabiîler
 • Yahudiler
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisi Ehl-i kitabın Kur’an-ı Kerim’de kınandığı konulardan biri değildir?

 • Emanete ihanet etmeleri
 • Hakkı bâtılla karıştırmaları
 • Kutsal kitaplarını tahrif etmeleri
 • Önceki peygamberlere inanmaları
REKLAM
Soru 14

Yahudi tarihinde Hz. İbrahim’den Hz. Musa’ya kadar olan döneme ne ad verilir?

 • Atalar dönemi
 • Krallar dönemi
 • Hakimler dönemi
 • Milletleşme dönemi
Soru 15

Yahudilikte I. Mabet Dönemi’ni aşağıdakilerden hangisi sona erdirmiştir?

 • Mısır Kralı II. Ramses
 • Babil Kralı Buhtunnasr
 • Makedonya Kralı Büyük İskender
 • Eyyubiler Hükümdarı Selahattin Eyyubi
Soru 16

“Gentile Hristiyanlığı” olarak isimlendirilen akımı aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?

 • Markos
 • Yuhanna
 • Pavlus
 • Barnabas
Soru 17

Martin Luther’in öncülüğünde ortaya çıkmış olan Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ortodoksluk
 • Protestanlık
 • Katoliklik
 • Evanjelik
Soru 18

Hristiyanlıkta dine giriş ve aslî günahtan kurtuluş için uygulanan törene ne ad verilir?

 • Konfirmasyon
 • Evharist
 • Günah itirafı
 • Vaftiz
Soru 19

İslam ilk kez hangi dönemde Arabistan dışında yayılmaya başlamıştır?

 • Hz. Muhammed (sav.) Dönemi
 • Osmanlı Dönemi
 • Dört Halife Dönemi
 • Endülüs Dönemi
Soru 20

“Kitab-ı Mukaddes” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Hristiyanlığın kutsal kitap külliyatını
 • Uzakdoğu dinlerindeki kutsal metinleri
 • Yahudiliğin özü olan On Emir’i
 • Mecusilikteki kutsal metinleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBCABDACDBDABCBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?