Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkışında Hinduizm’in kaynaklık ettiği söylenemez?

 • Budizm
 • Sihizm
 • Cayinizm
 • Konfüçyanizm
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kendi dinleri için “Sanatana Dharma” kavramını kullanmaktadır?

 • Hindular
 • Budistler
 • Museviler
 • Taoistler
Soru 3

Tenasüh öğretisi İslam’ın hangi inancı ile çelişmektedir?

 • Tevhit
 • Peygamber
 • Ahiret
 • Melek
Soru 4

Hinduizm’de kadının yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Vedaları okuyamazlar.
 • Ganj Nehri’ni ziyaret edemezler.
 • Öncelikle, kocasına itaat ve hizmetle görevlidir.
 • Hayatın dört evresini yaşamakla mükellef değillerdir.
Soru 5

“Budda” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aydınlanmış
 • Övülmüş
 • Seçilmiş
 • İtaat edilen
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki inanç esaslarından hangisi Budizm’de bulunmaz?

 • Sekiz Dilimli Yol
 • Tenasüh
 • Nirvana
 • Kast
Soru 7

Budizm’i, krallığının resmî dini ilan etmiş, dünyanın çeşitli bölgelerine misyonerler göndermiş ve böylece Budizm’in evrensel bir din kimliğini almasında ciddi rol oynamıştır.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dalay Lama
 • Kral Aşoka
 • Guru Nanak
 • Mahatma Gandi
Soru 8

“Beş Hırsız” ve “Beş Silah” adı verilen ahlaki esaslar aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • Hinduizm
 • Budizm
 • Sihizm
 • Şintoizm
Soru 9

Sihizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İslam’ın etkileri görülmektedir.
 • Birden çok tanrının varlığını kabul eder.
 • Hindistan’da ortaya çıkan dinlerden biridir.
 • Tanrının resim ve heykellerle tasvir edilmesini reddeder.
Soru 10

Yin ve Yang iki zıt ilkeyi temsil eder. Buna görecelilik ilkesi de denir. Bu ilkeye göre iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, karanlık-aydınlık gibi birbirine zıt gibi görünen şeyler gerçekte birbirinin tamamlayıcısıdır.
Bu ilke aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • Taoizm
 • Budizm
 • Hristiyanlık
 • Mecusilik
Soru 11

Mecusilikte “Saoşyant” kavramıyla aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

 • Ahura Mazda’nın sembolü olan kutsal ateş
 • Kutsal kitapta Zerdüşt’e ait olduğu düşünülen bölüm
 • Zamanın sonuna doğru geleceği beklenilen kurtarıcı
 • Ölümden sonra iyiliği çok olanların geçebileceği köprü
Soru 12

• Eçmiyazin’de kurulan kiliseyi merkez olarak kabul eder.
• Kadıköy Konsili’ni tanımaz.
• Milli bir kilisedir.
Hakkında bilgi verilen dinî grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fener Rum Patrikhanesi
 • Türk Ortodoks Kilisesi
 • Süryani Kilisesi
 • Ermeni Kilisesi
Soru 13

Aşağıdaki illerden hangisi Süryani Kilisesi’ne merkezlik yapmıştır?

 • Diyarbakır
 • Batman
 • Mardin
 • Mersin
REKLAM
Soru 14

Türk Ortodoks Kilisesi’nin kurulmasına aşağıdaki olaylardan hangisi sebep olmuştur?

 • Fener Rum Patrikhanesi’nin İstiklal Savaşı’nda Yunanlıları desteklemesi
 • Lozan Barış görüşmeleri sonucu nüfus mübadelelerinin başlaması
 • İstanbul’un Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi
 • Sebatay Sevi’nin Mehdilik iddialarında bulunması
Soru 15

Melek Tavus inancı aşağıdaki dinî gruplardan hangisine aittir?

 • Süryani Kilisesi
 • Musevi Hahambaşılığı
 • Bahailik
 • Yezidilik
Soru 16

I. Kan alma ve vermeyi Tanrı’nın yasalarına aykırı görürler.
II. İspanya’da soykırıma uğramaları sonucu Anadolu’ya gelmişlerdir.
III. Kitabü’l- Akdes’i kutsal kitap olarak kabul ederler.
IV. Millî değerleri kabul etmeyip kendilerini dünya vatandaşı olarak görürler.
Bu bilgilerden hangileri Yahova Şahitlerine aittir?

 • I ve III.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 17

19 sayısını kutsal kabul eden dinî oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yehova Şahitliği
 • Ermeni Kilisesi
 • Yezidilik
 • Bahailik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi misyonerlik ile ilgili kullanılan kavramlardan biri değildir?

 • Şahitlik
 • Evanjelizm
 • Enkarnasyon
 • Diyalog
Soru 19

Günümüz Hristiyanlığındaki misyonerliğin metot ve uygulamalarının kurucusu sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Petrus
 • Pavlus
 • Yuhanna
 • Barnaba
Soru 20

Birbirlerinden farklı dinî inanç ve anlayışlar sentezlenerek çağın insanını etkileyecek şekilde sunulur.
Bu özellik aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Yeni dini akımlara
 • İlkel kabile dinlerine
 • İlahi kaynaklı dinlere
 • Misyonerlik faaliyetlerine
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBADBCBACDCADBDCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?