Felsefe 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Karl Jaspers’in “Nerede bir insan varsa orada felsefe vardır.” sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Anlamlandırma çabası her insanın yaptığı bir etkinliktir.
 • İnsan bilimsel etkinlikler gerçekleştiren bir varlıktır.
 • Mutlu olmanın yolu felsefeden geçer.
 • İyi bir yaşam erdemle mümkündür.
Soru 2

İnsanın bir nesneye yönelerek, nesne hakkında ortaya ürün çıkarmasına bilgi denir.
Verilen bilgi tanımında “insan”a karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nesne
 • Özne
 • Bilgi
 • Anlam
Soru 3

Felsefe, Yunanca Philosophia sözcüğünden gelmektedir. Pilosophia, philia(sevgi) ve sophia(hikmet, bilgelik) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen bir sözcüktür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin dilimizdeki karşılığıdır?

 • Şaşkınlık duygusu
 • Mutluluk arayışı
 • Bilgelik sevgisi
 • Erdem anlayışı
Soru 4

İslam filozofu El-Kindi, “Felsefe, insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir.’’
Alman filozofu Immanuel Kant, “Felsefe kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimidir.”
El-Kindi ve Immanuel Kant’ın felsefe tanımlarından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Her filozofun görüşü aynıdır.
 • Felsefe yapmak için felsefi bilgi gereklidir.
 • İki filozofun düşünceleri arasında benzerlikler vardır.
 • Felsefenin farklı tanımları yapılmıştır.
Soru 5

Var olan her şeyle ilgili tam, eksiksiz bilgilere sahip olmaktan çok, sürekli hakikati arama yolunda olan ve bilgeliğin peşinden koşan kişidir.
Verilen ifadede sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Filozof
 • Sanatçı
 • Siyasetçi
 • Sporcu
REKLAM
Soru 6

Felsefenin akla ve mantığa dayanarak açıklamalarda bulunması aşağıdaki özelliklerinin hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • Birikimlilik
 • Rasyonellik
 • Öznellik
 • Evrensellik
Soru 7

İlk Çağ’daki filozoflar aynı zamanda dönemin bilim insanlarıdır. Onların doğayı anlama arzusu felsefe ve bilimin doğmasına neden olmuştur.
Verilen bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Bilim adamları doğayla, filozoflar metafizikle ilgilenmişlerdir.
 • Tanrı’nın varlığı her zaman merak konusu olmuştur.
 • İlk Çağ’da felsefe ve bilim birlikte ilerlemiştir.
 • Doğa çözülemeyen gizemlerle doludur.
Soru 8

İnsan, parçası olduğu dünyaya karşı şaşkınlık duyar. Bu duygu insanda bilme isteği doğurur ve onu soru sormaya iter.
Felsefenin de başlangıcını oluşturan bu his aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Üzüntü
 • Hayret
 • Öfke
 • Aşk
Soru 9

I. Merak etme
II. Şüphe duyma
III. Ezberci bakış
Yukarıdakilerden hangileri felsefe yapmak için gerekli yetilerdir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Felsefe, var olan her şeyin nedenini merak eden ve bunları anlama ihtiyacı duyan insan aklının, her tür bilgiyi eleştiri süzgecinden geçirme çabasıyla MÖ 6.yy.da doğmuştur. Felsefi düşüncenin; sorgulama, şüphe etme, evrensel, rasyonel, birikimli ve refleksif olma gibi temel nitelikleri vardır.
Verilen metinden hareketle felsefi düşünceyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Birikimli olduğuna
 • Refleksif olduğuna
 • Kesin olduğuna
 • Eleştirel olduğuna
Soru 11

Felsefedeki “Nedir?”, kavramların anlamını sorar. Bu “Nedir?”de şaşmayla karışık bir araştırma dileği açığa çıkar. Her felsefe sorusunda amaç, bir kavramın ya da kavram öbeğinin açıklanmasıdır. “Bir felsefe sorusu nedir?” katkısız bir felsefe sorusudur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusudur?

 • Dersin kaçta başlayacak?
 • Akşam nerede buluşacağız?
 • Bu evde kaç oda var?
 • Erdem nedir?
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerinden biri değildir?

 • Her konuda bildiğimizle yetinmemizi sağlar.
 • Doğuştan gelen bilme, anlama, gerçeği görme merakını doyurur.
 • Eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısı kazandırır.
 • Doğru yaşamın nasıl olması gerektiği konusunda derinlemesine düşünmemizi sağlar.
Soru 13

John Locke’un görüş ve düşünceleri Amerikan Anayasası ve İnsan Hakları Bildirgesi’nin hazırlanmasında etkili olmuştur.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Felsefede kavramların doğru kullanımı önemlidir.
 • Farklı fikir ve görüşlere hoşgörüyle yaklaşılmalıdır.
 • Filozofların görüşleri pratik yaşamda etkili olmuştur.
 • Felsefe, erdemli yaşamın nasıl olması gerektiğini söyler.
REKLAM
Soru 14

• Bir görüşü desteklemek, doğrulamak veya güçlendirmek için öne sürülen önerme ya da önermelerdir.
• Doğru veya yanlış olabilen cümlelere denir.
• Zihnin bir veya birkaç önermeye dayanarak sonuç çıkarmasıdır.
Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 • Argüman
 • Estetik
 • Akıl yürütme
 • Önerme
Soru 15

Mantıklı bir bütünün parçaları arasında karşılıklı bağlantının veya uyumun olması, düşüncelerin kendi içinde çelişki içermemesi felsefi akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koyar?

 • Sorgulamanın
 • Merakın
 • Eleştirmenin
 • Tutarlılığın
Soru 16

Platon’un “Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.” ifadesi düşünmeyle aşağıdaki alanlardan hangisinin ilişkisine dikkat çekmektedir?

 • Tarih
 • Sosyoloji
 • Dil
 • Psikoloji
Soru 17

“Şeker ve karbonhidrat ağırlıklı besinler yerine sebze ve protein ağırlıklı besinler tüketerek sağlığım için iyi olanı yapıyorum. Bu besinlerle beslenmek metabolizmamızı düzenler. Tanıdığım tüm sağlıklı insanlar böyle besleniyor. Doktorlar da bu şekilde beslenmenin sağlıklı olduğunu belirtiyor.”
Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi şeker ve karbonhidrat tüketmeyen birini destekleyen önermeler arasında yer almaz?

 • Doktorların da bu çeşit beslenmeyi önermesi
 • Tüm sağlıklı insanların bu şekilde beslenmesi
 • Tatlı tüketiminin insanı iyi hissettirmesi
 • Bu tür beslenmenin metabolizmayı düzenlemesi
Soru 18

Kavramlar, nesnelerin ortak özelliklerini bir ad altında toplayan genel tasarımlardır.
Buna göre;
I. kuş,
II. ağaç,
III. insan
örneklerinden hangileri kavramdır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruyla ilgili doğru bir bilgidir?

 • Kesin cevabı olmalıdır.
 • Sorgulamaya götürmelidir.
 • Bakışımızı olduğu gibi bırakmalıdır.
 • Eleştirilemez olmalıdır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kavramları yanlış kullanmanın sonucudur?

 • Bir düşüncenin yanlış anlaşılması
 • Doğru düşünmenin sağlanabilmesi
 • Anlaşılabilir bir iletişimin gerçekleşmesi
 • Doğru ve temellendirilmiş fikirler üretilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDABCBACDACBDCCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?